PRACA ORYGINALNA
Rola fizjoterapii po mastektomii w opinii pacjentek
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Doktorantka, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
MONZ 2012;18(4):291–296
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Rak piersi jest obecnie najczęściej występującym i najgroźniejszym nowotworem złośliwym wśród kobiet. W leczeniu raka piersi prócz dążenia do trwałego wyleczenia pacjentki, istnieje również aspekt fizyczny, czyli przywrócenie chorej sprawności fizycznej w jak największym stopniu. Rehabilitacja kobiet po mastektomii jest ogromnie ważną dziedziną w całości leczenia raka piersi. Cel pracy: Celem niniejszej pracy była analiza opinii pacjentek (po wykonanej mastektomii) na temat dostępności i skuteczności przeprowadzonej rehabilitacji po zabiegu mastektomii oraz roli rehabilitacji w procesie leczenia raka piersi. Materiał i metody badawcze: Grupę badawczą stanowiło 100 kobiet, u których został przeprowadzony zabieg mastektomii. Jako narzędzie badawcze wykorzystano ankietę autorską składającą się z 29 pytań wielokrotnego wyboru. Wyniki: Według 100% kobiet rehabilitacja po mastektomii jest nieodzownym elementem leczenia. Niewielka liczba kobiet (ok. 30%) uczestniczyła w psychoterapii oraz korzystała z pomocy Stowarzyszenia Amazonek. Także niewielka liczba kobiet (1/5) korzystała z rehabilitacji uzdrowiskowej. Zauważono zależność pomiędzy wiekiem pacjentek a uczestniczeniem w dodatkowych rodzajach rehabilitacji. Większość kobiet (94 %) nie miała problemu z otrzymaniem skierowania na rehabilitację. Prawie wszystkie pacjentki korzystały z bezpłatnej rehabilitacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wnioski: Rehabilitacja po mastektomii jest bardzo ważnym elementem leczenia. Najlepszymi metodami rehabilitacji po mastektomii w opinii pacjentek są ćwiczenia fizyczne oraz masaż. Pomimo szerzenia się wiedzy na temat raka piersi nadal niewielka liczba pacjentek korzysta z usług Stowarzyszenia Amazonek, psychoterapii oraz rehabilitacji uzdrowiskowej. Zależne jest to między innymi od wiedzy pacjentek na ten temat oraz ich wieku.

Introduction: Breast cancer is the most common and the most malignant neoplasm nowadays among women. In the process of cancer treatment, besides the aim of achieving a complete cure, there is also the aspect of recovering the patient’s physical abilities. Taking into consideration the whole progression of cancer cure, the rehabilitation of women who have had a mastectomy operation is a very crucial area. Objective: Analysis of the opinions of patients who have undergone a mastectomy, regarding the subject of accessibility and effectiveness of the rehabilitation conducted after the operation, and the role of rehabilitation in cancer treatment methods. Materials and methods: The examined group consisted of 100 women who had undergone a mastectomy procedure. The research tool used for the examination was the author’s survey, containing 29 multiple questions. Results: According to the women, the rehabilitation conducted after mastectomy procedure is a vital element in a process of cancer healing. A small number of the women (30%) took part in physiotherapy and obtained help from the Amazon Association. A similar number of female patients (1/5) took advantage of rehabilitation resorts. A certain dependence was noted between the age of the patients and their participation in additional kinds of rehabilitation. The great majority (97%) of the examined women did not experience problems with obtaining a rehabilitation referral. In almost all the cases, the National Health Fund (NFZ) covered the cost of rehabilitation. Conclusions: Rehabilitation after a mastectomy is an immensely crucial element in treatment practice. According to the examined female patients, the best methods of rehabilitation after a mastectomy are physical exercises and massage. Despite the growing awareness and knowledge regarding the subject of breast cancer, still only a small number of patients benefit from help from the Amazon Association, psychotherapy and rehabilitation resorts. This depends on the women’s knowledge in the mentioned area, and their age. Key words: mastectomy-rehabilitation, mastectomy, physiotherapy
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543