PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Model realizacji lotów nocnych wykonywanych przez śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Autor do korespondencji
Robert Gałązkowski   

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):383-386
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Lotnictwo sanitarne w Polsce ma piękną historię sięgającą jeszcze okresu międzywojennego. W całej historii lotnictwa sanitarnego należy rozgraniczyć dwa okresy: przedwojenny, kiedy to lotnictwo sanitarne funkcjonowało w strukturach wojskowych, i powojenny, kiedy to lotnictwo sanitarne po przerwie wojennej zorganizowano w strukturach cywilnych. Wspólną cechą tych okresów są zadania realizowane przez lotnictwo sanitarne, a mianowicie transport sanitarny. Dopiero powstanie w 2000 roku SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR) otwiera nową kartę w historii lotnictwa sanitarnego polegającą na zmianie priorytetów. Podstawą działalności SP ZOZ LPR staje się bowiem ratownictwo medyczne, a dopiero w drugiej kolejności transport sanitarny międzyszpitalny. Powstanie nowej jednostki oraz wchodzące zmiany w międzynarodowym prawie lotniczym, określające wymogi osiągowe i techniczne dla statków powietrznych wykorzystywanych w ratownictwie medycznym, skutkują podjęciem decyzji o zakupie dla SP ZOZ LPR nowych śmigłowców ratunkowych i symulatora lotów. Realizacja programu wymiany sprzętu oraz proces szkolenia pilotów umożliwił lotniczemu pogotowiu ratunkowemu podjęcie szeregu działań organizacyjno-szkoleniowych, których skutkiem stało się powstanie modelu wykorzystania nowych śmigłowców ratunkowych w operacjach nocnych. Możliwość wykorzystania śmigłowca ratunkowego w operacjach nocnych, w tym w transporcie pacjenta do ośrodka specjalistycznego, w znaczący sposób podnosi dostępność do świadczeń specjalistycznych stosownych do potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych.


Introduction:
Medical aviation in Poland has a glorious history dating back to the interwar period. The entire history of aviation should be distinguished by two periods: before the war, when medical aviation functioned within military structures, and the postwar period when medical aviation, after a break caused by the war, came within civil structures. A common feature of these periods are the tasks performed by the air ambulance. The creation of Polish Medical Air Rescue opens a new page in sanitary aviation, consisting of changes in priorities. The basis of Polish Medical Air Rescue activity is primarily medical emergency, and secondly, medical transport. The emergence of the new unit and changes in international aviation law defining performance and technical requirements for aircraft used in emergency rescue, resulted in the decision to buy new helicopters and a flight simulator for the Polish Medical Air Rescue. Implementation of the equipment exchange programme and pilot’s training process allowed the Polish Medical Air Rescue to undertake a series of organizational and training activities. As a result, a model for use of new rescue helicopters during night operations was created. The possibility of using a rescue helicopter during night operations, including the transport of a patient to a specialist centre, significantly increases the availability of specialized diagnostic and therapeutic services. Key words: emergency medical services, training, analysis, security

 
REFERENCJE (4)
1.
Gałązkowski R. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Medi Press 2010.
 
2.
Gałązkowski R. Wymiana floty Powietrznej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ogólnopolski Prz Med. 2012; 4/2012: 32-34.
 
3.
Gałązkowski R, Pawlak A. Analiza procesu szkolenia strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie operacji nocnych. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. 2011; 2011,24 (4): 21-29.
 
4.
Gałązkowski R. Śmigłowiec EC 135 – nowa latająca karetka. Ogólnopolski Prz Med. 2010; 3/2010: 47-49.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top