PL EN
PRACA ORYGINALNA
Źródła wiedzy studentów z zakresu seksualności i ich ocena oraz oczekiwania w tym zakresie
 
Więcej
Ukryj
1
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
2
Instytut Nauk o Zdrowiu: kierunek pielęgniarstwo, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
3
Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paulina Jabłońska   

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Gorczańska 23, 34-440 Kluszkowce, Polska
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(2):142–146
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wprowadzenie i cel pracy. Seksualność to jeden z elementarnych aspektów życia człowieka. Istotny wpływ na kształtowanie postaw wobec seksualności ma prowadzenie edukacji seksualnej. Edukacja ta powinna trwać przez całe życie i być powszechnie dostępna. Nadrzędnym celem pracy była ocena wiedzy studentów wybranych uczelni w zakresie seksualności, a także analiza źródeł pozyskiwania tej wiedzy i poznanie oczekiwań w tym zakresie.

Materiał i metody:
Badaniem objęto populację studentów kierunków medycznych (pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, kosmetologia) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w wieku 18–25 lat. Do badania zakwalifikowano łącznie 1011 studentów. Narzędzie badawcze stanowił samodzielnie opracowany kwestionariusz badawczy.

Wyniki:
Głównym źródłem informacji w zakresie seksualności dla badanych były środki masowego przekazu. Przekazane informacje z zakresu edukacji seksualnej były wystarczające dla ankietowanych zarówno z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, jak i ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zdaniem badanych za edukację seksualną powinni odpowiadać przede wszystkim rodzice.

Wnioski:
Pierwsze informacje z zakresu seksualności najczęściej przekazywali studentom rodzice, jednak podstawowe źródło wiedzy w tym zakresie stanowiły dla nich środki masowego przekazu. Studenci obu uczelni wskazywali na braki w obrębie wiedzy obejmującej różne aspekty seksualności. Młodzi dorośli z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wcześniej niż studenci z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej otrzymują edukację seksualną. Studenci z obu uczelni oczekują większego zaangażowania rodziców w edukację seksualną.


Objectives:
Sexuality is one of the basic aspects of human life. Sexual education is a significant factor that shapes the attitude towards human sexuality. Such education should continue throughout the life of an individual and be widely available. The primary objective of this study was the assessment of knowledge about sexuality among the students from chosen universities, as well as analyzing the sources of this knowledge and recognizing their expectations.

Material and methods:
The research encompassed population of students ages 18 to 25 from medical fields of study (nursing, obstetrics, physical therapy, paramedics, cosmetology) at Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ and Medical University of Silesia in Katowice. A total of 1011 students were qualified for the study. A self-developed questionnaire was used as the research tool.

Results:
The main sources of information about sexuality for the studied subjects were mass media. The information received in the field of sexual education was rather sufficient according to both groups, the respondents from Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ and Medical University of Silesia in Katowice. In their opinion, it is the parents, who should be mostly responsible for educating young people about sexuality.

Conclusions:
Most students heard about sexuality from their parents, however it was media that served as their primary source of knowledge. The sources of students’ knowledge about sexuality and their evaluation, as well as their expectations in this area. Young adults from Medical University of Silesia in Katowice get sexual education earlier. Students from both schools expect parents to be more involved in sexual education.

 
REFERENCJE (23)
1.
Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health, WHO, 28–31 January 2002, Geneva, s. 10.
 
2.
UNESCO.ht tp: //dat a .una ids .org /pub/Ex t e rna lDocu¬ment/2009/20091210_international _guidance_sexuality_education_ vol_2_en.pdf. s.2 (dostęp: 1.03.2017).
 
3.
World Health Organization, BZgA. Standards for Sexuality Education In Europe. Federal Centre for Heath Education, BZgA: Cologne; 2010.
 
4.
Grupa Edukatorów Seksualnych przy Federacji na rzecz Kobiet i Plano¬wania Rodziny Ponton. Sprawdzian (z) WdŻ, czyli jak wygląda edukacja seksualna nn w polskich szkołach? Raport z badań. Warszawa; 2014.
 
