PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Jakość życia pacjentów po implantacji kardiowertera-defibrylatora
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):256-259
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Choroby układu krążenia stanowią wiodący problem zdrowia publicznego na całym świecie. Wprowadzenie kardiowerterów-defibrylatorów (ang. ICD-implantable cardioverter-defibrillator) oraz miniaturyzacja tych urządzeń pozwoliły na radykalne wydłużenie życia pacjentów [1]. Pomimo korzyści, nieocenionej wartości ratunkowej, jaką niesie za sobą implantowany kardiowerter – defibrylator, u pacjentów występuje bardzo często pogorszenie jakości życia.

Cel pracy:
Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów po implantacji kardiowertera-defibrylatora, z zastosowaniem kwestionariusza MacNew.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 30 pacjentów zakwalifikowanych do implantacji kardiowertera-defibrylatora. Zastosowano interwencję edukacyjną w tej grupie. Do oceny jakości życia wykorzystano dwukrotnie standaryzowany kwestionariusz MacNew, który pozwolił oszacować trzy podstawowe sfery: psychiczną, społeczną i fizyczną pacjentów po implantacji urządzenia.

Wyniki:
Analizując różnice między dwoma pomiarami parametrów kwestionariusza, w grupie badanej zaobserwowano istotny statystycznie wzrost wszystkich jego wartości. Wskaźnik stanu emocjonalnego wzrósł średnio o 0,51; wskaźnik poziomu kontaktów społecznych wzrósł średnio o 0,51; wskaźnik wydolności fizycznej wzrósł średnio o 0,49.

Wnioski:
Podjęte działania edukacyjne spowodowały wzrost jakości życia pacjentów z implantowanym kardiowerterem- -defibrylatorem. Wskazuje to na potrzebę wdrażania odpowiednich programów zintensyfikowanej edukacji w tej grupie pacjentów.


Introduction:
Cardiovascular diseases are the leading public health problem worldwide. Introduction: Cardioverterdefibrillators (ICD- implantable cardioverter-defibrillator) and the miniaturization of these devices allow for a radical extension of life. Despite the inestimable rescue value brought by implantable cardioverter – defibrillator, in this group of patients a deterioration of the quality of life often occurs.

Objective:
The aim of this study was to assess the quality of life of patients after the implantation of cardioverter defibrillators using a MacNew questionnaire.

Material and Methods:
The study included 30 patients qualified for implantation of a cardioverter-defibrillator. Educational intervention was used in this group. To assess the quality of life, the standardized MacNew questionnaire was applied twice, to estimate the three main spheres of the patients: psychological, social, and physical after implantation of the device.

Results:
Analyzing the differences between the two measurements of parameters of the questionnaire in the study, a statistically significant increase in all its values was observed. The emotional status indicator increased by 0.51, on average; the level indicator of social contacts increased by 0.51, on average, and exercise capacity index increased by 0.49, on average.

Conclusions:
The educational activities undertaken increased the quality of life of patients with implantable cardioverterdefibrillator. This indicates that there is a need for intensified implementation of the programmes of education in this group of patients.

 
REFERENCJE (15)
1.
Suwalski K, Przybylski Z. Leczenie chorych zagrożonych nagłym zgonem sercowym przy pomocy automatycznego kardiowertera-defibrylatora – wyniki własne. Nowa Med. 1999; 2: 23–26.
 
2.
Jaeschke R, Guyatt G, Cook D, Miller J. Evidence based medicine, czyli praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach. Med Prakt. 1999; 4: 77–83.
 
3.
Wełnicki M, Mamcarz A. Jakość życia pacjentów kardiologicznych. Kardioprof. 2009; 7: 368–673.
 
4.
Niedoszytko P, Zielińska D, Bakuła S. Rehabilitacja pacjentów po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora. Chor Serca Naczyń 2007; 4(2): 99–104.
 
5.
Salmoragio-Blotcher E, Ockene IS. Metodological limitations of psychological interventions in patients with an implantable cardioverter-defibrillator (ICD). A systematic review. BMC Cardiovasc Disord. 2009; (9): 56.
 
6.
Knackstedt C, Arndt M, Mischke K, at al. Depression, psychological distress, and quality of life in patients with cardioverter defibrillator with or without cardiac resynchronization therapy. Japan: Heart Ves¬sels; 2013: 6.
 
7.
Marshall P, Ketchell A, Maclean J. Comparison of male and female psychological outcomes related to implantable cardioverter defibrillators (COMFORTID). Eur J Cardiovasc Nurs. 2012; 11(3): 313–321.
 
8.
Leśniak W, Lorens P. Postępowanie w chorobach układu sercowo – naczyniowego. Wybrane wytyczne i stanowiska. Med Prakt. 2012; 235–240.
 
9.
Ford J, Sears SF, Shea JB, et al. Cardiology patients page. Coping with trauma and stressful events as a patients with an implantable cardioverter-defibrillator. Circulation 2013; 127(4): 426–430.
 
10.
Cinar FI, Nosun N, Kose S. Evaluation of an education an follow-up programme for implantable cerdioverter defibrillator-implanted patients. J Cardiovasc Nurs. 2013; 22(17–18): 2474–2486.
 
11.
Cessarino C, Beccaria L, Aroni M, et al. Quality of life of patients with implantable cardioverter-defibrillator: the usage of SF-36 Questionnaire. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2011; 26(2): 238–243.
 
12.
Morken IM, Severinsson E, Karlsen B. Reconstructing unpredictability: experiences of living with an implantable cardioverter defibrillator over time. J Cardiovasc Nurs. 2010; (19): 537–546.
 
13.
Vanhees L, Kornaat M, Defoor J, et al. Effect of exercise training in patients with an implantable cardioverter defibrillator.” Eur Heart J. 2004; 2: 1120–1126.
 
14.
Isaksen K, Morken IM, Munk PS. Exsercise training and cardiac rehabi¬litation in patients with implantable cardioverter defibrillators: a review of current literature focusing on safety, effects of exercise training, and the psychological impact of programme participation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2012; (19): 804–812.
 
15.
Wrześniewski K, Włodarczyk D. Choroba niedokrwienna serca. Psychologiczne aspekty leczenia i zapobiegania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2004: 199–207.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top