PL EN
PRACA ORYGINALNA
Poziom wiedzy pacjentek oddziału ginekologiczno-położniczego na temat czynników ryzyka i metod leczenia stosowanych w przypadku nietrzymania moczu
 
Więcej
Ukryj
1
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Polska
 
2
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Bogumiła Alina Lubińska-Żądło   

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Kokoszków 71, 34-400, Nowy Targ, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2021;27(2):193-198
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Poziom wiedzy na temat utrzymania lub odzyskania zdrowia jest czynnikiem modyfikowalnym, dlatego warto podejmować wszelkie działania w celu jej podnoszenia. Celem badań była ocena poziomu wiedzy kobiet przebywających na oddziale ginekologiczno-położniczym na temat czynników ryzyka oraz metod postępowania lecznicze-go w przypadku nietrzymania moczu.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 419 kobiet. Badania prze-prowadzono metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety, który zawierał pytania zamknięte dotyczące danych socjodemograficznych, źródeł wiedzy, czynników ryzyka inkontynencji oraz metod leczenia stosowanych w przypadku nietrzymania moczu u kobiet. Do ustalenia istnienia zależności zastosowano statystykę chi². We wszystkich testach przyjęto poziom istotności p=0,05.

Wyniki:
Zaobserwowano zależność pomiędzy liczbą źródeł wiedzy o nietrzymaniu moczu a poziomem wiedzy z zakresu czynników ryzyka wystąpienia inkontynencji (p=0,000). Przy korzystaniu z wiedzy personelu medycznego stwierdzono poziom istotności pomiędzy zmiennymi p=0,009, natomiast w przypadku gdy źródłem wiedzy są członkowie rodziny, przyjaciele, to poziom istotności zależności pomiędzy zmiennymi wyniósł p=0,034

Wnioski:
Niski poziom wiedzy na temat czynników ryzyka i leczenia nietrzymania moczu wskazuje na niedostateczne propagowanie działań promujących edukację zdrowotną z za-kresu inkontynencji. Istnieje potrzeba pernamentnej edukacji kobiet w zakresie czynników ryzyka, leczenia oraz ważne jest wybieranie i przejawianie przez nie takich zachowań prozdrowotnych, dzięki którym można spowolnić rozwój choroby lub zapobiec jej wystąpieniu.


Introduction and objective:
The level of knowledge about maintaining or regaining health is a modifiable factor; therefore, it is worth undertaking any actions in order to improve it. The aim of the study was assessment of the level of knowledge of women in the gynaecology and obstetrics ward concerning risk factors and methods of treatment in the case of urinary incontinence.

Material and methods:
The study included 419 women and was carried out by the method of a diagnostic survey, using an author-constructed questionnaire containing closed questions concerning socio-demographic data, sources of knowledge, risk factors of urinary incontinence and the treatment methods applied in the case of urinary incontinence in women. The presence of the relationships between two variables was investigated using chi-square test statistic. In all tests the level of significance was set at 0.05

Results:
A correlation was observed between the number of sources related to obtaining knowledge about urinary incontinence and the level of knowledge of risk factors of incontinence, p=0.000. When medical staff were the source of knowledge, the level of significance was p=0.009. When family members and friends were the source of knowledge, the level of significance of the relationship between the variables was p=0.034.

Conclusions:
Low level of knowledge about risk factors and treatment of urinary incontinence indicates an insufficient promotion of activities promoting health education concerning this problem. There is a need for continuous education of women in the area of risk factors, treatment, and the selection of such pro-health behaviours that can slow down the development of the disease or prevent its occurrence.

Lubińska-Żądło BA, Kowalczyk B, Zawadzka B. Poziom wiedzy pacjentek oddziału ginekologiczno-położniczego na temat czynników ryzyka i metod leczenia stosowanych w przypadku nietrzymania moczu. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(2): 193–198. doi: 10.26444/monz/139280
 
REFERENCJE (19)
1.
Dejneka J, Bartoszek A, Rząca M. The level of knowledge of patients of pulmonary about risk factors for respiratory diseases. Journal of Health Sci. 2014; 4(15): 83–90. doi:10.5281/zenodo.14546.
 
2.
Witkoś J. Hartman M, Budziosz J, Sieroń-Stołtny K, Błońska-Fajfrowska B. Knowledge of stress urinary incontinence among students of obste-trics and nursing faculties. Ostry Dyżur. 2015; 8(4): 95–100.
 
