PL EN
PRACA ORYGINALNA
Metody zapobiegania ciąży w ocenie kobiet w wieku rozrodczym a deklarowana istotność wiary katolickiej – badania pilotażowe
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(2):113-117
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
W artykule przedstawiono wyniki badań podjętych w celu określenia wpływu deklarowanej istotności wiary katolickiej kobiet na decyzję o wyborze metody zapobiegania ciąży oraz na przekonanie kobiet o szkodliwości antykoncepcji oraz działaniu środków antykoncepcyjnych skierowanemu przeciw poczętemu życiu. Drugim celem badań było ustalenie, czy istnieje związek istotności wiary katolickiej z poglądem o ewentualnym zakazaniu stosowania hormonalnych metod antykoncepcyjnych w społeczeństwie. Współcześnie różnorodne metody antykoncepcji są stosowane powszechnie przez coraz młodsze kobiety. Kościół katolicki nie akceptuje innych środków zapobiegania ciąży niż naturalne metody planowania rodziny.

Materiał i metody:
Przebadano 57 kobiet w wieku rozrodczym, pozostających w relacji seksualnej (w badaniach wzięły również udział kobiety należące do grupy parafialnej „Wspólnota Trudnych Małżeństw” SYCHAR, przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie). 30 kobiet stwierdziło, że wiara jest bardzo istotna w ich życiu, 27 uznało wiarę w Boga za mało istotną bądź nieistotną. Metodą wykorzystaną w badaniach był sondaż diagnostyczny, zaś techniką ankieta.

Wyniki:
Wykazano, że na poglądy na temat antykoncepcji oraz decyzję o stosowaniu konkretnej metody antykoncepcyjnej wpływa poziom religijności. Kobiety, dla których wiara jest ważna, wykazywały poglądy zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Ponadto wszystkie badane kobiety opowiadają się przeciw zakazowi stosowania antykoncepcji hormonalnej – niezależnie od posiadanych poglądów religijnych.

Wnioski:
Kobiety deklarujące wiarę w Boga istotnie różnią się w zakresie poglądów dotyczących antykoncepcji od tych, dla których wiara jest mało istotna lub nieistotna, a także rzadziej stosują nieakceptowane przez Kościół metody antykoncepcji hormonalnej. Poziom religijności nie ma związku z postawami wobec wprowadzenia zakazu korzystania z hormonalnych metod antykoncepcji.


Introduction and objective of study:
The article presents the results of a study undertaken to determine the influence of the declared significance of the Catholic faith on the decision regarding the choice of contraceptive methods, and on the view concerning the harmfulness of contraception and negative effect of contraceptives on conceived life. Another objective of the study was the determination whether there is a relationship between the importance of the Catholic faith and approach towards the potential ban on using hormonal contraception in society. Nowadays, a variety of contraceptives are widely used by increasingly younger women. The Roman Catholic Church does not approve of methods other than those belonging to natural family planning (NFP).

Sources and methodology:
Fifty-seven women at child-bearing age, remaining in a sexual relationship, were examined, including those who belong to the ‘Difficult Marriage Community, SYCHAR, existing within the congregation of St. Urszula Ledóchowska Parish in Lublin. Thirty women declared that their faith was very important in their life, 27 viewed the faith in God as not very significant or insignificant. The method used in the study was a diagnostic survey, and a questionnaire was the technique applied.

Results:
It has been determined that the view on contraception and the decision regarding the application of a given method is affected by one’s level of religiousness. Women who find faith important exhibited views concordant with the teachings of the Roman Catholic Church. Moreover, all the women examined, regardless of their religious views, voiced their objection to the ban on the use of hormonal contraception.

Conclusions:
Women declaring their faith in God as important have different views on contraception from those for whom their faith is of lesser importance or unimportant, and they more rarely use hormonal contraceptive methods which are not approved by the Church. The level of religiousness bears no relation to the attitude towards the introduction of the ban on using hormonal contraceptive methods.

 
REFERENCJE (19)
1.
Audebert A. Present methods and perspectives in male contraception. Contracept Fertil Sex (Paris). 1973; 1 (1): 17-8.
 
2.
Olejek A. Dobor metod antykoncepcyjnych w zależności od wieku i ewentualnych przeciwwskazań. Lekarz 2011; (3): 11-13.
 
3.
Kongregacja Nauki Wiary, instr. Dominium vitae, I. Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallotinum; 1994.
 
4.
Tokarz A, Ratajczak-Foterek A, Rydlewska A. Motywacje osob stosujących metody rozpoznawania płodności. Położ. Nauka Prakt. 2010; (2): 8-12.
 
5.
Kornas‑Biela D. Macierzyństwo w nauczaniu Jana Pawła II. Oblicza macierzyństwa. Kornas- Biela (red.). Lublin 1999; s.13-41.
 
6.
Połtawska W. Macierzyństwo darem. Oblicza macierzyństwa. Kornas- Biela D. (red.), Lublin 1999; s.41–49.
 
7.
Paweł VI, enc. Humane vitae, 12.
 
8.
Bajda J. ks. Powołanie małżeństwa i rodziny. Fundacja „Pomoc Rodzinie”, Łomianki 2010.
 
9.
Luft. S. Medycyna pastoralna. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej. Warszawa 2002.
 
10.
Bielawska‑Batorowicz E. Ciąża i porod w świetle badań psychologicznych. Prz Psychol. 1987; 30 (3): 680-693.
 
11.
Zakharova MY, Meyer RM, Brandy KR, Datta YH, Joseph MS, Schreiner PJ, Rao GH, Divani AA.: Risk factors for heart attack, stroke, and venous thrombosis associated with hormonal contraceptive use. Clin Appl Thromb Hemost. 2011; 17 (4): 323-31.
 
12.
Warenik-Szymankiewicz A, Słopień R. Premenopauza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Od kiedy hormonalna terapia zastępcza, do kiedy antykoncepcja? Ginekol Położ. 2008; 3 (4): 19-28.
 
13.
Czeczuga-Semeniuk E, Wołczyński S. Antykoncepcja hormonalna. Lekarz 2007; (6): 106, 108-110, 112-114.
 
14.
Sobczuk A, Pertyński T. Niskodawkowa tabletka antykoncepcyjna zawierająca gestoden czy wkładka wewnątrzmaciczna u kobiet w okresie okołomenopauzalnym? Satysfakcja, wpływ na endometrium i profil krwawień. Prz Menopauz. 2006; 5 (5): 311-316.
 
15.
Braun‑Gałkowska M. Znaczenie religijności małżonkow dla powodzenia ich związku. Z badań nad rodziną, Red. T. Kukołowicz, Lublin 1984, s. 57-67.
 
16.
http://edukacja.gazeta.pl/eduk..._ studenci_o_edukacji_seksualnej_i_antykoncepcji.html (dostęp: 2012.02.01).
 
17.
Zielińska M. Metody antykoncepcyjne mieszkanek Łodzi w wieku rozrodczym. Gin Prakt. 2008; (1): 42-45.
 
18.
Wilczak M, Więznowska-Mączyńska K, Kątniak M, Opala T. Antykoncepcja hormonalna wśrod studentek Akademii Medycznej w Poznaniu. Prz Ginekol Położ. 2006; 6 (3): 143-148.
 
19.
Skałba P. Monitorowanie kobiet z wieloletnią antykoncepcją hormonalną. http://www.czytelniamedyczna.p...- -z-wieloletnia-antykoncepcja-hormonalna.html (dostęp: 2012.02.01).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top