PL EN
PRACA ORYGINALNA
Stan wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych
 
4
Pracownia Technik Diagnostycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Artur Wdowiak   

Pracownia Technik Diagnostycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 4–6, 20-081 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(4):277-281
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp i cel pracy:
Nietrzymanie moczu (NTM) stanowi poważny problem natury społecznej oraz medycznej dla ok. jednej trzeciej kobiet w populacji. NTM jest jedną z najczęściej występujących kobiecych chorób przewlekłych, mających znaczny wpływ na wszystkie sfery życia oraz pogarszających jego jakość. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy, jaką reprezentują kobiety w zakresie nietrzymania moczu.

Materiał i metody:
W badaniu udział wzięło 315 kobiet w wieku 19–63 lat; w grupach 20–24, 25–29, 30–35 i 36–41 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.

Wyniki:
Kobiety posiadają średni poziom wiedzy na temat nietrzymania moczu. Respondentki korzystające z fachowych źródeł pomocy mają wyższy poziom wiedzy w porównaniu z osobami czerpiącymi wiedzę ze źródeł niefachowych. Status zawodowy, wykształcenie oraz jego charakter wpływają znacząco na poziom wiedzy z zakresu problematyki NTM. Pozostałe zmienne demograficzne (wiek, stan cywilny, liczba posiadanych dzieci oraz miejsce zamieszkania) nie mają wpływu na poziom wiedzy kobiet dotyczący inkontynencji.

Wnioski:
Istnieje potrzeba ciągłej edukacji kobiet w zakresie skali, rodzajów, czynników ryzyka, leczenia i profilaktyki inkontynencji.

.


Introduction:
Urinary incontinence (UI) is a serious problem of a social and medical nature for about one-third of women in the population. UI is one of the most common chronic diseases of women, which has a major impact on all spheres of life and deteriorating its quality. The aim of the study was to assess the level of knowledge that women represent in the field of urinary incontinence.

Material and Methods:
The study involved 315 women aged 19–63, divided into the following age groups: 20–24, 25–29, 30–35 and 36–41. The research tool involved the author’s own questionnaire. The results were subject to statistical analysis.

Results:
Women have an average level of knowledge about urinary incontinence. Respondents using professional sources of assistance have a higher level of knowledge compared to those drawing knowledge from unprofessional sources. Professional status, education and its level significantly affect the level of knowledge on the issues of UI. Other demographic variables (age, marital status, number of children and place of residence) have no effect on the level of women’s knowledge about incontinence

Conclusions:
There is a need for continuous education in scale, types, risk factors, treatment and prevention of incontinence among women.

 
REFERENCJE (24)
1.
Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U et al. The standardisation of terminology in lower urinary tract function: report from the standardization sub-committee of the International Continence Society. Urology 2003; 61(1): 37–49.
 
2.
Weber-Rajek M, Bułatowicz I, Radzimińska A, Strojek K, Goch A, Żukow W. Ocena skuteczności metod fizykalnych w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet – przegląd badań. J Education Health Sport. 2015; 5(3): 11–34.
 
3.
Bujanowska-Fedak M, Steciwko A. Nietrzymanie moczu w praktyce lekarza rodzinnego. W: Rechberger T,(red.). Uroginekologia Praktyczna. BiFolium, Lublin; 2007: 139–147.
 
4.
Adamczuk J, Kraczkowski JJ, Robak JM, Żurawska vel Dziurawiec K. Czy nietrzymanie moczu to choroba cywilizacyjna? Probl Hig Epide¬miol. 2011; 92(3): 382–386.
 
5.
Adamiak A, Jankiewicz K. Epidemiologia nietrzymania moczu. W: Rechberger T (red.). Nietrzymanie moczu i zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań; 2009; p. 19–25.
 
6.
Dębiński P, Niezgoda T. Klasyfikacja nietrzymania moczu i sposoby leczenia. Prz Urologiczny 2014; 5: 87.
 
7.
Dutkiewicz S, Kapusta K. Nietrzymanie moczu a czynniki ryzyka i jakość życia kobiet w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach. Prz Menopauzalny 2011; 6: 493–499.
 
8.
Miękoś E, Sosnowski M, Zydek C. Czynniki ryzyka występowania i zapobieganie nietrzymaniu moczu u kobiet. Prz Menopauzalny 2004; 5: 43–49.
 
9.
Hart ML, Izeta A, Herdera-Imbroda B, Amend B, Brinchmann JE. Cell Therapy for Stress Urinary Incontinence. Tissue Eng Part B Rev 2015.
 
10.
Rincón Ardila O. Prevalence and risk factors for urinary incontinence among young women consulting in primary care. Rev Med Chil. 2015; 143(2): 203–212.
 
11.
Iwanowicz-Palus G, Stadnicka G, Włoszczak-Szubzda A. Medical and psychosocial factors conditioning development of stress urinary incon-tinence (SUI). Ann Agric Environ Med. 2013; 20: 135–139.
 
12.
Chmielewska DD, Piecha M, Kwaśna K, Błaszczak E, Taradaj J, Skrzypulec-Plinta V. Nietrzymanie moczu – problem współczesnej kobiety. Prz Menopauzalny 2013; 5: 378–384.
 
13.
Purc D, Rasała A. Metody leczenia nietrzymania moczu. Europ J Med Technol. 2015; 3(8): 29–38.
 
14.
Gugała B, Głaz J, Drelich A. Zapotrzebowanie na edukację w zakresie profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2011; 3: 340–347.
 
15.
Wójtowicz UA, Płaszewska-Żywko L, Kołacz E. Inkontynencja – cichy problem. Analiza czynników ryzyka. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 3: 92–97.
 
16.
Derewiecki T, Mroczek M, Majcher P, Chruściel P. Znaczenie problemu nietrzymania moczu wśród kobiet po 40. roku życia. Hygeia Public Health 2015; 50, 1: 219–225.
 
17.
Piechota E, Baranowski W. Nietrzymanie moczu u kobiet. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2006; 2(3): 163–175.
 
18.
Gugała B, Głaz J, Drelich A. Zapotrzebowanie na edukację w zakresie profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2011; 3: 340–347.
 
19.
Klimkiewicz K, Kochański B, Zukow W. Ocena wiedzy i świadomości kobiet na temat funkcji mięśnia dna miednicy. J Health Sci. 2014; 4(16): 43–52.
 
20.
Derewiecki T, Duda M, Majcher P, Mroczek K. The women`s knowledge about urinary incontinence and ways of controlling the illness. Zdr Publ. 2012; 122(3): 269–273.
 
21.
Kılıç M. Incidence and risk factors of urinary incontinence in women visiting Family Health Centers. Springerplus. 2016 Aug 11; 5(1): 1331.
 
22.
Ciechońska M, Maciąg D, Zboina B, Latawiec I, Krawczyk W. Ocena stanu wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu. Zdrowie i dobrostan 2013; 4: 45–64.
 
23.
Barnaś E, Barańska E, Gawlik B, Zych B. Czynniki najbardziej wpły¬wające na jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu. Hygeia Public Health 2015; 50(4): 643–648.
 
24.
Ghafouri A, Alnaimi AR, Alhothi HM, Alroubi I, Alrayashi M, Nouha A. Urinary incontinence in Qatar: A study of the prevalence, risk factors and impact on quality of life. Arab J Urol. 2014; 12(4): 269–274.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top