PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Kontrola wewnętrzna działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w podmiotach leczniczych w świetle obowiązujących aktów prawnych
 
Więcej
Ukryj
1
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu
 
2
Instytut Medycyny Wsi, Zakład Zdrowia Publicznego w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):142-145
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zgodnie z Ustawą z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, na kierownikach podmiotów leczniczych lub innych osobach udzielających świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Zasadniczym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 roku w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Cel pracy:
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka warunków prowadzenia kontroli wewnętrznej w podmiotach leczniczych od czasu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 roku w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Opis stanu wiedzy:
Jednym z najistotniejszych elementów funkcjonowania każdego podmiotu leczniczego jest sprawdzanie jego działania od wewnątrz. Kontrola wewnętrzna oznacza system mechanizmów, instrukcji i technik, których istotą jest uzyskanie informacji, czy realizowane w danej instytucji plany prowadzą do zamierzonych celów.

Podsumowanie:
W praktyce wprowadzenie aktów prawnych w życie wymaga zaangażowania, wiedzy i kompetencji od wszystkich osób udzielających świadczeń zdrowotnych. Należy pamiętać także, iż przepisy prawne stanowią jedynie pewne ramy dla działań, których zakres oraz szczegółowa treść powinny być ustalane przede wszystkim w oparciu o aktualną wiedzę medyczną


Introduction:
According to the Act of 5 December 2008 on the Prevention and Control of Infections and infectious diseases in humans, managers of healthcare facilities or other persons providing health services are obliged to carry out internal audits in the implementation of measures to prevent the spread of infections and communicable diseases. The main piece of legislation governing the principles of internal control is the Regulation by the Minister of Health of 27 May 2010 in the matter of the scope, method and frequency of internal audit in the area of implementation of measures to prevent the spread of infections and communicable diseases.

Objective:
The purpose of this article is to characterize the conduct of internal control in medical units since the entry into force of the Regulation of the Minister of Health of 27 May 2010 on the scope, method and frequency of internal audit in the area of implementation of measures to prevent the spread of infection and infectious diseases.

Description of knowledge:
One of the most important elements of functioning of each healthcare facility is the internal testing of its operation. Internal control is a system of mechanisms, instructions and techniques aimed at obtaining information about whether the plans implemented in the institution lead to the intended purposes.

Results:
In practice, the introduction of legislation in effect requires commitment, knowledge and competence of all persons providing health services. It should also be kept in mind that the legislation is merely a framework for actions, the scope and detailed content of which should be based primarily on current medical knowledge

 
REFERENCJE (11)
1.
Krajewska D. Kontrola wewnętrzna elementem zintegrowanego programu poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Pielęgniarka Epidemiologiczna 2012; 1(48): 40–41.
 
2.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234 poz. 1570 z późn. zm.).
 
3.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. nr 100 poz. 646).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz. U. nr 100 poz. 645).
 
5.
Grzesiowski P. Kontrola zarządcza a kontrola wewnętrzna w szpitalu – interpretacja nowych aktów prawnych. Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa 2010; 3–4(40): 52–68.
 
6.
Tymoczko A. Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kontroli wewnętrznej systemów zapobiegania zakażeniom szpitalnym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa 2010; 3–4(44): 26–29.
 
7.
Stanowisko Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie obowiązków wynikających z art. 11–13 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho¬rób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r., Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) http://oilkrakow.nazwa.pl/cont... (dostęp: 02.05.2013 r.).
 
8.
Mnich J. Audyt i kontrola wewnętrzna – w placówce czy niezależnie? http://medicalonline.pl/a2833-... (dostęp: 29.04.2013 r.).
 
9.
Godlewska K. Procedury higieny w placówkach medycznych http:// www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/procedury-higieny-w-pla¬cowkach-medycznych (dostęp: 02.05.2013 r.).
 
10.
Wilbik Kaczyńska M. Poradnik Stomatologiczny. Jak skutecznie chronić gabinet stomatologiczny przed zakażeniami?. 2009, IX, 9; 339–344.
 
11.
Marcinkowski TJ, Kaczmarek T, Herfort A. Rola i znaczenie dokumenta¬cji medycznej w orzecznictwie ubezpieczeniowym oraz w postępowaniu sądowym. Orzecznictwo Lekarskie 2011; 8(2): 73–78.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top