PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Kryteria oceny rozwoju motorycznego uczniów szkół podstawowych
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Instytut Medyczny
 
2
Sport - Med, Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii w Białymstoku
 
3
Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Przychodnia nr 2
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):138-141
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Rozwój motoryczny dzieci jest kluczowym wyznacznikiem ich rozwoju fizycznego. Z roku na rok obserwuje się spadek umiejętności motorycznych u dzieci. Najważniejszymi kryteriami, które wyznaczają poziom tego rozwoju, są: szybkość, skoczność, siła mięśniowa oraz wytrzymałość. Kryteria te bada się, poddając dzieci testom sprawnościowym takim jak: bieg sprinterski, skok w dal, rzut piłką palantową, rzut piłką lekarską oraz bieg długodystansowy. Wymienione testy to doskonałe narzędzie do wykorzystania nie tylko przez badaczy, ale także przez nauczycieli, lekarzy oraz rodziców.

Cel pracy:
Celem pracy było przedstawienie kryteriów rozwoju motorycznego uczniów szkół podstawowych.

Skrócony opis tanu wiedzy.:
Najważniejszym przejawem sprawności u dzieci będących uczniami szkoły podstawowej jest stan ich rozwoju motorycznego. Współcześnie rozwój motoryczny dzieci jest oceniany dość nisko, co budzi niepokój wśród znawców tematu. Motoryka człowieka dzieli się na motorykę dużą, wyznaczającą sprawność ruchów całego ciała oraz na motorykę małą, która pozwala na wykonywanie ruchów precyzyjnych. Stan motoryki dużej u dzieci jest mierzony za pomocą kryteriów takich jak szybkość, skoczność, koordynacja, siła mięśniowa oraz wytrzymałość. Kryteria te bada się za pomocą testów sprawnościowych. Szybkość bada się za pomocą biegu sprinterskiego, skoczność testuje skok w dal, koordynację mierzy się efektami rzucenia piłki palantowej, siłę mięśniową wyznaczają efekty rzutu piłką lekarską, natomiast wytrzymałość bada się przy użyciu biegu długodystansowego na 500 metrów. Poddawanie dzieci powyższym testom pozwala na zdiagnozowanie i kompensację ich deficytów bądź też rozwijanie w nich tych cech, dzięki którym mają one szansę na sukcesy sportowe.

Podsumowanie:
Prawidłowe przeprowadzenie testów sprawnościowych badających stopień rozwoju motorycznego u dzieci ze szkół podstawowych pozwala na ocenę nie tylko aktualnych możliwości dzieci, ale także na ocenę postępu lub regresu, jaki dokonał się na przełomie lat, jeśli chodzi o zdolności motoryczne polskich dzieci.


Introduction:
Motor development of children is a major indicator of their physical development. Children’s motor skills show a constant decrease. The most important criteria used to assess the level of motor development include speed, jumping skills, muscle strength and endurance. These criteria are investigated by physical fitness tests, such as sprinting, long jumping, palant ball throwing, medicine ball throwing and long-distance running. These tests are an excellent tool to be used not only by researchers but also by teachers, doctors and parents.

Study objective.:
The aim of the study was to present the criteria of motor development of primary school children.

Brief description of the state of the art.:
The state of motor development of primary school children is the major manifestation of their physical fitness. Currently, the motor development of children is relatively low, which arouses concern among experts in this field. Human motor coordination can be divided into gross motor skills which involve the whole body movement, and fine motor skills allowing precise movements. The condition of gross motor coordination in children is measured by means of such criteria as speed, jumping skills, muscle strength and endurance, which are assessed by physical fitness tests. Speed is evaluated by sprinting, jumping skills by the long jump, coordination by palant ball throwing, muscle strength by medicine ball throwing and endurance by long-distance running (500m). The above tests allow diagnosis and compensation of deficiencies in children, or development of the features that may facilitate sports achievements.

Conclusions:
Proper performance of the physical fitness tests that investigate motor development of primary school children allows not only for the assessment of their current potential, but also progression or regression in the motor capacities of Polish children over the years.

 
REFERENCJE (32)
1.
Skrzypek E. Mała encyklopedia sportu. Tom II. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka; 1984.
 
2.
Karpowicz M, Strzelczyk R. Charakterystyka wybranych elementów sprawności fizycznej kandydatów na studia w AWF w Poznaniu. W: Kwieciński J, Tomczak W (red). Wybrane aspekty kultury fizycznej – stan i perspektywy. Konin: PWSZ; 2009: 7.
 
3.
Woynarowska B. Rozwój motoryczny. W: Woynarowska B, Kowalewska A, Izdebski Z, Komosińska K (red). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Warszawa: PWN; 2010: 62, 63.
 
4.
Januszewski J, Żarek J. Teoria sportu. Kraków: Wyd. AWF; 1995.
 
5.
Żarek J. Wstęp do teorii sportu. Kraków: Wyd. AWF; 1981.
 
