PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wybrane czynniki psychologiczne i medyczne a jakość życia chorych na choroby układu krążenia
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Żołnierczuk-Kieliszek   

20-465 Lublin, ul. Jacka Przybylskiego 25A, Polska tel. 48 794-98-46-99
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(2):131-135
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Celem pracy było ustalenie związku pomiędzy szeregiem czynników a jakością życia chorych na choroby układu krążenia (ChUK). Do czynników tych zaliczono: czas trwania choroby (chorób) układu krążenia, liczbę rozpoznanych chorób układu krążenia, obciążenie genetyczne ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia, obciążenie czynnikami ryzyka rozwoju chorób układu krążenia związanymi ze stylem życia, samoocenę stanu zdrowia chorych, obecność negatywnych stanów emocjonalnych u chorych, uczestnictwo w zajęciach rehabilitacji kardiologicznej.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 100 pacjentów leczących się z powodu chorób układu krążenia w poradniach kardiologicznych w Rykach i Dęblinie (województwo lubelskie). Grupę badaną stanowiło 50 kobiet i 50 mężczyzn w wieku od 22 do 85 lat (średnia arytmetyczna wieku badanych 61 lat). Stosowano kwotowy dobór próby badanej. Badanie zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego w okresie od kwietnia do maja 2011 roku. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 39 pytań oraz standardowe narzędzie badawcze – kwestionariusz SF-36v2 Health Survey.

Wyniki:
Podgrupą chorych na choroby układu krążenia charakteryzującą się najgorszą jakością życia są osoby chorujące na choroby układu krążenia powyżej 10 lat, pacjenci z rozpoznaną więcej niż jedną chorobą układu krążenia, pacjenci obciążeni genetycznie ChUK, badani obciążeni przewlekłym stresem, badani o niskiej samoocenie stanu zdrowia, badani doświadczający negatywnych emocji i nieuczestniczący w zajęciach rehabilitacji kardiologicznej.

Wnioski:
Opisana powyżej podgrupa chorych na choroby układu krążenia wymaga szczególnej uwagi we wszelkich działaniach profilaktycznych i leczniczych.


Introduction and objective:
The aim of this study was to establish the relationship between several factors and the quality of life in cardiovascular patients. These factors were as follows: duration of cardiovascular disease (diseases), the number of cardiovascular diseases diagnosed, the burden of the development of genetic risk of cardiovascular diseases, the burden of life style cardiovascular risk factors, self-assessment of state of health, and participating in cardiovascular rehabilitation.

Material and Methods:
The study comprised a group of 100 cardiovascular patients who had received treatment in Outpatient Departments in Ryki and Dęblin (Lublin Region). The patients suffered from arterial hypertension, coronary heart disease (including patients who had myocardial infarction in the past), and auricular fibrillation. The study group consisted of 50 males and 50 females aged 22–85 (arithmetic mean – 61). Quota sampling was applied. The study was conducted by means of a survey from April – May 2011. An original 39-item questionnaire and a standard SF-36v2 Health Survey questionnaire were used as research tools.

Results:
Patients who had suffered from cardiovascular diseases for more than ten years, persons with more than one cardiovascular disease diagnosed, patients burdened with genetic risk of cardiovascular disease development, patients burdened with chronic stress, examined with low self-assessment of health state, the examined experiencing negative emotions and patients who had not been taking part in cardiovascular rehabilitation, constitute a subgroup of patients characterized by the worst quality of life.

Conclusions:
The subgroup of cardiovascular patients defined above needs special attention in any preventive and therapeutic actions.

 
REFERENCJE (15)
1.
Mayou R, Bryant B. Quality of life in cardiovascular disease. Br Heart J 1993; 69 (5): 460–466.
 
2.
Ski CF, Thompson DR. Quality of life in cardiovascular disease: what is it and why and how should we measure it? Eur J Cardiovasc Nurs 2010 9 (4): 201–202.
 
3.
O’Neil A, Stevenson CE, Williams ED, Mortimer D, Oldenburg B, Sanderson K. The health-related quality of life burden of co-morbid cardiovascular disease and major depressive disorder in Australia: findings from a population-based, cross-sectional study. Qual Life Res 2013; 22 (1): 37–44.
 
4.
Thompson DR, Yu C-M. Quality of life in patients with coronary heart disease – I: Assessment tools. Health and Quality of Life Outcomes 2003, 1: 42.
 
5.
Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-Item Short-Form Heath Survey (SF-36) Conceptual framework and item selection Med Care 1992; 30 (6): 473–483.
 
6.
Kwaśniewska M, Drygas W. Jakość życia u osób obciążonych czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Przegl. Lek. 2005;62(9): 863–870.
 
7.
Klocek M. Kawecka-Jaszcz K. Jakość życia chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Część I. Wpływ czynników socjo demograficznych. Przegl. Lek. 2003; 60(2): 96–100.
 
8.
Arendarczyk M, Łoboz-Grudzień K. Jakość życia chorych w dwa lata po zawale mięśnia sercowego” w: Mat. Konf. Nauk. “Pielęgniarstwo u progu XXI wieku”. Wrocław Wyd. Akademii Medyczna im. Piastów Śląskich, 1988: 63–73.
 
9.
Klocek M, Kawecka-Jaszcz K. Jakość życia osób z chorobą niedokrwienną serca. W: Kawecka-Jaszcz K, Klocek M, Tobiasz-Adamczyk B. red. Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Metody pomiaru i znaczenie kliniczne. Poznań: Termedia, Poznań; 2006: 156–162.
 
10.
Pietrasik A, Filipiak K. Co warto wiedzieć o jakości życia pacjentów z chorobą wieńcową? Folia Cardiolo Excerpt 2007; (1): 9–11.
 
11.
Dudek D, Datka W, Siwek M, Wróbel A, Zięba A. Jakość życia a objawy depresyjne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca po zabiegach przezskórnej angioplastyki wieńcowej w ciągu rocznej obserwacji. Psychiatr Pol 2007; 41(2): 229–242.
 
12.
Tylka J. Jakość życia w odniesieniu do rehabilitacji kardiologicznej. Rehabil Med 2002; 6(1): 52–56.
 
13.
Eysymontt Z. Znaczenie oceny jakości życia w procesie rehabilitacji pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, Rehabil Med 2001; 5: 38–46.
 
14.
Broddadottir H, Jensen L, Norris C, Graham M. Health-Related Quality of life in women with coronary artery disease. Eur. J Cardiovasc Nurs 2009; 8 (1): 18–25.
 
15.
Bardage C, Isacson DGL. Hypertension and health-related quality of life: an epidemiological study in Sweden. J. Clin. Epidemiol. 2001; 54: 172–181.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top