PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Obserwowany w obecnych czasach postępujący proces starzenia się społeczeństw ma wpływ na powstawanie problemów dotyczących wielu sfer życia, które składają się na jego jakość. Koncentrując się na populacji seniorów mieszanej płci, celowo podzielonej na młodszych i starszych, podjęto próbę ustalenia, czy ich subiektywna ocena ogólnej jakości życia jest skorelowana z ryzykiem depresji.

Materiał i metody:
Populację liczącą 164 wolno żyjących mieszkańców społeczności (w wieku 65–84 lata) poddano sondażowi diagnostycznemu za pomocą kwestionariuszy WHOQOL-BREF i GDS-15; uzyskane dane poddano analizie przy użyciu testów chi², t-Studenta, U Manna-Whitneya i korelacji rang Spearmana.

Wyniki:
Stwierdzono statystycznie istotne różnice pod względem jakości życia w domenie psychologicznej u kobiet z grupy I i II (p = 0,006). W grupach wyodrębnionych ze względu na wiek i płeć odnotowano statystycznie istotne, ujemne korelacje między wynikami uzyskanymi w poszczególnych domenach na podstawie WHOQOL-BREF a rezultatami skali GDS-15 (p < 0,001).

Wnioski:
Kobiety z grupy I lepiej oceniły jakość własnego życia w domenie psychologicznej w porównaniu do kobiet z grupy II. Wiek i płeć nie różnicowały skłonności do depresji szacowanej na podstawie GDS-15. Około 30% badanych seniorów jest zagrożonych ryzykiem depresji, niezależnie od wieku i płci. Osoby przejawiające mniejszą skłonność do depresji lepiej oceniają jakość własnego życia w poszczególnych domenach WHOQOL-BREF. Subiektywna ocena jakości własnego życia i ogólne postrzeganie własnego zdrowia przez badanych nie wykazują związków z ryzykiem depresji.


Introduction and objective:
The currently observed progressive aging of societies has an impact on the occurrence of problems affecting the quality of life in many spheres. While focused on a mixed gender population, deliberately stratified into the youngest-oldest and middle-aged individuals, the study aimed to determine whether their subjective assessment of overall quality of life was in any way correlated with the risk of depression.

Material and methods:
A study sample of 164 free-living community dwellers aged 65–84 years was investigated with the use of WHOQOL-BREF and GDS-15 surveys. The data collected was subsequently analysed by Chi-square test, Student’s t test, Mann Whitney U test, and Spearman rank correlation.

Results:
Significant differences were established in the overall quality of life in terms of select psychological variables in women from Groups I and II (p=0.006). In the groups stratified by age angender, significant negative correlations were noted (p<0.001) between respective domains under study.

Conclusions:
Women from the youngest-oldest group rated their quality of life higher in the psychological domain, compared with the middle-aged group. Neither age nor gender differentiated individual susceptibility to depression, even though approx. 30% of all respondents were ultimately established as being at such risk. Individuals established as less prone to depression rated their overall quality of life as higher in the respective domains. The respondents‘ subjective assessment indicated no correlation with the risk of depression.

 
REFERENCJE (40)
1.
Lee SB, Oh JH, Park JH, et al. Differences in youngest-old, middle-old, and oldest-old patients who visit the emergency department. Clin Exp Emerg Med. 2018; 5(4): 249–255.
 
2.
Ganesh Kumar S, Majumdar A, Pavithra G. Quality of life (QOL) and its associated factors using WHOQOL-BREF among elderly in urban Puducherry, India. J Clin Diagn Res. 2014; 8(1): 54–57.
 
3.
Canković S, Nikolić EA, Jovanović VM, Kvrgić S, Harhaji S, Radić I. Quality of life of elderly people living in a retirement home. Vojnosanit Pregl. 2016; 73(1): 42–46.
 
4.
Puszczalowska-Lizis E, Flak K, Biskup M, et al. Physical activity of women after radical unilateral mastectomy and its impact on overall quality of life. Cancer Control. 2020; 27(1): 1–10.
 
5.
Barcaccia B, Esposito G, Matarese M, et al. Defining quality of life: a wild-goose chase? EJOP. 2013; 9(1): 185–203.
 
6.
Wołowicka L, Jaracz K. Polish version WHOQOL 100 i WHOQOL-BREF. In: Wolowicka L, editor. Quality of life in medical sciences. Poznan: Medical Academy; 2001. p. 1–54.
 
7.
Sheikh JI, Yesavage JA. Geriatric depression scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. Clin Gerontol. 1986, 5(1–2): 165–173.
 
8.
Hajian-Tilaki K, Heidari B, Hajian-Tilaki A. Are gender differences in health-related quality of life attributable to sociodemographic characteristics and chronic disease conditions in elderly people? Int J Prev Med. 2017; 8: 95.
 
9.
Wilhelmson K, Fritzell E, Eklund K, et al. Life satisfaction and frailty among older adults. Health Psychol Res. 2013; 1(3): e32.
 
10.
Campos AC, Ferreira E, Ferreira E. Gender and Quality of Life (AGEQOL) study: factors associated with good quality of life in older Brazilian community-dwelling adults. Health Qual Life Outcomes. 2014; 12: 166.
 
11.
Janiszewska A. The image of demographic old age in the countries of EU and the health of its inhabitants. Quality of Life of Old People – Selected Problems. 2015; 14: 25–48.
 
12.
Ng ST, Tey NP, Asadullah MN. What matters for life satisfaction among the oldest-old? Evidence from China. PLoS One. 2017; 12(2): e0171799.
 
