PL EN
PRACA ORYGINALNA
Rola personelu medycznego we wsparciu kobiet poddawanych leczeniu niepłodności
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Dembińska   

ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):366-370
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Stan psychiczny kobiet doświadczonych niepłodnością niejednokrotnie ma związek z efektywnością ich leczenia, dlatego też niezwykle istotna staje się rola personelu medycznego we wsparciu psychologicznym leczących się z powodu niepłodności kobiet. Celem badania była ocena wsparcia, jakiego udziela personel medyczny kobietom leczącym niepłodność.

Materiał i metody:
W badaniach własnych zdefiniowano zmienną – percepcję wsparcia społecznego – jako umiejętność dostrzegania przez jednostkę, że zachowania innych ludzi mają charakter wspierający, a więc odpowiadają trafnie na jej oczekiwania. Jednostka porównuje wsparcie oczekiwane ze wsparciem przez nią otrzymywanym. Przeprowadzono dwuetapowe badanie, gdzie pierwszym etapem był wywiad narracyjny (interpretację przeprowadzono zgodnie z podejściem hermeneutycznym) uzupełniony o metodę projekcyjną: „Konfrontacja z własnym życiem”. W etapie drugim dokonano analizy ilościowej w oparciu o autorski „Kwestionariusz Kosztów Psychologicznych w Niepłodności”, gdzie uwzględniono poza zmienną – koszty psychologiczne, także percepcję wsparcia społecznego oraz autorską „Skalę Postaw wobec Problemów Bioetycznych w Niepłodności”. Przebadano 312 kobiet leczących się z powodu niepłodności.

Wyniki:
W analizie statystycznej wykorzystano statystyki opisowe oraz test Kruskalla- Wallisa. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że istnieje zależność pomiędzy wykorzystywaną metodą leczenia niepłodności a percepcją wsparcia społecznego – im bardziej zaawansowana metoda leczenia, tym większa percepcja wsparcia społecznego udzielanego przez personel medyczny kobietom leczącym niepłodność. Natomiast nie zidentyfikowano zależności pomiędzy percepcją wsparcia społecznego a czasem leczenia i poglądami bioetycznymi kobiet zmagających się z niepłodnością.

Wnioski:
W opiece medycznej nad kobietą zmagającą się z problemami z prokreacją niezwykle istotne są umiejętności i postępowanie lekarza ginekologa i położnej wobec pacjentek, postępowanie, w którym uwzględniona zostałaby wiedza o typowych reakcjach emocjonalnych związanych z diagnozą i leczeniem.


Introduction:
Introduction and purpose: Psychological condition of women experiencing infertility is often related to the effectiveness of their treatment. Therefore, the role of the medical staff in psychological support given to women undergoing infertility treatment becomes extremely important. The purpose of the study was to evaluate the medical staff social support given to women undergoing infertility treatment.

Material and Methods:
In own studies, the variable ‘perception of social support’, was defined as an individual’s ability to notice that behaviours of others are of a supportive character, and accurately respond to his/her expectations. An individual compares the expected support with the support received. The study aimed at evaluating the social support received from the medical staff by women undergoing infertility treatment. A two-stage study was conducted. The first stage was a narrative interview (interpretation was performed in accordance with the hermeneutic attitude) complemented with the projective method – confrontation with one’s own life. The second stage entailed the quantitative analysis on the basis of the self-designed Questionnaire of Psychological Costs in Infertility. Apart from psychological costs, this questionnaire also considered the perception of social support and self-designed Scale of Attitudes Towards Bioethical Problems in Infertility. The study covered 312 women undergoing infertility treatment.

Results:
Statistical analysis encompassed descriptive statistics and the Kruskall-Wallis test. Based on the results obtained, it can be stated that there is a relationship between the infertility treatment method used and perception of social support: the more advanced the method of treatment, the greater the perception of the medical staff social support given to women undergoing infertility treatment. No relationship was identified between perception of social support and duration of treatment, and the bioethical views of women coping with infertility.

Conclusions:
They should include knowledge regarding typical emotional reactions associated with the diagnosis and treatment.

 
REFERENCJE (36)
1.
Łuczak Wawrzyniak J, Pisarski T. Psychologiczne problemy w leczeniu niepłodności. W: Pisarski T, Szamatowicz J (red.). Niepłodność, PZWL, Warszawa, 1997: 298-304.
 
2.
Van Balen F. The psychologization of infertility W: Inhorn MC, van Balen F (red.). Infertility around the globe. New Thinking on child-lessness, gender and reproductive technologies. Berkley, University of California Press, 2002: 79-98.
 
3.
Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty niepłodności. Przeg Psychol. 1991; 34 (1): 103 -119.
 
4.
Klonoff-Cohen H, Chu E, Natarajan L, Sreber W. A prospective study of stress among women undergoing in invitro fertilization or gamet intrafallopian transfer. Fertil Steril. 2001; 76 (4): 675-687.
 
5.
Podolska M. Niepłodność i jej następstwa psychologiczne. Stan badań i perspektywy. Szczecin, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego; 2007.
 
6.
Domar AD, Smith K, Conboy L, Iannone M, Apler M. A prospective investigation into raisons why insued United States patients drop out of in vitro fertilization treatment. Fertil Steril. 2010; 94(4):1457-9.
 
