PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena wiedzy młodych kobiet na temat wybranych aspektów prawidłowego żywienia w okresie ciąży
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (studia doktoranckie)
 
2
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
 
Autor do korespondencji
Urszula Borkowska   

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (studia doktoranckie)
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(4):245-250
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Ciąża to wyjątkowy okres, do którego kobieta powinna się należycie przygotować. Niezbędne jest podjęcie działań edukacyjnych wśród kobiet na temat prawidłowej diety i zdrowych zachowań. Celem pracy była ocena wiedzy studentek trzech białostockich uczelni w zakresie prawidłowego żywienia w czasie ciąży.

Materiał i metody:
Badania zostały przeprowadzone wśród 129 kobiet w wieku 19–26 lat, studiujących na białostockich uczelniach wyższych. Ze względu na niekompletne wypełnianie kwestionariuszy ankiet do dalszej analizy użyto 115. Kwestionariusz składał się z pytań dotyczących m.in. wiedzy na temat prawidłowego sposobu żywienia w okresie ciąży. Analizę statystyczną wykonano w programie Statistica 12.0

Wyniki:
Wiele kobiet deklarowało brak wiedzy na temat prawidłowego przyrostu masy ciała kobiet w okresie ciąży. Studentki UMB istotnie częściej udzielały prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące odpowiedniego czasu rozpoczęcia właściwego sposobu żywienia kobiet planujących ciążę. Znaczna część badanych kobiet deklarowała, że nie posiada wiedzy na temat zmian zapotrzebowania energetycznego w okresie ciąży lub odpowiadała błędnie, twierdząc, że zapotrzebowanie energetyczne wzrasta na początku ciąży i utrzymuje się na stałym poziomie do porodu. Wykazano duże rozbieżności w udzielanych odpowiedziach dotyczących możliwości spożycia wybranych produktów spożywczych w okresie ciąży.

Wnioski:
Wiedza badanych kobiet na temat prawidłowych nawyków żywieniowych w okresie ciąży jest niewystarczająca. Niezbędna jest edukacja młodych kobiet na temat prawidłowego żywienia w okresie ciąży oraz zwrócenie szczególnej uwagi na zalecenia dotyczące unikania spożycia wybranych produktów indeksowanych w okresie ciąży.


Introduction and Objective:
Pregnancy is the time that a woman should properly prepare for. It is necessary to undertake educational activities among women on the subject of proper diet and healthy behaviours. The aim of the study was to assess the knowledge of students of three universities in Bialystok concerning proper nutrition during pregnancy.

Material and methods:
The research was conducted among 129 women aged 19–26 studying at universities in Bialystok’s. 115 correctly completed questionnaires were used for analysis. The questionnaire consisted of questions concerning knowledge about the proper diet during pregnancy. Statistical analysis was performed by Statistica 12.0

Results:
Many women declared that they did not know about the correct weight gain during pregnancy. Students from the Medical University significantly more often gave the correct answer to the question about the right time to start the proper diet while planning pregnancy. Many womenm declared that they did not have knowledge about changes in energy requirement during pregnancy, or answered incorrectly, stating that energy requirement increases at the beginning of pregnancy and remains constant until delivery. Large discrepancies were found in the responses regarding the possibility of consumption of selected foods during pregnancy

Conclusions:
The knowledge of the examined women about proper eating habits during pregnancy was insufficient. It is necessary to educate young women about proper nutrition during pregnancy and to pay special attention to the recommendations for avoiding the consumption of selected products during pregnancy

 
REFERENCJE (18)
1.
Sokołowska B, Wiśniewska M, Borzęcki A. Analiza wybranych aspektów sposobu odżywiania kobiet ciężarnych. Fam Med Prim Care Rev. 2014; 16(3): 291–292.
 
