PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Psychologiczne aspekty chorób kardiologicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Polityki Zdrowotnej I zabezpieczenia Społecznego im L. Rydygiera Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 
2
Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 
 
Autor do korespondencji
Ewelina M Monastyrska
ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(2):141-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Na całym świecie jedną z głównych przyczyn zgonów i utraty zdrowia są schorzenia układu krążenia. W Polsce na zawał serca zapada co roku około 100 tysięcy osób. Od wielu lat zapadalność na choroby serca dominuje nie tylko w krajach wysoko uprzemysłowionych. W Europie, pomimo skutecznego leczenia i profilaktyki, nadal najczęstszą przyczyną zgonów są choroby układu krążenia. Celem tej pracy jest przedstawienie psychologicznych czynników predysponujących do chorób układu krążenia oraz analiza badań dotyczących stresu oraz wzoru zachowania A.

Opis stanu wiedzy:
Najważniejszymi psychologicznymi aspektami predysponujących do zachorowania na choroby serca są stres oraz wzór zachowania A. Badani potwierdzają, że te czynniki odgrywają dużą rolę w schorzeniach kardiologicznych.

Podsumowanie.:
Bardzo istotna jest świadomość wpływu tych czynników na nasze zdrowie. Szczególnie ważne jest to w psychoprofilaktyce schorzeń kardiologicznych


Background:
Cardiovascular diseases constitute the number one cause of deaths globally. They significantly affect high– income countries, despite effective treatment and prevention programmes. However, cardiovascular mortality rates have in fact increased at a fast rate in low- and middle – income countries. It is estimated that annually about 100,000 people suffer from myocardial infarction in Poland. This paper aims to discuss some of the key psychological issues pertinent to cardiac conditions and their prevention, as well as research on coping with stress and type A behaviour pattern amongst cardiac patients.

Current state of knowledge:
Both psychological stress and type A behaviour pattern have been implicated in the onset and progression of many cardiovascular diseases. Recent research has highlighted its importance as independent risk factor for problems of cardiac patients – undergoing both invasive and non–invasive treatment, in-hospital and after discharge.

Conclusion:
Psychological stress and type A behaviour pattern are associated with cardiovascular diseases. Awareness of these associations is essential in cardiovascular diseases prevention and treatment.

 
REFERENCJE (11)
1.
Wrześniewski K. W: K. Wrześniewski, D. Włodarczyk, (red.), Choroba niedokrwienna serca. Psychologiczne aspekty leczenia i zapobiegania. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2004: 15–18.
 
2.
Sinkiewicz W, Bujak R. Profilaktyka w chorobie wieńcowej. W: J. Kubica, W. Sinkiewicz, (red.), Chory po zawale serca. Gdańsk: Via Medica; 2008: 33–34.
 
3.
Mały rocznik statystyczny Polski 2012. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych; 2012.
 
4.
Kubica J, Poloński L, Gierlotka M, Sinkiewicz W. Zawał serca – epidemiologia. W: J. Kubica, W. Sinkiewicz (red.), Chory po zawale serca. Gdańsk: Via Medica; 2008; 1–5.
 
5.
Wrześniewski K. Psychologiczne problemy chorych ze zawałem serca. PZWL, Warszawa 1986: 147.
 
6.
Heszen I, Sęk H. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego, W: Psychologia Zdrowia, Warszawa, PWN, 2008: 142–144.
 
7.
Wrześniewski K. Interakcyjny model radzenia sobie ze stresem po zawale serca. W: K. Wrześniewski, D. Włodarczyk, (red.). Choroba niedokrwienna serca. Psychologiczne aspekty leczenia i zapobiegania. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2004: 69–79.
 
8.
Bętkowska-Korpała B. Rola Wzoru Zachowania A w prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca, W: Wrześniewski K. Włodarczyk D. (red.). Choroba niedokrwienna serca. Psychologiczne aspekty leczenia i zapobiegania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk, 2004, 175–194.
 
9.
Nowicki G, Ślusarska B, Kulik BT. Noniewicz M. Czynniki psychospołeczne a wzór zachowania typu A oraz zachowania zdrowotne w prewencji ryzyka sercowo-naczyniowe wśród dorosłych W: Polski Przegląd Kardiologiczny 2011; 13(2): 82–88.
 
10.
Wrześniewski K. Pomoc psychologiczna pacjentom z zawałem serca. W: J. Kubica, W. Sinkiewicz (red.). Chory po zawale serca. Gdańsk: Via Medica; 2008: 134–142.
 
11.
Szymańska A, Małkowska B, Ładny J. Zawał mięśnia sercowego, niestabilna choroba wieńcowa, tętniak aorty piersiowej i zator tętnicy płucnej jako najczęstsze przyczyny hospitalizacji pacjentów z bólem w klatce piersiowej. W: Przegląd Kardiodiabetologiczny, 2012; 7 (2): 78–84.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top