PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ciężarne niepełnoletnie – współczesny problem bio-psycho-społeczny
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych
2
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia;Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pielęgniarstwa
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):125–131
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Obecnie w Polsce istnieje tendencja do obniżania wieku dziewcząt zachodzących w ciążę, a tym samym zwiększa się liczba porodów u nastolatek. Przebieg ciąży u małoletnich dziewcząt może zostać zaburzony wystąpieniem różnorodnych powikłań, będących skutkiem późnego objęcia opieką medyczną czy też brakiem należytej opieki lekarskiej. Ponadto ciąża u młodocianych, z uwagi na zaistniałą nową sytuację psychologiczną i społeczną, jest rozpatrywana jako problem w aspekcie osobistym i rodzinnym.

Cel:
Celem badań była identyfikacja problemów bio-psycho-społecznych niepełnoletnich ciężarnych.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzano w pierwszym półroczu 2011 roku wśród ciężarnych niepełnoletnich, w wybranych placówkach publicznych i niepublicznych ochrony zdrowia, w województwie lubelskim. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem techniki kwestionariuszowej. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety, zawierający pytania dotyczące charakterystyki respondentów i przedmiotu badań, a opracowany w oparciu o pięciostopniową skalę Likerta.

Wyniki i wnioski:
Małoletnie dziewczęta w chwili potwierdzenia ciąży odczuwają negatywne emocje. Młodociane ciężarne posiadają pewien zasób wiedzy, odnoszący się do zachowań prozdrowotnych kobiet w ciąży. Przejawiają świadomość szkodliwego wpływu używek na stan zdrowia dziecka. Rozumieją konieczność odbywania niezbędnej konsultacji lekarskiej w przypadku zaistniałych dolegliwości. Nieletnie ciężarne znają zalecenia dotyczące racjonalnej diety kobiety ciężarnej, aktywności fizycznej w ciąży, szkodliwości używek w ciąży, jednak nie wszystkie stosują się do tych zaleceń.


Introduction:
Today in Poland, a downward tendency is observed in the age of girls becoming pregnant and, consequently, an increased number of childbirth among teenagers. The course of pregnancy in underage girls may be disturbed by the occurrence of various complications, which are the effect of receiving late medical care or the lack of appropriate medical care. In addition, due to the new psychological and social situation, pregnancy in underage girls is considered a problem from personal and family aspects.

Objective:
The objective of the study was identification of biopsychosocial problems among underage pregnant girls.

Material and Methods:
The study was conducted in the first half of 2011, among underage pregnant girls reporting to selected public and non-public health care facilities in the Lublin Region, by the method of a diagnostic survey using a questionnaire technique. The research instrument was a questionnaire designed by the author, containing items concerning the respondents’ characteristics and the object of study, developed based on the 5-point Likert scale. Results and conclusions.

Results and conclusions:
At the moment of confirming pregnancy underage girls experience negative emotions. Underage pregnant girls possess a certain scope of knowledge with respect to health promoting behaviours of women in pregnancy. They show awareness of the hazardous effect of stimulants on the state of health of the baby, and understand the necessity for medical consultation in the case of complaints. Underage pregnant girls know the recommendations concerning a rational diet of a pregnant woman, physical activity in pregnancy, and the hazardous effect of stimulants in pregnancy; however, not all of them observe these recommendations

 
REFERENCJE (36)
1.
Konefka T, Kuchta-Musiałek J. Nieletnia ciężarna porażką edukacji, rodziców, medycyny? W: Żurawska M, Łukasik A (red.). Szkoła w nurcie koncepcji, badań i doświadczeń. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; 2008: 174.
 
2.
Bidzan M. Nastoletnie matki. Psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu. Kraków: Oficyna wydawnicza Impuls; 2007.
 
3.
Dębski R. Ciąża i poród u młodocianych. W: Izdebski Z (red.). Zagrożenia okresu dorastania. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwer¬sytetu Zielonogórskiego; 2008: 185.
 
4.
Niebrzydowski L. Poziom samoakceptacji u nieletnich matek samotnie wychowujących nieślubne dzieci. Probl Rodz. 2001; 3: 44–47.
 
5.
Dworsky A, Courtney ME. The risk of teenage pregnancy among transitioning foster youth: Implications for extending state care beyond age 18. Child Youth Serv Rev. 2010; 32: 1351–1356.
 
6.
Alio AP, Mbah AK, Grunsten RA, Salihu HM. Teenage Pregnancy and the Influence of Paternal Involvement on Fetal Outcomes. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2011; 24: 404–409.
 
7.
Pawłowska A, Filipp E, Pietrasik D, Krawczyńska M, Wilczyńska A, Niemiec K.T. Analiza przebiegu ciąży oraz wyników położniczych u nastolatek rodzących w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Ginekol Prakt. 2005; 84 (4): 41–42.
 
8.
Niemiec T. Macierzyństwo u młodocianych. Nowa Med. 2004; 1: 21–23.
 
9.
Baumert M (red.). Noworodek przedwcześnie urodzony. Ćwiczenia z neonatologii. Katowice:Wyd. Śląska Akademia Medyczna;2004.
 
10.
Frankowicz-Gasiul B, Michalik A, Czerwińska A, Zydorek M, Olszewska J, Olszewski J. Ciąża młodocianych – problem medyczny i społeczny. Studia Medyczne 2008; 11: 57–63.
 