13.
Liu J. Research on the elderly›s life satisfaction and the influence factors – analysis based on National Baseline Data of China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS). Sci Res Aging. 2015; 3: 69–78.
 
14.
Zhou Y, Zhou L, Fu C, et al. Socio-economic factors related with the subjective well-being of the rural elderly people living independently in China. Int J Equity Health. 2015; 14: 5.
 
15.
Waszkiewicz L, Połtyn-Zaradna K, Einhorn J, et al. Subjective assessment of health and quality of life of older Poles. Polityka Społeczna. 2011; 4: 52–59.
 
16.
Frąckowiak T. The sense of the quality of life for long-lived people. Dev Psychol. 2012; 17(1): 101–105.
 
17.
Pacian, A, Kulik TB, Chruściel P, et al. Quality of life and risk of depression among elderly people. Hyg Pub Health 2014; 49(4): 820–824.
 
18.
Kirchengast S, Haslinger B. Gender differences in health-related quality of life among healthy aged and old-aged Austrians: cross-sectional analysis. Gender Medicine. 2008; 5(3): 270–278.
 
19.
Blay SL, Marchesoni MSM. Association among physical, psychiatric and socioeconomic conditions and WHOQOL-Bref scores. Cad Saúde Pública. 2011; 7: 677–686.
 
20.
Canković S, Nikolić EA, Jovanović VM, et al. Quality of life of elderly people living in a retirement home. Vojnosanit Pregl. 2016; 73(1): 42–46.
 
21.
Ganesh Kumar S, Majumdar A, Pavithra G. Quality of life (QOL) and its associated factors using WHOQOL-BREF among elderly in urban Puducherry, India. J Clin Diagn Res. 2014; 8(1): 54–5.
 
22.
Arslantas D, Unsal A, Metintas S, et al. Life quality and daily life activities of elderly people in rural areas, Eskişehir (Turkey). Arch Gerontol Geriat. 2009; 48(2): 127–131.
 
23.
Pawlikowska-Łagód K, Dąbska O, Humeniuk E. Satisfaction with the lives of older people living in Lublin Province. Geriatria. 2017; 11: 183–189.
 
24.
Timoszyk-Tomczak C, Bugajska B. Life satisfaction and the perspective of the future in senility. Opuscula Sociologica 2013; 2(4): 83–95.
 
25.
Uma Devi L, Kavitha Kiran V, Swachita, P. Satisfaction with life in elderly with reference to gender, age and residence. IOSR J Hum Soc Sci. 2015; 20: 57–59.
 
26.
Nowicki GJ, Młynarska M, Ślusarska B, et al. Life satisfaction in patients aged 65 years plus treated at primary care settings dependent on selected sociodemographic characteristics. Polish Gerontology. 2016; 24(4): 264–268.
 
27.
Mirczak A, Pikuła N. Life satisfaction of the elderly living in selected rural areas of the Malopolska region. Nursing and Public Health. 2014; 4(4): 321–326.
 
28.
Mudyń K, Weiss A. Life satisfaction of people at senior age versus life orientations and declared values. Społeczeństwo i Rodzina 2010; 22(1): 1–18.
 
29.
Forlani C, Morri M, Ferrari B, et al. Prevalence and gender differences in late-life depression: a population-based study. Am J Geriatr Psychiatry. 2014; 22(4): 370–380.
 
30.
Fidecki W, Wysokiński M, Wrońska I, et al. Risk assessment of depression among the elderly from a rural environment. Geriatria. 2019; 13: 147–151.
 
31.
Back JH, Lee Y. Gender differences in the association between socioeconomic status (SES) and depressive symptoms in older adults. Arch Gerontol Geriat. 2011; 52(3): 140–144.
 
32.
Lin PC, Wang HH. Factors associated with depressive symptoms among older adults living alone: an analysis of sex. Aging Ment Health. 2011; 15(8): 1038–1044.
 
33.
Lohman M, Dumenci L, Mezuk B. Sex differences in the construct overlap of frailty and depression: evidence from the health and retirement study. J Am Geriatr Soc. 2014; 62(3): 500–505.
 
34.
Dalal PK, Agarwal M. Postmenopausal syndrome. Indian Journal of Psychiatry. 2015; 57: 222–232.
 
35.
Djukanović I, Sorjonen K, Peterson U. Association between depressive symptoms and age, sex, loneliness and treatment among older people in Sweden. Aging Ment Health. 2015; 19(6): 560–568.
 
36.
Park JH, Kim KW, Kim MH, et al. A nationwide survey on the prevalence and risk factors of late life depression in South Korea. J Affect Disord. 2012; 138(1–2): 34–40.
 
37.
Bartoszek A, Kocka K, Ślusarska B. Functional efficiency and life events, and intensity of depression-associated symptoms among seniors living in home environment. Medycyna Rodzinna. 2018; 21(1): 10–15.
 
38.
Ślusarska B, Nowicki GJ, Bartoszek A, et al. Health problems of the elderly aged 65–75 years supervised by a community nurse. Polish Gerontology. 2016; 24: 17–25.
 
39.
Chang YC, Yao G, Hu SC, et al. Depression affects the scores of all facets of the WHOQOL-BREF and may mediate the effects of physical disability among community-dwelling older adults. PLoS One. 2015; 10(5): e0128356.
 
40.
Patten SB, Williams JVA, Lavorato DH, et al. Recreational physical activity ameliorates some of the negative impact of major depression on health-related quality of life. Front Psychiatry. 2013; 2: 22.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top