5.
Glińska N. Własne ciało – operatywność praw seksualnych i reprodukcyjnych w Polsce. Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2016; 5 (2): 35–52.
 
6.
Izdebski Z, Wąż K. Edukacja seksualna. Potrzeba, oczekiwania społeczne, realizacja. Edukacja Studia Badania Innowacje 2011; 1: 47–60.
 
7.
The Face of Global Sex 2010. They won’t know unless we tell them. Durex network2010.URL:http://www.amorix.ch/fileadmin... amorix.ch/Grundlagen/The_Face_... lobal_Sex_2010_01.pdf (do¬stęp: 22.01.2018).
 
8.
O wychowaniu seksualnym młodzieży. CBOS; sierpień 2007: 2.
 
9.
Bulkowski K, Federowicz M, Grajkowski W, i wsp. Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Raport z badań. Instytut Badań Edukacyjnych: Warszawa; 2015.
 
10.
Marcinkowska U, Jośko J, Kosmalska A. Życie seksualne nastolatków wyrażone w opiniach nastoletnich twórców opowiadań internetowych. Prob Hig Epidemiol. 2011; 92 (4): 770–773.
 
11.
Religioni M, Dykowska G. Wpływ edukacji seksualnej i innych deter¬minantów na zachowania seksualne młodzieży w wieku licealnym. Pol Prz Nauk Zd. 2011; 1(26): 81–86.
 
12.
Zdrojewicz Z, Idzior A, Rząsa A, Kocjan O, Izydorczyk P. Seksualność studentek wrocławskich uczelni – po 10 latach. Seksuol Pol. 2013; 11(2): 41–47.
 
13.
Jedynak I, Rawińska M. Seksualność nastolatków – wybrane zagadnienia. Badania własne przeprowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przeg Seks. 2013; 35: 17–25.
 
14.
Rada C. Sexual behaviour and sexual and reproductive health educa¬tion: a cross-sectional study in Romania. Reproductive Health. 2014; 11(48): 1–16.
 
15.
Zdrojewicz Z, Belowska-Bień K, Nocoń J, Rekosz E, Piotrowska D, Szutkowska M. Badanie seksualności studentów wrocławskich uczelni. Seksuol Pol. 2005; 3(2); 37–42.
 
16.
Drosdzol A, Piela B, Zdun D, Nowosielski K, Klimanek M, Skrzypulec V. Seksualność młodych dorosłych województwa śląskiego. Gin Prakt. 2005; 83(2): 32–39.
 
17.
Kościołek A, Cuber T, Girzelska J. Zachowania seksualne wśród mło¬dzieży ponadgimnazjalnej a system moralności seksualnej. Zdr Publ. 2011; 121(1): 16–21.
 
18.
Papaharitou S, Nakopoulou E, Moraitou M, Tsimtsiou Z, Konstanti¬nidou E, Hatzichristou D. Exploring Sexual Attitudes of Students in Health Professions. J Sex Med. 2008; 5: 1308–1316.
 
19.
Li CP. A tentative discussion of the limitations of health information on the internet in Taiwan. Asian J Health Inform Sci. 2007; 2(1–4): 103–115.
 
20.
Minichiello V, Rahman S, Dune T, Scott J, Dowsett G. E-health: poten¬tial benefits and challenges in providing and accessing sexual health services. BMC Public Halth. 2013; 13: 790.
 
21.
Khuranaa A, Bleakley A. Young adults’ sources of contraceptive infor¬mation: variations based on demographic characteristics and sexual risk behaviors. Contraception. 2015; 91: 157–163.
 
22.
Kremska A, Kraśnianin E, Kołodziej B, Wróbel R, Majdan M. Wiedza młodzieży powiatu lubaczowskiego na temat dojrzewania płciowego. Med Og Nauki Zdr 2015; 21(3): 317–321.
 
23.
Oliveira-Campos M, Lavocart Nunes M, de Carvalho Madeira F. Sexual behavior among Brazilian adolescents, National Adolescent School¬-based Health Survey (PeNSE 2012). Rev Bras Epidemiol. 2014; 17(1): 116–130.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543