PL EN
PRACA ORYGINALNA
Psychospołeczne następstwa nietrzymania moczu
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie
 
2
Studentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, UM Lublin
 
3
Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM Lublin
 
 
Autor do korespondencji
Anna Pilewska - Kozak   

Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, al. Racławickie 23, 20-904 Lublin, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(2):136–140
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Nietrzymanie moczu, ze względu na charakter objawów i częstość występowania, stanowi poważny problem medyczny i społeczny dla około jednej trzeciej populacji kobiet.

Cel pracy:
Celem pracy było ukazanie psychospołecznych następstw nietrzymania moczu u kobiet.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 213 kobiet z objawami nietrzymania moczu. W okresie pięciu miesięcy 2012 roku przeprowadzono badania wśród pacjentek Poradni Urodynamicznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie – „CenterMed Lublin”. Narzędziem badawczym był kwestionariusz składający się z trzech części: autorskiej, Gaudenza oraz King’s Heath. W analizie statystycznej wyników badań wykorzystano test z do porównywania dwóch wskaźników struktury.

Wyniki:
Badane kobiety były w wieku 19–87 lat, przy czym ponad połowę (109; 51.2%) tej grupy stanowiły kobiety między 41. a 60. rokiem życia. Badania wykazały, że znaczna część kobiet nie rozmawia z mężem o swojej chorobie (35; 16.4%) lub mąż nie wie o jej istnieniu (28; 13.2%). Nietrzymanie moczu, zdaniem ponad połowy badanych, ma duży (72; 33.8%) lub bardzo duży (79; 37.1%) wpływ na ich samopoczucie. Statystyczna analiza danych pokazała istotny (<0.05) związek między miejscem zamieszkania oraz wiekiem kobiet z nietrzymaniem moczu a wykonywaniem prac domowych, aktywnością fizyczną, podróżowaniem, relacjami z partnerem, życiem płciowym. Wiek miał wpływ na ogólną ocenę stanu zdrowia, kontakty towarzyskie z przyjaciółmi, sen oraz samoocenę.

Wnioski:
1. Nietrzymanie moczu ma negatywny wpływ na kondycję psychiczną kobiet, wywołuje zaniepokojenie, zdenerwowanie, lęk oraz prowadzi do obniżonej samooceny i poczucia gorszego ogólnego stanu zdrowia. 2. Społeczne konsekwencje nietrzymania moczu przejawiają się ograniczaniem kontaktów towarzyskich i aktywności fizycznej, pojawianiem się trudności w wykonywaniu codziennych czynności, swobodnym podróżowaniu oraz pogarszaniem się relacji z partnerem.


Introduction:
Incontinence, due to the character of symptoms and their frequency, poses a serious medical and social problem for one third of the female population affected. Objective. The purpose of study was to present the psycho-social consequences of incontinence among females.

Material and Methods:
The purpose of study was to present the psycho-social consequences of incontinence among females. Material and methods. A survey was conducted in a group of 213 females with the symptoms of incontinence during the period of five months in 2012. The respondents were treated at the Urodynamic Outpatient Clinic NZOZ CenterMed, Lublin. The survey was conducted using a 3-part questionnaire constructed by the author, Gaudenz’s and King’s Heath. The investigated parameters were statistically compared.

Results:
The respondents were 19 – 87-years-old, more than half of whom, i.e. 109 women (51.2%), were aged 4 1–60 years. The results revealed that a considerable part of them did not discuss the problem with their partners – 35 women (16.4%), or the husband was unaware of the problem – 28 women (13.2%). According to more than a half of the respondents, incontinence had a great (72; 33.8%) or very great (79; 37.1%) effect on their wellbeing. Statistical analysis found a significant (p<0.05) correlation between the place of residence and respondents’ age and household activity, physical activity, traveling, relationship with their partners, and sexual life. Moreover, age affected the general evaluation of state of health, social contact, sleep pattern and self-esteem.

Conclusions:
1. Incontinence considerably affected the psychological condition of the women in the survey, and produced negative emotions manifested as anxiety, nervousness, fear, and led to lowered self-esteem and sense of worse general wellbeing. 2. The social consequences of incontinence result in limited social contacts, reduced physical activity, difficulties in everyday activities, no possibility of unlimited traveling and worsened relationships with partners

 
REFERENCJE (26)
1.
Minassian V, Drutz H, Al-Badr A. Urinary incontinence as a worldwide problem. Int J Obstet Gynecol. 2002; 82: 327–338.
 
2.
Wu JM, Hundley AF, Fulton RG, Myers ER. Forecasting the prevalence of pelvic floor disorders in U.S. Women: 2010 to 2050. Obstet Gynecol. 2009; 114(6): 1278–1283.
 
3.
BrownWJ, Miller YD. Too wet to exercise? Leaking urine as a barrier to physical activity In women. J Sci Med Sport. 2001; 4(4): 373–378.
 