7.
Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Wyd. Śląsk. Katowice; 2006.
 
8.
Motyka M, Golańska Z. Psychologiczne problemy małżeństw niepłodnych. Ginekol Pol. 1982; 10:713-716.
 
9.
Holas P, Radziwoń M, Wójtowicz M. Niepłodność a zaburzenia psychiczne. Psychiatr Pol. 2002; 36 (4): 557- 566.
 
10.
Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty rozpoznawania i leczenia niepłodności. Ginekol Pol. 1990; 61 (12): 629-633.
 
11.
Bielawska-Batorowicz E. Niepłodność i jej wybrane psychospołeczne aspekty. Ginekol Pol. 1998; 69 (12): 1116-1125.
 
12.
Baor L, Blickstein I. Psychosocial aspects of the direct path from infertility to the “instant family”: are all risks known. Harefuah. 2005; 144(5): 335-40, 382.
 
13.
Sęk H. Kryzys.W: Leksykon Psychiatrii. Oprac. H. Sęk. Warszawa, PZWL. 1993. 199.
 
14.
Menning BE. The psychosocial impact of infertility. Nurs Clin North Am. 1982; 17(1): 155-63.
 
15.
Dembińska A. Koszty psychologiczne doświadczane przez kobiety zmagające się z niepłodnością. W: Oblicza współczesnej psychologii. Jedność w różnorodności? XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Katowice 18-21 września 2011.
 
16.
Hoff LA, Hallisay BJ, Hoff M. People in crisis: Clinical and Diversity Perspective. New York. 2009.
 
17.
Heszen Niejodek I. Doświadczenie kryzysu – szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń. Katowice: Wyd. UŚ; 1995.
 
18.
Caplan G. Środowiskowy system oparcia a zdrowie jednostki. Nowiny Psychologiczne. 1984; 2-3.
 
19.
Kahn RL. Ag and social support W: Riley MW, (red.) Aging from birth to death: Interdisciplinary perspectives. Boulder, CO: Westview Press; 1979: 77-91.
 
20.
Sęk H. Wsparcie społeczne – co zrobić, aby się stało pojęciem naukowym?. Przeg Psychol. 1986; 3: 191-199.
 
21.
Widera-Wysoczańska A. Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczna analiza psychologiczna doświadczeń człowieka. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego; 2000: 89.
 
22.
Ratajczak Z. Psychologiczne koszty pracy a podmiotowość człowieka W: Ratajczak, Z. (red.). Psychologiczne koszty aktywności człowieka. Katowice: Wyd. UŚ; 1989: 162- 176.
 
23.
Ratajczak Z. Psychologiczne koszty radzenia sobie w sytuacji utraty pracy. W: Ratajczak Z. (red.). Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1998: 13-19.
 
24.
Ratajczak Z. Stres – koszty psychologiczne – radzenie sobie. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.) Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wyd. Uniwersystetu Śląskiego; 2000: 65-87.
 
25.
Ratajczak, Z. Psychologia pracy i organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2007.
 
26.
Dembińska, A. Bioethical dilemmas of assisted reproduction in the opinions of Polish women in infertility treatment: a research report. Journal of Medical Ethics, Published Online First: 12 September 2012. doi: 10.1136/medethics-2011-100421.
 
27.
Kubacka-Jasiecka D. Interwencja kryzysowa W: Sęk H, (red.) Psycho¬logia kliniczna tom 2, Warszawa: PWN; 2005.
 
28.
Sęk H. Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O do¬pasowaniu wsparcia w sytuacjach stresowych. W: Sęk H, Cieślak R, (red.) Wsparcie społeczne, stres, zdrowie, Warszawa: PWN; 2004.
 
29.
Kainz K. The Role of the Psychologist in the Evaluation and Treatment of Infertility. Woman’s Health Issues. 2001; 6: 481-485.
 
30.
Kornas-Biela D. Zdobywane macierzyństwo: doświadczenie sytuacji niepłodności. W: Kornas- Biela D, (red.) Oblicza macierzyństwa. Lublin: Redakcja Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 1999.
 
31.
Noorbala AA, Ramazanzadeh F, Malekafzali H, Abedinia N, Forooshani AR, Shariat M, Jafarabadi M. Effects of a psychological intervention on depression in infertile couples. Int J Gynaecol Obstet. 2008; 101(3): 248-52.
 
32.
Wischmann TH. Implications of psychosocial support in infertility – a critical appraisal. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2008; 29(2): 83-90.
 
33.
Sęk H. Psychologiczne problemy ginekologii i położnictwa. W: Jarosz M, (red.): Psychologia lekarska. Warszawa: PZWL; 1988.
 
34.
Bidzan M. Psychologiczne aspekty niepłodności. Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”; 2006.
 
35.
Wischmann T, Scherg H, Strowitzki T, Verres R. Psychosocial characteristics of women and men attending infertility counseling. Hum Reprod. 2009; 24 (2): 378-85.
 
36.
Conrad R, Schilling G, Langenbuch M, Haidl G, Liedtke R. Alexithymia in male infertility. Hum Reprod. 2001; 16 (3): 587-92.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top