6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Metody zapobiegania ciąży w ocenie kobiet w wieku rozrodczym a deklarowana istotność wiary katolickiej – badania pilotażowe

 
1
Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2
Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego w Lublinie
3
Samodzielna pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ 2012;18(2):113–117
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: W artykule przedstawiono wyniki badań podjętych w celu określenia wpływu deklarowanej istotności wiary katolickiej kobiet na decyzję o wyborze metody zapobiegania ciąży oraz na przekonanie kobiet o szkodliwości antykoncepcji oraz działaniu środków antykoncepcyjnych skierowanemu przeciw poczętemu życiu. Drugim celem badań było ustalenie, czy istnieje związek istotności wiary katolickiej z poglądem o ewentualnym zakazaniu stosowania hormonalnych metod antykoncepcyjnych w społeczeństwie. Współcześnie różnorodne metody antykoncepcji są stosowane powszechnie przez coraz młodsze kobiety. Kościół katolicki nie akceptuje innych środków zapobiegania ciąży niż naturalne metody planowania rodziny. Materiał i metoda: Przebadano 57 kobiet w wieku rozrodczym, pozostających w relacji seksualnej (w badaniach wzięły również udział kobiety należące do grupy parafialnej „Wspólnota Trudnych Małżeństw” SYCHAR, przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie). 30 kobiet stwierdziło, że wiara jest bardzo istotna w ich życiu, 27 uznało wiarę w Boga za mało istotną bądź nieistotną. Metodą wykorzystaną w badaniach był sondaż diagnostyczny, zaś techniką ankieta. Wyniki: Wykazano, że na poglądy na temat antykoncepcji oraz decyzję o stosowaniu konkretnej metody antykoncepcyjnej wpływa poziom religijności. Kobiety, dla których wiara jest ważna, wykazywały poglądy zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Ponadto wszystkie badane kobiety opowiadają się przeciw zakazowi stosowania antykoncepcji hormonalnej – niezależnie od posiadanych poglądów religijnych. Wnioski: Kobiety deklarujące wiarę w Boga istotnie różnią się w zakresie poglądów dotyczących antykoncepcji od tych, dla których wiara jest mało istotna lub nieistotna, a także rzadziej stosują nieakceptowane przez Kościół metody antykoncepcji hormonalnej. Poziom religijności nie ma związku z postawami wobec wprowadzenia zakazu korzystania z hormonalnych metod antykoncepcji.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543