6.
Rochowicz F. Czas wolny uczniów – w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007; 3: 16 – 20.
 
7.
Krasicki S. Narciarstwo biegowe. Kraków: Wyd. AWF; 1994.
 
8.
Maszczak T. Aktywność fizyczna uczniów. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005; 2: 2–3.
 
9.
Czaplicki Z. Aktywność ruchowa – atrybutem kultury zdrowotnej człowieka. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008; 4: 25–31.
 
10.
Wolański N. Motoryka dziecka jako przedmiot badań naukowych i poczynań wychowawczych. Gdańsk: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego; 1974.
 
11.
Obmiński Z, Lerczak K, Witek K. Aktywność fizyczna a zdrowie – jak organizm kobiety radzi sobie z wymaganiami stawianymi przez sport. W: Kłodecka Różalska J (red.). Sportsmenka – kobietą sukcesu… Korzyści i bariery aktywności sportowej kobiet. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet i Instytut Sportu; 2003: 81–87.
 
12.
Trześniowski R. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna młodzieży szkolnej w Polsce. Warszawa: Wyd. AWF; 1990.
 
13.
Denisiuk L. Znaczenie norm sprawności motorycznej dla praktyki szkolnej. W: Denisiuk L, Milicerowa H (red). Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych; 1969: 69–73.
 
14.
Denisiuk L. Tabele punktacji sprawności fizycznej. Warszawa: WSiP; 1975.
 
15.
Wolański N, Parizkova J. Sprawność fizyczna a rozwój człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka; 1976.
 
16.
Jezierski R, Sprawność fizyczna i wydolność wysiłkowa młodzieży szkolnej w wieku 7–18 lat. W: Raczek J (red.). Motoryczność dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne oraz implikacje metodyczne. Część II. Materiały z konferencji międzynarodowej. Katowice: Wyd. AWF; 1986: 297–310.
 
17.
Chojnacki K, Tchórzewski D. Koordynacyjne zdolności a sprawność motoryczna młodzieży uprawiającej sporty zimowe. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009; 2: 32–41.
 
18.
Baranowska Bosiacka I. Regulacja komunikacji międzykomórkowej poprzez zewnątrzkomórkowy ATP w układzie nerwowym. W: Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu 2011–2013. Szczecin: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; 2013: 119.
 
19.
Kuszakiewicz J, Sadowski G. Trening biegowy według Jeffa Gallowaya (VII). Sport Wyczynowy 1992; 3–4: 23–26.
 
20.
Starosta W. Kobieta a sport wyczynowy (wyniki badań, opinie, refleksje). Medycyna Sportowa 1999; 99: 3–19.
 
21.
Pilicz S. Pomiar ogólnej sprawności fizycznej. Warszawa: Wyd. AWF; 1997.
 
22.
Osiński W. Antropomotoryka. Poznań: Wyd. AWF; 2000.
 
23.
Krasicki S, Sporty zimowe jako forma całożyciowej aktywności ruchowej. Lider 2008; 212: 12–14.
 
24.
Cempla J. Wydolność aerobowa, maksymalna moc anaerobowa oraz poziom wybranych parametrów fizjologicznych. W: Bocheńska Z, Chrzanowska M (red.). Rozwój somatyczny, fizjologiczny i psychiczny dzieci i młodzieży o różnym poziomie sprawności fizycznej w świetle badań długofalowych. Kraków: Wyd. AWF; 1993: 34–50.
 
25.
Krasicki S, Majoch T, Tokarz L. Biegi narciarskie – program szkolenia dzieci i młodzieży. Warszawa: Resortowe Centrum Metodyczno Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu; 1995.
 
26.
Jegier A, Drygas W, Bugajski A, Gawroński W, Haładaj K, Rapacka E, Wosik Erenbek M. Medyczne problemy sportu dzieci i młodzieży. Medicina Sportiva 2005; 9 (Suppl. 1): 5–68.
 
27.
Zaniewicz D, Kostka T. Trening aerobowy i anaerobowy a czynni¬ki ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Medicina Sportiva 2004; 8 (Suppl. 2): 5–16.
 
28.
Pac Pomarnacki A. Granice i konsekwencje dymorfizmu płciowego w sporcie. Sport Wyczynowy 2008; 9–10: 75–81.
 
29.
Kusy K, Skok w dal. Materiały dydaktyczne 2010. Poznań: Zakład Lekkiej Atletyki AWF; 2010.
 
30.
Kusy K, Rzut piłką palantową. Materiały dydaktyczne 2010. Poznań: Zakład Lekkiej Atletyki AWF; 2010.
 
31.
Kusy K, Rzut piłką lekarską oburącz w tył nad głową. Materiały dydaktyczne 2010. Poznań: Zakład Lekkiej Atletyki AWF; 2010.
 
32.
Kusy K, Biegi wytrzymałościowe. Materiały dydaktyczne 2010. Poznań: Zakład Lekkiej Atletyki AWF; 2010.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top