PL EN
PRACA ORYGINALNA
Profilaktyka nadciśnienia tętniczego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pielęgniarstwa Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, Żyrardów
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Wojciechowska   

Instytut Pielęgniarstwa Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, Żyrardów, ul. Gabriela Narutowicza 35
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):370-373
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, polegającą na okresowym lub stałym podwyższeniu ciśnienia tętniczego krwi powyżej prawidłowych wartości 140/90 mmHg. Szacuje się, iż w Polsce nadciśnienie tętnicze dotyczy 20% dorosłej populacji, na świecie 25%. Nieleczone, prowadzi do uszkodzenia nerek, układu krążenia oraz powikłań ze strony układu nerwowego. Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy chorych na temat własnej choroby oraz zwrócenie uwagi na znamienny wpływ diety, ruchu oraz samokontroli w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Zastosowaną w pracy metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką ankieta, narzędziem badawczym autorski kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono na terenie Przychodni Lekarskiej CePeLek w Warszawie. W badaniu wzięło udział 50 osób, w tym 22 mężczyzn i 28 kobiet. Przeprowadzone badanie ukazało niedostateczny stan wiedzy na temat własnej choroby. Chorzy nie posiadają rzetelnej wiedzy na temat swojego schorzenia, jak również na temat działań profilaktycznych, które pozwoliłyby na ustrzeżenie się przed następstwami choroby. Zasób wiadomości na temat choroby zależy w dużej mierze od płci, wieku ankietowanych, wykształcenia i czasu trwania choroby. Dowodzi to, iż istnieje uzasadniona potrzeba zwiększenia działań edukacyjnych. Głównym celem edukacji jest uzyskanie lepszej kontroli ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo- -naczyniowych.

Wnioski:
Istotne wydaje się wprowadzenie, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, długotrwałego programu edukacyjnego dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.


Introduction:
Arterial hypertension is among the most common civilization diseases, consisting in periodical or constant elevation of arterial blood pressure above the normal value of 140/90 mmHg. It is estimated that in Poland arterial hypertension affects 20% of the adult population, and 25% worldwide. Untreated hypertension leads to damage of the kidneys, cardiovascular system, and complications on the part of the nervous system. The objective of the study is evaluation of the level of patients’ knowledge concerning their own disease, and attracting attention to the important effect of diet, physical activity and self-control in the treatment of arterial hypertension. The study was conducted by the method of a diagnostic survey using a questionnaire technique, and the research instrument was a questionnaire designed by the author. The survey was carried out at the Medical Outpatient Clinic CePeLek in Warsaw, and covered 50 patients – 22 males and 28 females. The study showed that the state of the patients’ knowledge concerning own disease was insufficient. They did not possess reliable information about their disease, nor knowledge pertaining to prophylactic measures which would allow the prevention of complications of the disease. The scope of knowledge concerning the disease depended, to a great extent, on the respondents’ gender, age, education level and duration of the disease. This confirms that there is a justified need for increasing educational activities. The main goal of education is the obtaining of a better control of arterial hypertension, and decreasing the risk of cardiovascular complications.

Conclusions:
It seems important to implement a log-term educational programme for patients with arterial hypertension to Primary Health Care.

 
REFERENCJE (8)
1.
Casey A, Benson H. Jak walczyć z nadciśnieniem. Warszawa: MT Biznes; 2008.
 
2.
Detilleux M. Nadciśnienie tętnicze. Warszawa: Bauer-Weltbild Media. Klub dla Ciebie; 2007.
 
3.
Pasierski T, Ścibiorski C. Kardiologia dla lekarzy rodzinnych. Warszawa: PZWL; 2006.
 
4.
Łuszczyńska A. Nadwaga i otyłość. Warszawa: PWN; 2007.
 
5.
Maszke A. Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2004.
 
6.
Sobolewska A (tłum polskie). Nadciśnienie. Gliwice: Helion; 2007.
 
7.
Ścibiorski C, Pasierski T. Kardiologia dla lekarzy rodzinnych. Warszawa: PZWL; 2006.
 
8.
Kwilecka M, Brożek Z. Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: Almamer; 2007.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top