PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wybrane aspekty funkcjonowania seksualnego studentów
 
Więcej
Ukryj
1
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk o Zdrowiu
 
2
Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Irena Jabłońska   

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk o Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo, ul. Gorczańska 23, 34-440 Kluszkowce, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(3):201-205
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Z badań epidemiologicznych wynika, że 43% kobiet i 46% mężczyzn spełnia kryteria zaburzeń seksualnych. Etiologia zaburzeń seksualnych jest wieloczynnikowa. Uwzględnia czynniki biologiczne, psychiczne i społeczne. Celem pracy była ocena poziomu funkcjonowania seksualnego młodych kobiet i mężczyzn oraz ich ocena w odniesieniu do wybranych zmiennych (wieku, miejsca zamieszkania, roku studiów i sytuacji materialnej).

Materiał i metody:
Badaniem, które przeprowadzono w okresie od października 2014 roku do czerwca 2015 roku, objęto studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w wieku między 18. a 25. rokiem życia, łącznie 1269 osób. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej. Narzędzia badawcze stanowiły: samodzielnie opracowany kwestionariusz badawczy, Indeks Funkcji Seksualnych Kobiet (FSFI) oraz Indeks Funkcji Seksualnych Mężczyzn (IIEF).

Wyniki:
Większość respondentów zainicjowała życie seksualne. Dysfunkcje seksualne stwierdzono u 19,69% kobiet i 34% mężczyzn. Wykazano, że kobiety deklarujące bardzo dobrą sytuację materialną uzyskały najwyższą średnią punktację skali FSFI (30,61 ± 3,29). Zależności takiej nie wykazano w grupie mężczyzn. Stwierdzono natomiast istotną statystycznie zależność między liczbą punktów uzyskaną w skali IIFE a wiekiem badanych mężczyzn (p=0,04).

Wnioski:
Dysfunkcje seksualne częściej dotyczą mężczyzn niż kobiet. Funkcjonowanie seksualne mężczyzn dodatnio koreluje z wiekiem. U kobiet funkcjonowanie seksualne pozytywnie koreluje z rokiem studiów oraz ich sytuacją materialną


Introduction and objective:
According to epidemiological research 43% of females and 46% of males meet the criteria for sexual dysfunction. Etiology of sexual dysfunctions is multifactorial. It takes into consideration biological, mental and social factors. The aim of the study was evaluation of sexual functioning among young females and males and its assessment in regard to the selected variables (age, place of residence, year of study and financial situation).

Material and methods:
The research was conducted among the students between 18 and 25 years of age from Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ and Medical University of Silesia in Katowice between October 2014 and June 2015. 1269 students participated in the study. The study was conducted via a diagnostic survey and the use of questionnaire method. Research tools were as follows: a self-developed questionnaire, Female Sexual Function Index (FSFI) and International Index of Erectile Function (IIEF).

Results:
Most of the respondents initiated their sexual life. Sexual dysfunctions were detected among 19.69% of females and 34% of males. The acquired data shows that the females declaring very good financial situation got the highest average score from the FSFI scale (30.61±3.29). Such dependency was not identified among the males. However, statistically significant correlation between the number of points in the IIFE scale and the age of the studied males was detected (p=0.04).

Conclusions:
Sexual dysfunctions are more frequent among males than females. In addition, sexual functioning of males has a positive correlation with age. Among females sexual functioning has a positive correlation with the year of study and their financial situation.

 
REFERENCJE (20)
1.
Bancroft J. Seksualność człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.
 
2.
Błażejewska A, Stusiński J, Nowakowski A, Lew-Starowicz Z. Klasyfi¬kacja DSM-5 dla seksuologa. Prz Seksuol. 2014; 10(2): 3–15.
 
3.
Zucker KJ. DSM-5: Call for commentaries on gender dysphoria, sexual dysfunctions, and paraphilic disorders. Arch Sex Behav. 2013; 42(5): 669–674.
 
4.
Klasa K, Sobański J, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Dyskusja nad klasyfikacją zaburzeń seksualnych w DSM-5 a trendy badawcze w obszarze seksuologii w Polsce. Psychiatr Pol. 2013; 47(6): 1133– 1142.
 
5.
Wiegel M, Meston C, Rosen R. The Female Sexual Function Index (FSFI): Cross – validation and development of clinical cutoff stores. J Sex Martial Ther. 2005; 31: 1–20.
 
6.
Meston CM. Validation of the Female Sexual Function Index (FSFI) in women with female orgasmic disorder and in women with hypoactive sexual desire disorder. J Sex Marital Ther. 2003; 29: 39–46.
 
7.
Rosen R, Cappelleri JC, Gendrano N. The International Index of Erectile Function (IIEF): a state-of-the-science review. Int J Impot Res. 2002; 14(4): 226–244.
 
8.
Rosen R, Bachmann G. Sexual well-being, happiness, and satisfaction, in women: The case for a new conceptual paradigm. J Sex Marital Ther. 2008; 34: 291–297.
 
9.
Kalmbach D, Ciesla J, Janata J, Kingsberg S. The Validation of the Fe¬male Sexual Function Index, Male Sexual Function Index, and Profile of Female Sexual Function for Use in Healthy Young Adults. Arch Sex Behav. 2015; 44: 1651–1662.
 
10.
Lew-Starowicz Z. Raport seksualności Polaków. SMG/KRC, Warszawa 2005.
 
11.
Rabijewski M. Dapoksetyna w leczeniu przedwczesnego wytrysku. Przegl Urol. 2013; 5(81): 10–17.
 
12.
Szymańska M, Lew-Starowicz Z, Mastalerz E. Problemy ludzi młodych zgłaszających się do ginekologa. Prz Seksuol. 2012; 1–3(29): 12–16.
 
13.
O’Sullivan L, Brotto L, Byers S, Majerovich J, Wuest J. Prevalence and Characteristics of Sexual Functioning among Sexually Experienced Middle to Late Adolescents. J Sex Med. 2014; 11: 630–641.
 
14.
Laumann E, Nicolosi A, Glasser D, Paik A, Gingell C, Moreira E, Wang T et al. Sexual problems among women and men aged 40–80 y: preva¬lence and correlates identified in the Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors 2004. Int J Impot Res. 2005; 17: 39–57.
 
15.
Woo JS, Morshedian N, Brotto LA, Gorzalka BB. Sex guilt mediates the relationship between religiosity and sexual desire in East-Asian and Euro-Canadian college-aged women. Arch Sex Behav. 2012; 41: 1485–1495.
 
16.
Gonzáleza M, Viáfaraa G, Cabab F, Molinab T, Ortizb C. Libido and orgasm in middle-aged woman. Maturitas 2006; 53(1): 1–10.
 
17.
Izdebski Z. Zdrowie seksualne mężczyzn. Wybrane zagadnienia. Sek¬suol Pol. 2012; 10(1): 1–8.
 
18.
Weiss P, Brody S. International Index of Erectile Function (IIEF) Scores Generated by Men or Female Partners Correlate Equally Well With Own Satisfaction (Sexual, Partnership, Life, and Mental Health). J Sex Med. 2011; 8: 1404–1410.
 
19.
Jiann BP, Su CC, Tsai JY. Is female sexual function related to the male partners’ erectile function? J Sex Med. 2013; 10: 420–429.
 
20.
Howard J, O’Neill S, Travers C. Factors affecting sexuality in older Australian women: sexual interest, sexual arousal, relationships and sexual distress in older Australian women. Climacteric 2006; 9: 355–367.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top