3.
Kubica A, Sinkiewicz W, Szymański P, Bogdan M. Edukacja zdrowotna w chorobach układu krążenia — możliwości i zagrożenia. Folia Cardiol Exc. 2006; 1(4): 177–181.
 
4.
Sołtysiak Z, Burzyński B, Kwiatkowska K, Kubala B, Matusik E. Za-burzenia statyki dna miednicy i nietrzymanie moczu – cichy problem, o którym trzeba mówić. W: Janiszewska M., Beata A. Nowak B.A. [red.]. Postępowanie fizjoterapeutyczne – wybrane aspekty. Wyd. Naukowe TYGIEL. Lublin 2017; 112–121.
 
5.
Derewiecki T, Mroczek M, Majcher P. Importance of urinary inconti-nence problem among women over 40 years of age. Hyg Publ Health. 2015; 50(1): 219–225.
 
6.
Kocur D. Women’s knowledge concerning pelvic floor muscles. Seksuol Pol. 2016; 14(1): 31–38.
 
7.
Ptak M. The impact of pelvic floor muscle exercises with and without synergistic muscles on the quality of life of women with stress urinary incontinence. Pomeranian J Life Sci. 2017; 63(2): 49–55. doi: 10.20944/preprints201702.0097.v1.
 
8.
Incontinence, 6th edition 2017, red. Abrams P, Cardozo L, Wagg A, Wein A. 6th International Consultation on Incontinence; www.ics.org/publications/ici_6/Incontinence_6th_Edition_2017_eBook_v2.pdf (26.07.2019).
 
9.
Ciepiela K, Michałek T, Poryszewska A. Raport „Pacjent z NTM w sy-stemie opieki zdrowotnej 2019”. 2019; www.ntm.pl (26.07.2019).
 
10.
Szymanowski P, Gierat A, Szweda H, Jóźwik M. Choroby uroginekolo-giczne – poważny problem społeczny. Państwo i Społeczeństwo. 2017; X V II(4): 107–124.
 
11.
Zygmunt R, Kozioł S, Hładki W, Golec J. The influence of physiotherapy on incontinence in women. Ostry Dyżur. 2017; 10(3): 77–83.
 
12.
Klimaszewska K, Bartusek M. Urinary incontinence as the socioeco-nomic problem. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2017; 16, 3(60): 62–66. doi: https://doi.org/10.1515/pielxx....
 
13.
Klimaszewska K. The social aspects of urinary incontinence of women. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2017; vol.16, 3(60): 57–61. doi: https://doi.org/10.1515/pielxx....
 
14.
Bakalczuk G, Madej A, Lewczuk J, Makara-Studzińska M, Wdowiak E, Lewicka M, Sulima M, Wdowiak A. Stan wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu. Med Og Nauk Zdr. 2016; 22(4): 277–281. doi: 10.5604/20834543.1227609.
 
15.
Jauregui JR, Fischer KB, Musso CG. Urinary incontinence: knowledge, attitudes, and prevalence among older argentine females. Electron J Biomed 2013; 1:18–24.
 
16.
Day M.R, Leahy-Wanen P, Loughran S, O ’Sullivan E. Community--dwelling women›s knowledge of urinary incontinence. British Jou-rnal of Community Nursing. 2014; 19(11): 534–538. doi: 10.12968/bjcn.2014.19.11.534.
 
17.
Zago A.C, Fambrini M.A.S, Silva E.P.G, De Vitta A, De Conti M.H.S, Marini G. Prevalence and knowledge of urinary incontinence and possi-bilities of treatment among low-income working women. Fisioter Mov. 2017; 30(Suppl 1): 151–159. doi.org/10.1590/1980–5918.030.s01.ao15.
 
18.
Wawryków A, Korabiusz K, Stecko M, Torbé A. Urinary incontinence – a problem of modern society. Journal of Education, Health and Sport. 2018; 8(9): 538–542. doi http://dx.doi.org/10.5281/zeno....
 
19.
Pająk P, Wlaźlak E, Sobkiewicz B, Wójtowicz H, Dobek-Brylińska M, Pędraszewski P, Krzycka M, Włodarczyk T, Trzeciak A, Surkont G. Pessary treatment for urogynaecological disorders. Gin. Perinat. Prakt. 2018; 3(4): 143 –148.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top