PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena realizacji efektów kształcenia dotyczących praktyk wakacyjnych na studiach I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Didactics and Learning Effects, Faculty of Health Sciences, Medical University, Warsaw, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Ilona Cieślak   

Department of Didactics and Learning Effects, Faculty of Health Sciences, Warsaw Medical University, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091, Warsaw, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(1):55-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Praktyki wakacyjne stanowią jeden z kluczowych elementów programu nauczania. Obowiązkowe dla studentów zajęcia praktyczne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym są zwykle realizowane podczas praktyk wakacyjnych. Głównym celem wszystkich praktyk jest zapoznanie studenta ze strukturą organizacyjną jednostki, zadaniami, formami oraz metodami pracy.

Cel pracy:
Celem pracy była analiza wpływu oceny praktyk wakacyjnych na samoocenę oraz opinie studentów na temat realizacji efektów kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne.

Materiał i metody:
W badaniach udział wzięło 85 absolwentów (3 mężczyzn i 82 kobiety) studiów I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne w Oddziale Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badaniami objęto absolwentów, którzy ukończyli studia I stopnia w roku akademickim 2015/2016. Średnia wieku w badanej grupie studentów wyniosła 23,02 lat (min. 21; max. 27; SD 7,220). Studenci wypełniali ankiety po ukończeniu studiów, w czasie odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie studiów w Dziekanacie. Do badań wykorzystano autorski, anonimowy i dobrowolny kwestionariusz ankiety skonstruowany w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oparty na liście efektów kształcenia ogłoszonych Uchwałą Senatu WUM. Jako domyślny poziom istotności statycznej przyjęto wartość 0,05.

Wyniki:
W badanej grupie studentów większość osób deklarowała, że odbyte praktyki były wartościowe, ale jednocześnie nie wpłynęły one na poziom realizacji efektów kształcenia zawartych w programie studiów I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne.

Wnioski:
Należy zatem kontynuować ocenę praktyk wakacyjnych, zweryfikować miejsca praktyk wakacyjnych i zbudować bazę.


Introduction:
Summer internship constitutes one of the key elements in the curriculum. Practical classes at the Medical University of Warsaw that are obligatory for students usually take place during summer internship. The main aim of all internship programmes is to familiarise students with the organisational structure of a particular unit, its tasks, forms of employment and working methods as well as to help employees with their office and administration functions.

Objectives:
To analyse the effect of assessment of summer internship on students’ self-assessment and opinion on achieving educational outcomes at the first cycle degree programme in Public Health.

Material and methods:
A total of 85 graduates (3 males) of the first-cycle degree programme in Public Health took part in the study. The study enrolled students who had graduated from the first-cycle degree programme in the academic year of 2015–2016. Mean age of the study population amounted to 23.02 years (min. 21; max. 27; SD 7.220). An original anonymous and voluntary questionnaire based on the list of educational outcomes Sefault significance level was established at 0.05.

Results:
According to most study participants, although their summer internships constituted a valuable experience, they did not influence the level of achievement of educational outcomes set in the curriculum for the first cycle degree programme in Public Health.

Conclusions:
It is important to continue the assessment of summer internship, verify summer internship sites and develop a database

 
REFERENCJE (14)
1.
Narayanan VK, Olk PM, Fukami CV. Determinants of Internship Effectiveness: An Exploratory Model. ACAD MANAG LEARN EDU 2010; 9:61–80.
 
2.
Templeton W, Updyke K, Bennett J, Robert B Internships and the Assessment of Student Learning. BEA 2012; 4:27–38.
 
3.
Kasyanova S. The education system in Poland in the framework of Bologna Process. Education and Management 2005; 8: 3–4.
 
4.
The polish Accreditation Committee [World Wide Web]. Warsaw;[cited 2 January 2018]. Available from: http://www.pka.edu.pl/rodzaje-....
 
5.
Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw [World Wide Web]. Warsaw: wnoz; [cited 2 January 2018]. Available from: https://wnoz.wum.edu.pl/conten....
 
6.
Opinion of the Bioethical Commission of the Medical University of Warsaw http://komisja-bioetyczna.wum.... content/szczeg%C3%B3%C5%82owe-informacje-oraz-wzorydokument%C3%B3w.
 
7.
Foldspang A (ed.) (2007). Provisional Lists of public health Core Competencies. European Public Health Core Competencies Programme (EPHCC) for Public Health Education. Phase 1. ASPHER Series No. 2. Brussels: ASPHER.
 
8.
Brzezińska J (2015). Analiza logarytmiczno-liniowa: teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R. Wydawnictwo CH Beck.
 
9.
Stanisz, A (2006). Przystępny kurs statystyki. Tom 1. Statystyki podstawowe. Statsoft. Kraków. Bjegovic-Mikanovic V, Czabanowska K, Flahault A, Otok R, Shortell S, Wisbaum W, Laaser U. Addressing needs in the public health workforce in Europe. World Health Organization 2014.
 
10.
Kupier T, Meijer A, Moust J. Innovation in Public Health Teaching. The Maastricht Experience. Public Health Reviews 2011; 33(1):300–314.
 
11.
Horney JA, Davis MK, Ricchetti-Masterson KL, MacDonald PD. Fueling the public health workforce pipeline through student surge capacity response teams. Journal of Community Health 2004; 39(1): 35–39.
 
12.
Wright J, Rao M, Walker K. The UK Public Health Skills and Career Framework—Could it help to make public health the business of every workforce? Journal of The Royal Institute of Public Health 2008; 122: 541–544.
 
13.
Haq C, Stearns M, Brill J, Crouse B, Foertsch J, Konx K, Stearns J, Skochelak S, Golden RN. Training in Urban Medicine and Public Health: TRIUMPH. Acad Med 2013; 88(3): 352–363.
 
14.
Haq C, Stearns M, Brill J, Crouse B, Foertsch J, Konx K, Stearns J, Skochelak S, Golden RN. Training in Urban Medicine and Public Health: TRIUMPH. Acad Med 2013; 88(3): 352–363.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top