2.
Wendołowicz A, Stefańska E, Ostrowska L. Żywienie kobiet w okresie ciąży. MONZ. 2014; 20(3): 341–345.
 
3.
Hamułka J, Wawrzyniak A, Pawłowska R. Ocena spożycia witamin i składników mineralnych z suplementami diety przez kobiety w ciąży. Roczn PZH. 2010; 61(3): 269–275.
 
4.
Książek P, Kozłowiec J, Kozłowiec M. The nutritional knowledge of pregnant women. Pol J Public Health. 2014; 124(4): 191–194.
 
5.
Charkiewicz AE, Omeljaniuk WJ, Piotrowska K. Determinanty zdrowia kobiet w ciąży w Białymstoku. Bromat. Chem. Toksykol. 2016; 49(1): 42–51.
 
6.
Myszkowska-Ryciak J, Gurtatowska A, Harton A, Gajewska D. Poziom wiedzy żywieniowej a wybrane aspekty sposobu żywienia kobiet w okresie ciąży. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(3): 600–604.
 
7.
Małecka-Włoch A. Świadomość zdrowotna kobiet w okresie przedkoncepcyjnym i w czasie ciąży. Przegl. Lek. 2015; 72(2): 49–52.
 
8.
Godala M, Pietrzak K, Gawron-Skarbek A, Łaszek M, Szatko F. Zachowania zdrowotne łódzkich kobiet w ciąży. Cz. II. Aktywność fizyczna i stosowanie używek. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(1): 43–47.
 
9.
Wrona-Wolny W. Wiedza studentów – przyszłych wychowawców zdrowotnych na temat zapobiegania wrodzonym wadom cewy nerwowej u dzieci. PPNoZ. 2013; 4(37): 209–216.
 
10.
McPhie S, Skouteris H, Hill B, Hayden M. Understanding gestational weight gain: the role of weight-related expectations and knowledge. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2015; 55(1): 21–26.
 
11.
Shub A, Huning EYS, Campbell KJ, McCarthy EA. Pregnant women’s knowledge of weight, weight gain, complications of obesity and weight management strategies in pregnancy. BMC Res Notes. 2013; 18(6): 278. Doi: 10.1186/1756–0500–6–278. Dostępne: https://bmcresnotes.biomedcent... (dostęp: 14.11.2019).
 
12.
Szczerbiński R, Karczewski J. Wybrane zachowania zdrowotne studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu – palenie papierosów i spożywanie napojów alkoholowych. Hygeia Public Health. 2010; 45(2): 185–188.
 
13.
Łaszek M, Nowacka E, Szatko F. Negatywne wzorce zachowań studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(1): 114–119.
 
14.
Żuralska R, Kuzepska M, Mziray M, Postrożny D, Muczyn A, Studzińska B, Książek J. Alkohol i ciąża. Wstępne badanie opinii kobiet na temat spożywania alkoholu w okresie ciąży. Problemy Piel. 2011; 19(4): 533–537.
 
15.
Lesińska-Sawicka M. Planowanie ciąży a stosowanie używek w czasie ciąży przez kobiety z wybranych krajów europejskich. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(1): 127–131.
 
16.
Wyka J, Misiarz M, Malczyk E, Zołoteńka-Synowiec M, Całyniuk B, Smółka B, Mazurek D. Ocena spożycia alkoholu, kawy i palenia papierosów wśród kobiet w ciąży. Bromat Chem Toksykol. 2015; 48(3): 578–582.
 
17.
Oga EA, Mark K, Coleman-Cowger VH. Cigarette Smoking Status and Substance Use in Pregnancy. Matern Child Health J. 2018; 22(10): 1477–1483.
 
18.
Bryant J, Waller A, Cameron E, Hure A, Sanson-Fisher R. Diet during pregnancy: Women’s knowledge of and adherence to food safety guidelines. AUST NZ J OBSTET GYN. 2016; doi: 10.1111/ajo.12523. Dostępne: www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajo.12523/pdf (dostęp: 23.04.2017).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top