PL EN
PRACA ORYGINALNA
Poziom satysfakcji pacjenta jako jeden z aspektów jakości opieki medycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki społecznej
 
2
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
3
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Pedagogiki i Psychologii
 
4
Powszechna Informacja Medyczna sp. z. o.o. sp. k., Kielce
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):132-137
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
W dzisiejszych czasach troska o jakość oferowanych przez świadczeniodawców usług medycznych jest nie tylko sposobem bycia konkurencyjnym na rynku medycznym, ale przede wszystkim wiąże się z możliwością poprawy satysfakcji pacjentów. Bez wątpienia, dla każdej osoby objętej działaniami ze strony medycyny naprawczej najważniejsza jest jakość oferowanych usług zdrowotnych oraz leczenia, którym zostaje objęta.

Cel pracy:
Celem badań było poznanie opinii hospitalizowanych pacjentów na temat poziomu satysfakcji z otrzymanych usług medycznych oraz ich jakości.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w okresie od lutego do marca 2012 roku wśród hospitalizowanych pacjentów (104 osoby). Do przeprowadzenia badań wykorzystano technikę ankietowania, w ramach której zastosowano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 39 pytań. W celu oceny satysfakcji pacjentów z oferowanych usług zdrowotnych zastosowano pięciostopniową skalę Likerta. Do opracowania statystycznego wyników użyto arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, oprogramowania Gnu R oraz pakietu Gretl. Porównania badanych parametrów dokonano używając testu chi-kwadrat i współczynnika Pearsona.

Wyniki:
Badani pacjenci najlepiej ocenili kwestię dotyczącą dogodności pory odwiedzin (60,6% pozytywnych ocen). Wśród badanych obszarów szeroko pojętej opieki medycznej zdecydowanie najgorzej pacjenci ocenili kwestię ilości czasu poświęconego pacjentowi przez lekarza (zaledwie 41,7% pozytywnych odpowiedzi).

Wnioski:
Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować te obszary, w których jakość świadczeń, w opinii pacjentów, jest niezadawalająca i wymaga poprawy.


Introduction:
In the contemporary times, looking after the quality of health services is not only the way of being competitive on the market, but most of all the possibility of improving patients’ satisfaction. Without any doubt, the quality of medical services and treatment are of the highest importance to every person who undergoes regenerative medicine activities. The aim of the studies was to determine the opinions and satisfaction of the hospitalised patients as regards the received medical services and their quality.

Material and Methods:
The study was conducted between February and March 2012 among the hospitalised patients (104 people). The survey technique was employed, with authors’ questionnaire consisting of 39 questions. To assess patients’ satisfaction as regards medical services, the 5-level Likert scale was utilised. To prepare the statistical elaboration of the results, the authors used Microsoft Excel, Gnu R software and Gretl package. The studied parameters were compared by employing the chi-square test and Pearson correlation coefficient.

Results:
The patients taking part in the study had the best judgement about the convenience of visiting hours (60.6% of positive opinions). Among the examined areas, the most adversely marked issue was the amount of time devoted to patients by doctors (only 41.7% of positive responses).

Conclusions:
The conducted studies allowed to identify those areas, the quality of which, in patients’ opinion, is unsatisfactory and requires improvement.

 
REFERENCJE (15)
1.
Kowalska M. Po pierwsze relacje. OSOZ 2011; 4:14.
 
2.
Wroński K, Bocian R. Dlaczego Zakłady Opieki Zdrowotnej powinny badać satysfakcję pacjentów z oferowanych przez siebie usług medycznych? Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 4: 127–130.
 
3.
Steć A, Wołyniak M, Wdowiak L. Satysfakcja pacjentów z usług świad¬czonych przez wybrane niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88(3): 272–276.
 
4.
Piątek A. Zarządzanie jakością. W: Ksykiewicz Dorota A (red.). Zarządzanie w pielęgniarstwie. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2005: 308–317.
 
5.
Rybarczyk A, Marczak M. Quality assessment of health care services in patients’ and medical staff’s opinion. Zdr Publ. 2011; 121(2): 111–116.
 
6.
Szczerbińska K. Jakość opieki zdrowotnej. W: Czupryna A, Poździoch S, Ryś A, Włodarczyk WC (red.). Zdrowie Publiczne. Tom II. Kraków: Wydawnictwo Vesalius; 2001: 141–160.
 
7.
Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007.
 
8.
Krot K. Jakość i marketing usług medycznych. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska; 2008.
 
9.
Mielnik-Błaszczak M, Zioło A, Kawiak-Jawor E. Relacja lekarz – pacjent od paternalizmu do partnerstwa. Zdr Publ. 2011; 121(1): 95–98.
 
10.
Pawelczyk K, Maniecka-Bryła I, Targowski M, Samborska-Sablik A. Satysfakcja pacjentów jako jeden ze wskaźników jakości opieki me¬dycznej na przykładzie poradni lekarza rodzinnego. Acta Clinica et Morphologica 2006; 9(3): 20–27.
 
11.
Karabanowicz A, Ślusarz R, Jabłońska R, Królikowska A, Grzelak L. Samoocena pielęgniarek neurochirurgicznych w zakresie wybranych aspektów opieki. W: Krajewska-Kułak E, Szczepański M, Łukaszuk C, Lewko J (red.). Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne: od poczęcia do starości. Tom II. Białystok: MKDruk; 2007: 123–128.
 
12.
Raduj J, Indulska I, Anczewska M, Lechowicz W, Pałyska M, Prot K. Jakość usług medycznych w opinii pacjentów wybranych oddziałów psychiatrycznych. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14(4): 293–298.
 
13.
Smolińska A, Marciniak M, Ślusarz R, Królikowska A, Jabłońska R, Książkiewicz B. Poziom satysfakcji z usług medycznych na oddziale neurologii. Udar Mózgu 2008; 10(2): 70–82.
 
14.
Kisiel Ż, Samborska-Sablik A, Gaszyński W. Ocena jakości opieki medycznej na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uni-wersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zdr Publ. 2008; 118(3): 329–333.
 
15.
Kapica D, Orzeł Z, Draus J. Ocena poziomu zadowolenia pacjentów szpitala ze świadczonych usług zdrowotnych. Zdr Publ. 2001; 111: 26–30.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top