6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Ocena stanu zdrowia młodzieży w świetle wybranych wskaźników zdrowia

Ewa Zięba 1,  
 
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2
Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
MONZ 2013;19(2):193–199
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Aktualne wyniki działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia młodzieży nie są dziś w pełni zadowalające, stąd konieczność pogłębionej analizy opartej na samoocenie zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Ocena jakości życia związanej ze zdrowiem jest obecnie jedną z ważnych, rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia metod, umożliwiającą wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu fizycznym, psychicznym oraz społecznym, identyfikację osób zagrożonych problemami zdrowotnymi oraz podjęcie działań prewencyjnych. Celem podjętych badań było poznanie problemów zdrowotnych i ocena jakości życia związanej ze zdrowiem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano polską wersję kwestionariusza do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci młodzieży – KIDSCREEN 52. Jego zastosowanie umożliwiło ogólną samoocenę zdrowia badanej młodzieży, ale przede wszystkim ocenę HRQOL w wymiarach: samopoczucie fizyczne i psychiczne, nastroje i emocje, postrzeganie samego siebie, relacje z rodzicami i życie w domu, rówieśnicy i wsparcie społeczne, niezależność, środowisko szkolne, akceptacja społeczna oraz zasoby finansowe. Badaniami objęto grupę 588 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 317 dziewcząt i 271 chłopców w wieku 16–18 lat. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że najczęstszymi problemami zdrowotnymi w populacji szkolnej są: wady postawy, wady wzroku, choroby alergiczne, nadwaga i otyłość. Występowanie problemów zdrowotnych jedynie u dziewcząt wpływało na wyższą ocenę zasobów finansowych oraz relacji z rodzicami i życia w domu. Zastosowanie kwestionariusza KIDSCREEN może odegrać istotną rolę w ocenie zdrowia dzieci i młodzieży oraz wczesnym diagnozowaniu zagrożeń zdrowia subiektywnego.

At present, the actions undertaken in order to improve the state of health of adolescents are not producing satisfactory results; therefore, an in-depth analysis based on self-reported health and wellbeing seems to be necessary. Assessment of the health-related quality of life is currently one of the important methods recommended by the World Health Organization which makes it possible to detect some abnormalities in physical, mental and social performance, identify individuals facing health problems, and take some preventive actions. The aim of the research undertaken was the recognition of health problems and assessment of the health-related quality of life among secondary school students. In this study, the Polish version of the KIDSCREEN 52 questionnaire for the assessment of the health-related quality of life of children and adolescents was used, which enabled the general health self-assessment of health of the adolescents examined, primarily the assessment of the HRQOL from the following aspects: physical and psychological well-being, moods and emotions, self-perception, parent relations and family life, peers and social support, independence, school environment, social acceptance and financial resources. The study group consisted of 588 secondary school adolescents: 317 boys and 271 girls, aged 16–18. Analysis of the obtained results showed that the most common health problems among the school population are: faulty posture, visual impairments, allergies, overweight and obesity. Only the occurrence of health problems among girls had a slight influence on a better assessment of financial resources, parent relations and family life. The use of the KIDSCREEN questionnaire may play an important role in the assessment of the health of children and adolescents, and in the early diagnosing of possible threats to subjective health. Key words: adolescents, health problems, health-related quality of life
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543