11.
Żydowicz-Mucha E, Kocięba-Gała B, Pajszczyk-Kieszkiewicz T. Prze¬bieg ciąży i porodu u młodocianych. Ginekol Pol. 1999: 70 (5): 392–395.
 
12.
Marianowski L, Grzechocińska B. Prowadzenie ciąży oraz poród u nieletnich. Medipress Ginekol. 1996; 2(3): 2–5.
 
13.
Dawcewicz R. Analiza opieki przedporodowej u młodocianych rodzących w Klinice Położnictwa IGP AM w Szczecinie w latach 1990–1992. Ginekol Pol. 1993; 64: 395–398.
 
14.
Gajewska M, Karwan-Płońska A, Skrzos-Buciak M, Wiater E. Analiza przebiegu ciąży i sposobu ukończenia porodu u dziewcząt poniżej 19 roku życia. Ginekol Pol. 2000; 71(8): 658–663.
 
15.
Wiktor H, Błażukiewicz P, Surmacz L, Makara-Studzińska M, Rutkowski A. Analiza porodów w grupie niepełnoletnich matek. Ginekol Pol. 2006: 77(1): 115.
 
16.
Olejek A, Binkiewicz P, Nowak L, Chimiczewski P. Analiza przebiegu ciąży i porodów u pacjentek w wieku 14–18 lat rodzących w Katedrze i Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu w latach 1997–2001. Ginekol Pol. 2003; 74(8): 603–605.
 
17.
Stawińska-Witoszyńska B, Wiewiórowska M, Witoszyński S, Polaszewski A. Analiza porodów wśród niepełnoletnich dziewcząt w mieście Poznaniu w latach 1996–2001. Wiad Lek. 2002, LV, supl. 1 (1): 476–478.
 
18.
Wróblewska W. Wybrane aspekty zdrowia reprodukcyjnego. Studia Demograficzne 2002; 1: 11–41.
 
19.
Kazimierczak W, Fiegler-Rudol P, Węgrzyn P, Cholewa D, Kliś J. Przebieg ciąży i porodu u kobiet poniżej 18 oraz powyżej 35 roku życia w populacji wielkomiejskiej Górnego Śląska. Ginekol Pol. 2005; 76(12): 980–984.
 
20.
Jarzabek G, Grys E, Wachowiak-Ochmańska K, Kapczuk K, Bieś Z, Grys M. Ciąża u młodocianej. Now Lek. 2001; 70 9(3): 231–233.
 
21.
Fenczyn J. Wiek i wpływy środowiskowe a emocjonalne ustosunkowanie do macierzyństwa dziewcząt w okresie dojrzewania. Pediatr Pol. 2003; 78(2): 117–122.
 
22.
Jarząbek G, Sowińska-Przepiera E. Neuroendokrynne i hormonalne uwarunkowania rozwoju płciowego u dziewcząt. Przegląd Seksuologiczny 2007; 3(4): 17–19.
 
23.
Chazan B. Organizacja opieki medycznej nad kobietą w ciąży. W: Bręborowicz HG (red.). Położnictwo i ginekologia. Warszawa: PZWL; 2010: 58–63.
 
24.
Kuczyńska-Sicińska J. Problemy macierzyństwa u młodocianych. Post Nauk Med. 1998; 11, 4: 25.
 
25.
Włodarczyk E. Nastoletnie macierzyństwo jako problem indywidualny i społeczny. W: Marzec-Holka K, Guzy-Steinke H (red.). Kapitał społecz¬ny a nierówności – kumulacja i redystrybucja. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; 2009: 455.
 
26.
Grzechocińska B, Marianowski L. Ciąża, poród, połóg u nieletnich. GinekolPrakt. 2000; 8: 4–6.
 
27.
Ekonjo-Bwire G, Pałczyński B, Gryboś M. Ciąża i poród u młodocianych jako problem społeczny i zdrowotny. Ginekol Prakt. 2003; 11(6): 47–52.
 
28.
Biesiada L, Krajewski P, Jaworska-Pietraszek J, Pietrzak Z, Krasomski G. Przebieg ciąży i porodu u pacjentek młodocianych. Klin Perinatol Ginekol. 2007; 43(2): 67–68.
 
29.
Rzempołuch J. Cekański A. Semczuk M (red.). Chcę urodzić zdrowe dziecko. Katowice: Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim; 1995.
 
30.
Murkoff H, Eisenberg A, Hathaway S. W oczekiwaniu na dziecko. Poznań: Wydawnictwo Rebis; 2003.
 
31.
Łepecka-Klusek C (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Lublin: Wyd. Czelej; 2003.
 
32.
Krzyszycha R, Bień AM, Grudzińska M. Dieta kobiety ciężarnej. W: Bień AM (red.). Opieka nad kobietą ciężarną. Warszawa: PZWL; 2009: 213–241.
 
33.
Grudzińska M, Bień AM. Styl życia kobiety ciężarnej. W: Bień AM (red.). Opieka nad kobietą ciężarną. Warszawa: PZWL; 2009: 183–212.
 
34.
King J. Nadużywanie substancji uzależniających w okresie ciąży. Med Dypl. 1998; 8: 90–99.
 
35.
Kowalewska A. Wybrane problemy związane z podejmowaniem życia seksualnego przez nastolatki. Lider 1998; 10: 20.
 
36.
Chrąściel K. O prawach dziecka i jego miejscu w systemie pomocy społecznej. Praca Socjalna 2008, 5: 19–24.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543