4.
Farage MA, Miller KW, Berardesca E, Maibach HL. Psychosocjal and societal burden of incontinence in the aged population: a review. Arch Gynecol Obstet. 2008; 277: 285–290.
 
5.
Tubaro A. Defining overactive bladder: epidemiology and burden of disease. Urology. 2004; 64: 2–6.
 
6.
Bidzan I. Jakość życia kobiet z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2008.
 
7.
Gaudenz R. Der Inkontinenz-Fragebogen mit dem neuen Urge-Score und Stress-Score. Geburtshilfe-Frauenheilk 1979; 39: 784–792.
 
8.
Kelleher CJ, Cardozo LD, Khullar V, Salvatore S. A new questionnaire to assess the quality of life urinary incontinent women. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104: 1374–1379.
 
9.
Donovan J, Bosch R, Corcos J, Gotoh M, Kelleher C, Naughton M. Symptom and quality of life assessment. In: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A, (editors). Incontinence. 2nd ed. Plymouth: Health Publication; 2002. p. 267–316.
 
10.
Arnfinn A, Bjarne CE, Steinar H. A study of female urinary incontinence in general practice. Scand J Urol Nephrol 1996; 30: 465–471.
 
11.
Nygaard I, Girts T, Fultz NH, Kinchen K, Pohl G, Sternfeld B. Is urinary incontinence a barrier to exercise in women? Obstet Gynecol. 2005; 106 (2): 307–314.
 
12.
Perry S, McGrother CW, Turner K. An investigation of the relationship between anxiety and depression and urge incontinence in women: development of a psychological model. Br J Health Psychol. 2006; 11: 463–482.
 
13.
Stach-Lempinen B, Hakala A, Laippala P, Lehtinen K, Metsänoja R, Kujansuu E. Severe depression determines quality of life in urinary incontinent women. Neurourol Urodyn. 2003; 22: 563–568.
 
14.
Bidmead J, Cardozo L, McLellan A, Khullar V, Kelleher C. A comparison of the objective and subjective outcomes of colposuspension for stress incontinence in women. Br J Obstet Gynaecol. 2001; 108: 408–413.
 
15.
Simeonova Z, Milsom I, Kullendorff A-M, Molander U, Bengtsson C. The prevalence of urinary incontinence and its influence on the quality of life in women from an urban Swedish population. Acta Obstet Gynecol Scand. 1999; 78: 546–551.
 
16.
Bielicki K, Cisło M, Kaim K, Szpyrko A, Świdrak W. Ocena nietrzymania moczu u kobiet na podstawie badania ginekologicznego i opracowanej ankiety. Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946–1996; Wrocław; 1996: 299–302.
 
17.
Sue R, Magali R, Doug L, Misha E, Philip J. Surgical management of stress urinary incontinence in women: safety, effectiveness and cost- -utility of trans-obturator tape (TOT) versus tension-free vaginal tape (TVT) five years after a randomized surgical trial. BMC Womens Health. 2011; 11: 34.
 
18.
Nilsson M, Lalos A, Lalos O. The impact of female urinary incontinence and urgency on quality of life and partner relationship. NeurourolUrodyn. 2009; 28: 976–981.
 
19.
Kim JC, Chung BS, Choi JB, Lee JY, Lee KS, Park WH, et al. A safety and quality of life analysis of intravaginal slingplasty in female stress incontinence: a prospective, open label, multicenter, and observational study. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2007; 18: 1331–1335.
 
20.
Papanicolaou S, Hunskaar S, Lose G, Sykes D. Assessment of bothersomeness and impact on quality of life of urinary incontinence in women in France, Germany, Spain, and the UK. BJU Int. 2005; 96: 831–838.
 
21.
Melville JL, Delaney K, Newton K, Katon W. Incontinence severity and major depression in incontinent women. Obstet Gynecol. 2005; 106: 585–592.
 
22.
Oh SJ, Ku J, Choo MS, Yun J, Kim D, Park WH. Health-related quality of life and sexual function in women with stress urinary incontinence and overactive bladder. Int J Urol. 2008; 15: 62–67.
 
23.
Kinchen KS, Long S, Orsini L, Crown W, Swindle R. A retrospective claims analysis of the direct costs of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2003; 14(6): 403–411.
 
24.
Espuna Pons M, Puig Clota M. Coital urinary incontinence: impact on quality of life as measured by the King›s Health Questionnaire. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2008; 19: 621–625.
 
25.
Yip SK, Chan A, Pang S, Leung P, Tang C, Shek D, et al. The impact of urodynamic stress incontinence and detrusor overactivity on marital relationship and sexual function. Am J Obstet Gynecol. 2003; 188: 1244−1248.
 
26.
Lew-Starowicz Z. Zaburzenia seksualne u kobiet z problemami urologicznymi. Nowa Med. 2000; 5: 18–20.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543