PL EN
PRACA ORYGINALNA
Znajomość metod korzystnie wpływających na przebieg porodu wśród ciężarnych z województwa lubelskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Zakład Informatyki i Statytstyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
3
Doktorantka; Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Kaczor   

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):251-255
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Na przebieg porodu duży wpływ ma współpraca kobiety rodzącej z położną, która spełnia ogromną rolę w edukacji rodzin przygotowujących się do porodu. Rodząca oczekuje od położnej udzielenia informacji na temat pozycji i udogodnień porodowych oraz innych metod mających wpływ na przebieg i komfort podczas porodu. Dobrze poinformowana kobieta w mniejszym stopniu odczuwa lęk, napięcie i ból, a wiedza ta może pomóc w realizacji niezwykłego i ważnego zadania, jakim jest wydanie na świat nowego życia.

Cel pracy:
Celem pracy jest poznanie poziomu wiedzy kobiet ciężarnych na temat technik wspomagających przebieg porodu.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono na obszarze województwa lubelskiego, wśród 110 kobiet ciężarnych, z czego 91 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankiet, zakwalifikowano do analizy komputerowej. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem autorski kwestionariusz ankiety. Zebrane tą drogą informacje poddano statystycznej analizie komputerowej.

Wyniki:
Stan wiedzy kobiet ciężarnych w województwie lubelskim można uznać za dość dobry. Nie należy jednak zaprzestać ciągłego edukowania rodzin przygotowujących się do porodu w zakresie udogodnień oraz konieczności przyjmowania różnych pozycji wertykalnych, co przyczynia się do łagodzenia bólu i wpływa na usprawnienie akcji porodowej. Prawidłowe oddychanie, połączone z pozycją pionową znacznie przyspiesza wydanie na świat dziecka.

Wnioski:
Wsparcie kobiety rodzącej pod względem emocjonalnym i edukacyjnym jest ważnym zadaniem położnej. Edukacja powinna opierać się na pogłębianiu wiedzy o pozycjach stosowanych podczas porodu i metodach usprawniających jego przebieg. Każda kobieta inaczej odczuwa ból i niepokój związany z porodem, dlatego w sposób indywidualny należy podchodzić do wszystkich rodzących. Istotne jest promowanie porodów rodzinnych, gdyż wpływa to pozytywnie na stan kobiety i przebieg porodu.


Introduction:
The cooperation between a woman in labour and the midwife, who fulfils an important role in education of families preparing for childbirth, exerts a great effect on the course of labour. The mother expects from the midwife the provision of information concerning the position and birthing amenities, and other methods which affect the course and comfort during childbirth. A well-informed woman, to a lower degree, experiences anxiety, tension and pain, and this knowledge may assist in the performance of a unique and important task – bringing a new life into the world.

Objective:
The objective of the study is the recognition of the level of pregnant women’s knowledge concerning parturition supporting techniques.

Material and Methods:
The study was conducted in the Lublin Region among 110 pregnant women, and of this number, 91 who correctly completed questionnaires were qualified for further computer analysis. The research method used was a diagnostic survey and a research instrument, a questionnaire designed by the author. The collected information was statistically analyzed.

Results:
The state of pregnant women’s knowledge in the Lublin Region may be considered as relatievly good. However, constant education should not be discontinued for families preparing for childbirth in the area of amenities and the necessity for assuming various vertical positions which relieve pain and increase the effectiveness of labour. Correct breathing in combination with a vertical position considerably accelerates delivery.

Conclusions:
Support of a woman in labour from the emotional and educational aspects is an important task of the midwife. Education should be based on the improvement of knowledge concerning positions applied during labour and methods which make its course more efficient. Each woman in a different way experiences pain and anxiety related with delivery; therefore, all mothers should be approached individually. It is important to promote family deliveries, because this positively affects the state of a woman and the course of labour

 
REFERENCJE (12)
1.
Agrawal P. Odkrywam macierzyństwo. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum; 2006: 124–128.
 
2.
Marianowski L. Rola i zadania położnej w systemie ochrony zdrowia kobiet w Polsce. Annakes Academiae Medicae Lodzensis 2002; 43(4): 12.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U.10.187.1259).
 
4.
Fijałkowski W. Dar rodzenia. Warszawa: Wydawnictwo PAX; 1993: 198.
 
5.
Iwanowicz-Palus G, Zarychta I. Założenia standardu opieki okołoporodowej a realizacja opieki podczas ciąży, porodu i połogu. W: Kobieta i jej rodzina: profesjonalny poradnik dla położnych. Warszawa: Raabe; 2014: 58.
 
6.
 
7.
Konopka J, Suchocki S, Puskarz R, Obst M. Cięcie cesarskie na życzenie pacjentki bez wskazań medycznych w opinii kobiet rodzących. Perina-tologia, Neonatologia i Ginekologia 2008; 1(1): 35–37.
 
8.
Dudenhausen JW, Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007: 172–176.
 
9.
Odent M. Odrodzone narodziny. Czym poród może i powinien być? Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza; 1997: 56.
 
10.
Balaskas J. Poród Aktywny, Nowe spojrzenie na naturalny sposób rodzenia. 1992: 20-21.
 
11.
Kijewski A, Urbaniak T, Pisarska-Krawczyk M, Terefenko F. Stopień odczuwania bólu porodowego w zależności od stosowanych metod jego łagodzenia. Przegląd Lekarski 2012; (10)69: 1026.
 
12.
Rudnicka B, Pietrzak Z, Krasomski G. Wpływ czynników socjologicznych i demograficznych na wybór porodu tradycyjnego lub rodzinnego. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2011; 4(2): 96–100.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top