PRACA ORYGINALNA
Rola fizjoterapii po mastektomii w opinii pacjentek
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Doktorantka, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):291–296
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wprowadzenie:
Rak piersi jest obecnie najczęściej występującym i najgroźniejszym nowotworem złośliwym wśród kobiet. W leczeniu raka piersi prócz dążenia do trwałego wyleczenia pacjentki, istnieje również aspekt fizyczny, czyli przywrócenie chorej sprawności fizycznej w jak największym stopniu. Rehabilitacja kobiet po mastektomii jest ogromnie ważną dziedziną w całości leczenia raka piersi.

Cel pracy:
Celem niniejszej pracy była analiza opinii pacjentek (po wykonanej mastektomii) na temat dostępności i skuteczności przeprowadzonej rehabilitacji po zabiegu mastektomii oraz roli rehabilitacji w procesie leczenia raka piersi.

Materiał i metody:
Grupę badawczą stanowiło 100 kobiet, u których został przeprowadzony zabieg mastektomii. Jako narzędzie badawcze wykorzystano ankietę autorską składającą się z 29 pytań wielokrotnego wyboru.

Wyniki:
Według 100% kobiet rehabilitacja po mastektomii jest nieodzownym elementem leczenia. Niewielka liczba kobiet (ok. 30%) uczestniczyła w psychoterapii oraz korzystała z pomocy Stowarzyszenia Amazonek. Także niewielka liczba kobiet (1/5) korzystała z rehabilitacji uzdrowiskowej. Zauważono zależność pomiędzy wiekiem pacjentek a uczestniczeniem w dodatkowych rodzajach rehabilitacji. Większość kobiet (94 %) nie miała problemu z otrzymaniem skierowania na rehabilitację. Prawie wszystkie pacjentki korzystały z bezpłatnej rehabilitacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.


Introduction:
Breast cancer is the most common and the most malignant neoplasm nowadays among women. In the process of cancer treatment, besides the aim of achieving a complete cure, there is also the aspect of recovering the patient’s physical abilities. Taking into consideration the whole progression of cancer cure, the rehabilitation of women who have had a mastectomy operation is a very crucial area.

Objective:
Analysis of the opinions of patients who have undergone a mastectomy, regarding the subject of accessibility and effectiveness of the rehabilitation conducted after the operation, and the role of rehabilitation in cancer treatment methods.

Material and Methods:
The examined group consisted of 100 women who had undergone a mastectomy procedure. The research tool used for the examination was the author’s survey, containing 29 multiple questions.

Results:
According to the women, the rehabilitation conducted after mastectomy procedure is a vital element in a process of cancer healing. A small number of the women (30%) took part in physiotherapy and obtained help from the Amazon Association. A similar number of female patients (1/5) took advantage of rehabilitation resorts. A certain dependence was noted between the age of the patients and their participation in additional kinds of rehabilitation. The great majority (97%) of the examined women did not experience problems with obtaining a rehabilitation referral. In almost all the cases, the National Health Fund (NFZ) covered the cost of rehabilitation.

 
REFERENCJE (9)
1.
Jassem J. Rak sutka. Warszawa: Springer PWN; 1998: 43-45, 54-55.
 
2.
Kuliński W. Postępowanie fizykalno-usprawniające po mastektomii i operacjach odtwórczych. Nowa Klin. 1996; 3(8): 394-396.
 
3.
Kułakowski A, Skowrońska-Gardas A. Onkologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007: 106-107.
 
4.
Tchórzewska H. Rehabilitacja chorych leczonych z powodu raka gru¬czołu piersiowego. Nowotwory 1997; 47(2): 93-96.
 
5.
Pop T, Sokołowska M, Nowak E. Rehabilitacja kobiet po mastektomii – algorytm postępowania. Postepy Rehabil. 2004; 18(3): 55-58.
 
6.
Skolimowska B. Wpływ ćwiczeń ruchowych na postawę ciała kobiet leczonych z powodu raka piersi. Fizjoterapia 2005; 13(1): 18-26.
 
7.
Mika AK. Po odjęciu piersi. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005.
 
8.
Podgórska-Zdyb A, Budźko P, Janiszewski M, Hak A, Gałczyńska J. Przedpełska-Winiarczyk M, Molisak-Klara A. Rola kinezyterapii w usprawnianiu kobiet po mastektomii. Med Manualna. 2004; 8(3/4): 51-53.
 
9.
Lejman W. Drożdż W. Rak piersi. Pol Przegl Chir. 2004; 76(11): 1209-1216.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543