PL EN
RESEARCH PAPER
Analysis of the level of knowledge and knowledge of the law concerning provision of first aid among a group of active drivers from the Lublin Region
 
More details
Hide details
1
Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Zakład Fizjoterapii, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Corresponding author
Rafał Patryn   

Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):324-329
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The level of modernization of road transport caused an increase in accident rates on Polish roads. Quick assistance provided for the victims is an obligation for any person who is the victim of an accident (Criminal Law, Clause 162 § 1: Assistance Obligation,), and professional medical emergency services created for this purpose. Considering the present situation, it is justifiable to pose a question concerning the knowledge of the principles and practical skills in providing first aid among drivers in the Lublin Region. Objective: Analysis of the formal knowledge concerning the scope of principles for providing first aid, and subsequently, in the situation of necessity (road accident), determining if the respondents would be able to provide such assistance. Materials and methods: The study was conducted using a self-designed questionnaire form consisting of 18 items, and covered a group of 228 randomly selected drivers from the Lublin Region. Results: As many as 52% of respondents evaluated their state of knowledge concerning first aid as mediocre. Nearly 20% of respondents have never participated in first aid courses. Only a half of them would be capable of providing such assistance to victims in an emergency situation. More than 70% of respondents have never been in a situation which would require the provision of first aid. Conclusions: The level of knowledge concerning the principles of first aid provision is insufficient. Less than a half of respondents declared that they would be able to provide aid to a victim in need. Only a half of respondents had participated in first aid courses, 25% of them only in theoretical form. Constant education and practical training would allow Polish drivers to feel fully prepared for accidents and other road events, when there is a need to provide first aid. Key words: first aid, road accidents, legal regulations, medical emergency services
 
REFERENCES (14)
1.
Dane Ministerstwa Infrastruktury Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. „Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w 2010 roku” (w) http://www.krbrd.gov.pl/downlo.... pdf (dostęp: 1.08.2012).
 
2.
Adamczyk K, Lorencowicz R, Wajs A, Flis D. Umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych przez kierowców mieszkających na terenach wiejskich. Med Og. 2001; 7(2): 158-164.
 
3.
Adamczyk K, Lorencowicz R, Trawka H. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Zdr Publ. 2003; 113(3/4): 337-340.
 
4.
Andres J, Byrska-Maciejasz E, Cebula G, Drab E, Frączek B, Krawczyk P, i wsp. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa: podręcznik dla studentów. Kraków: Polska Rada Resuscytacji; 2011.
 
5.
Buchfelder M, Buchfelder A. Podręcznik pierwszej pomocy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008.
 
6.
Ciećkiewicz J. Medycyna ratunkowa. Postępowanie z ofiarą wypadku samochodowego. Med Prakt Pediatr. 2008; 2: 128-130.
 
7.
Jastrzębska R, Kaczor A. Nagłe stany zagrożenia życia. ABC pierwszej pomocy. Słupsk: Wydawnictwo szkoły Policji w Słupsku; 2007.
 
8.
Kubiak K. Pierwsza pomoc – wspólna sprawa. Na Ratunek. 2009; 3(2): 26-27.
 
9.
Leszczyński P. Nauczanie pierwszej pomocy. Mag Pielęg Położ. 2012; 3: 12-13.
 
10.
Miros E, Maj E, Rasmus A, Markiewicz A. Sprawdzian wiedzy społeczeństwa polskiego w zakresie udzielania pomocy ratującej życie. Pielęg. 2000, 1998; 5 (40): 39-41.
 
11.
Paprocka-Lipińska A, Nikodemski M, Ziółkowski R. Analiza przyczyn niskiego poziomu wiedzy i umiejętności kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Ann Acad Med Gedan. 2007; 37: 89-93.
 
12.
Ustawa Prawo o ruchu Drogowym. Dz. U. 1997, nr 98, poz. 602.
 
13.
Chemperek E, Goniewicz M, Włoszczak-Szubzda A, Wac-Górczyńska M, Nowicki G, Mikuła-Mazurkiewicz A. Poziom wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w zakresie pierwszej pomocy. Med Og Nauk Zdr. 2011; 17(4): 174-179.
 
14.
Goniewicz M, Włoszczak-Szubzda A. Psychoprofilaktyka akcji ratunkowej w kształceniu ratowników medycznych.. W: Edukacja w ratownictwie medycznym. Pod red. Jerzego Koniecznego, Inowrocław, Poznań 2007, Oficyna Wydaw. Garmond.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top