PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Potrzeby zdrowotne i formy ich zaspokajania w czasach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zdrowia psychicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
2
University of Economics and Innovation, Lublin, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Anna Włoszczak-Szubzda   

WSEI - Lublin, Projektowa 4, 20-209, Lublin, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(3):191-195
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Z uwagi na potwierdzone dane dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę Covid-19 w Chinach oraz 114 innych krajach, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia WHO 11 marca 2020 roku ogłosił pandemię. W Polsce zachorowanie pierwszego pacjenta na wirus SARS-CoV-2 potwierdzono 4 marca 2020 roku, w związku z czym podjęto działania ograniczające transmisję wirusa wśród ludności oraz próbę dostosowania istniejącego modelu świadczeń zdrowotnych do nowych warunków zagrożenia epidemicznego.

Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie potrzeb zdrowotnych uwidocznionych w Polsce w następstwie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie w opiece z zakresu zdrowia psychicznego, oraz podjętych działań umożliwiających opiekę personelu medycznego nad pacjentami w czasach pandemii.

Wyniki:
W sytuacji pandemii w Polsce wprowadzono rozwiązania mające na celu lepsze zabezpieczenie świadczeń, w tym także liczne teleporady. Jednocześnie pandemia ujawniła większe niż dotychczas potrzeby opieki z obszaru zdrowia psychicznego nad pacjentami. Ujawniły się stany niepokoju i lęku dotyczące niebezpieczeństwa zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 czy niepewnej przyszłości. Izolacja społeczna nasiliła także przemoc domową. Uwidoczniły się bariery w telepracy medyków.

Wnioski:
Pandemia spowodowała zmianę naszej codzienności, naszych zwykłych rytuałów, przyjętych kierunków działań, planów na dziś i jutro. Są jednak pewne korzyści z aktualnej sytuacji. Wymusza ona używanie nowych mediów w praktyce medycznej i przyczynia się do częstszego korzystania z nich, a co za tym idzie przypuszcza się, że zmniejszy w środowisku medycznym technofobię i zwiększy dostęp pacjentów do specjalistów medycznych w podstawowym zakresie.


Introduction:
Considering the confirmed data concerning the spread of SARS-CoV-2 coronavirus which causes Covid-19 disease, on 11 March 2020, the Director of the World Health Organization (WHO) announced a pandemic in 114 countries, with the exception of China. In Poland, the first case of SARS-CoV-2 coronavirus infection in a patient was confirmed on 4 March 2020; actions were therefore undertaken to limit the transmission of the virus among the population, and an attempt made to adjust the existing model of health services to the new conditions of an epidemiological threat.

Objective:
he aim of the study is presentation of health needs brought into focus in Poland as a consequence of SARS-CoV-2 coronavirus pandemic, especially in the care of psychological health, and actions undertaken to enable medical staff to care for patients during the pandemic.

Results:
In the situation of the pandemic in Poland, solutions were introduced aimed at better provision of services, including many teleconsultations. At the same time, the pandemic brought into focus a greater demand than before for the care of patients in the domain of psychological health. There occurred states of fear and anxiety concerning the risk of SARS-CoV-2 coronavirus infection and an uncertain future. Social isolation also enhanced domestic violence. Barriers have become clear in the teleworking of medical staff.

Conclusions:
The pandemic forced a change in our every-day reality, our usual rituals, adopted directions of action, and plans for today and tomorrow. However, there are also some advantages resulting from the current situation, which forces the use of new media in medical practice and contributes to their more frequent use. In consequence, this will reduce technophobia in medical circles and increase the availability of medical specialists for patients.

Teleon A, Włoszczak-Szubzda A. Health needs and forms of meeting these needs during the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic in Poland, with particular consideration of the domain of psychological health. Med Og Nauk Zdr. 2020; 26(3): 191–195. doi: 10.26444/monz/126263
 
REFERENCJE (35)
1.
WHO. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 51 https://www.who.int/docs/defau... (dostęp: 2020.04.28).
 
2.
Nitsch-Osuch A. Koronawirus raz na dziesięć lat. Medycyna dydaktyka wychowanie. MDWUM Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawa 2020; 2: 10–13.
 
3.
Mapa zarażeń koronowirusem (SARS-Co-2). Ministerstwo Zdrowia. Warszawa 2020. https://www.gov.pl/web/koronaw... (dostęp: 2020.04.15).
 
4.
Shigemura J, Ursano RJ, Morganstein JC, Kurosawa M, Benedek DM. Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: mental health consequences and target populations. Psych Clin Neurosci. 2020.
 
5.
Bao Y, Sun Y, Meng S, Shi J, Lu L. 2019-nCoV epidemic: address mental health care to empower society. Lancet (London, England). 2020.
 
6.
Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet (London, England). 2020.
 
7.
Xiang Y-T, Yang Y, Li W, Zhang L, Zhang Q, Cheung T, Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. Lancet Psychiatry. 2020.
 
8.
Chevance A, Gourion D, Hoertel N, Llorca P-M, Thomas P, Bocher R, Moro M-R, Laprévote V, Benyamina A, Fossati P, Masson M, Leaune E, Leboyer M, Gaillard R. Ensuring mental health care during the SARS-CoV-2 epidemic in France: a narrative review. Encephale. 2020 Apr 22, doi: 10.1016/j.encep.2020.04.005.
 
9.
Starace F, Ferrara M. COVID-19 disease emergency operational instructions for Mental Health Departments issued by the Italian Society of Epidemiological Psychiatry. Epidemiol Psychiatr Sci. 2020 Mar 31;29:e116. doi: 10.1017/S2045796020000372.
 
10.
Liczba lekarzy w Polsce rośnie, problemem jest starzenie się kadr. Czwarta konferencja w ramach debaty „wspólnie dla zdrowia” wypowiedź w trakcie wykładu „kadry w zasobach NFZ” Narodowy Fundusz Zdrowia. Lublin 2019. https://www.rynekzdrowia.pl (dostęp: 2020.04.15).
 
11.
OECD Health Statistics 2019. https://www.oecd-ilibrary.org (dostęp: 2020.04.15).
 
12.
Barometr zawodów 2020. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Kraków 2019. https://barometrzawodow.pl (dostęp: 2020.04.16).
 
13.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374).
 
14.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2020 poz. 460).
 
15.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2020 poz. 457).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2020 poz. 466).
 
17.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2020 poz. 456).
 
18.
Wen Li, Yuan Yang, Zi-Han Liu, Yan-Jie Zhao, Qinge Zhang, Ling Zhang, Teris Cheung, Yu-Tao Xiang. Progression of Mental Health Services during the COVID-19 Outbreak in China. Int J Biol Sci. 2020; 16(10): 1732–1738.
 
19.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1373 ze zm).
 
20.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 poz. 736 ze zm.).
 
21.
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz leczenie szpitalne – chemioterapia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Narodowy Fundusz Zdrowia. nfz.gov.pl/aktualności/aktualności-centrali/programy-lekowe-a-covid (dostęp 2020.04.19).
 
22.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r (Dz.U. z 2020 poz. 566).
 
23.
Pustułka A. Przychodnie w czasie pandemii: wszystko o teleporadach, wywiad z P.Spyra https://dziennikzachodni.pl/pr... (dostęp: 2020.04.20).
 
24.
Świrydowicz K. Czas telemedycyny. Jak uzyskać poradę lekarską podczas epidemii koronawirusa. Wywiad z P. Ogórek https://zdrowie.wprost.pl/koro... (dostęp: 2020.04.22).
 
25.
Heitzman J. Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Psych Pol. 2020:54(2) 3–4.
 
26.
Narodowy Fundusz Zdrowia. nfz.gov.pl/aktualności/aktualności/-centrali/zalodobowe-wsparcie-psychologiczne (dostęp: 2020.04.23).
 
27.
Psychologowie i psychoterapeuci dla społeczeństwa. https://www.psychologowie-dla-... (dostęp: 2020.04.23).
 
28.
Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. www.liniawspracia.pl (dostęp: 2020.04.24).
 
29.
Telefon pamięci, czyli wsparcie dla seniorów w pandemii. Polskieradio24.pl (dostęp: 2020.04.24).
 
30.
Koronawirus-wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla rodzin. um.warszawa.pl (dostęp: 2020.04.24).
 
31.
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla wrocławian, lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. www.wroclaw.pl (dostęp: 2020.04.25).
 
32.
Plan awaryjny- jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii. rpo.gov.pl (dostęp: 2020.04.25).
 
33.
Kapłan pod telefonem – Duchowe wsparcie. archidiecezja.lodz.pl (dostęp:2020.04.26).
 
34.
Kurzyńska E. Teleporada psychiatryczna w czasie pandemii koronawirusa. https://pulsmedycyny.pl/telepo... (dostęp: 2020.04.27).
 
35.
Listy do kwarantanny. https://psychologia.uj.edu.pl/... (dostęp: 2020.04.27).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top