PL EN
PRACA ORYGINALNA
Sprawność dzienna osób starszych a formy stosowanej wobec nich przemocy
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Lublin
2
Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
3
Praktyka Lekarza FAMILMED Lublin
4
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
5
TMJ NZOZ SEMPER
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewa Anna Rudnicka-Drożak   

Medical University of Lublin, ul. Langiewicza 6A, 20-032 Lublin, Polska
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(2):138–141
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wprowadzenie. Fizyczne, psychiczne i społeczne okoliczności związane ze starością sprawiają, że osoby starsze są szczególnie podatne na taki aspekt patologii społecznej jak: przemoc, agresja, zaniechanie czy zaniedbanie, które znane jest także jako nadużycie i złe traktowanie. Cel pracy. Celem pracy była ocena korelacji między sprawnością dzienną, mierzoną skróconą wersją skali ADL, osób powyżej 65. roku życia będących pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej a stosowaną wobec tych osób przemocą, ujawnioną przez lekarza rodzinnego i/lub odwiedzającą seniora pielęgniarkę.

Materiał i metody:
W badaniu zastosowano jeden z instrumentów – skalę ADL, powszechnie stosowaną w podstawowej opiece zdrowotnej, która może być użyta jako jeden z czynników ryzyka wystąpienia przemocy wobec seniorów. Przebadano 613 pacjentów. .

Wyniki:
Czynnikami mającymi wpływ ryzyko stosowania wobec seniorów przemocy były: wiek, poziom wykształcenia oraz potrzeba opieki z powodu licznych chorób. Im niższa jest sprawność dzienna pacjenta (mierzona skalą ADL), tym większe ryzyko pojawienia się przemocy. Czynniki, które mogą przyczynić się do wykrywania i zapobiegania tej patologii, to zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec osób starszych i regularne badanie geriatryczne z zastosowaniem dostępnych instrumentów.

Wnioski:
Na podstawie analizy danych można stwierdzić, że zasadnicze czynniki ryzyka tej patologii obejmują przede wszystkim zaawansowany wiek i niski poziom wykształcenia, ale głównym czynnikiem ryzyka jest całkowita zależność pacjenta od opiekunów.


Objectives:
The physical, psychological and social circumstances surrounding old age make the elderly particularly susceptible to such aspects of social pathology as violence, aggression, abandonment and neglect – which is known as abuse, ill treatment or mistreatment.

Material and methods:
This study indicates that one of the instruments, the ADL scale, for the assessment of daily living, which is commonly used in the Polish primary health care service, can be applied in determining the risk factors of violence against older people. The research participants comprised 613 patients.

Results:
The factors increasing the risk of violence against people over 65 years of age were old age, a low level of education and the need to be looked after by others due to age and age-related diseases. The lower the senior patient’s abilities in respect to the basic daily activities (measured by the ADL scale), the higher the risk of psychological, physical and sexual violence. The factors that may contribute to discovering and preventing the pathology are; directing the attention of the medical community to the problem of violence against the elderly, and regular use of a comprehensive geriatric examination with the instruments mentioned.

Conclusions:
On the basis of the data analysis, it can be stated that the risk factors include age and a low level of education, but the primary risk factor is a complete dependency of the senior patient on other people.

 
REFERENCJE (8)
1.
Morton T. Childhood aggression in the context of family interaction. In: Crowell DH, Evans IM, Donnel CO et al. Childhood aggression and violence: sources of influence, prevention and control. New York: Plenum; 1986.
 
2.
Diagnostic and neglect. Chicago: American Medical Assotiation; 1994: 4–21.
 
3.
Kruger RM, Moon CH Oznaki złego traktowania osób starszych, Medycyna po dyplomie 2010; 9 (7): 67–74.
 
4.
Bootomely MJ, Crime and violence, against the elderly. Section on Geriatrics American Physical Therapy Association; 1996.
 
5.
Pillemer K, Finkellar D. The prevalence of elder abuse. A random ample survey. Gerontologist; 1988: 28.
 
6.
Cichocka M. Zjawisko i formy przemocy wobec ludzi starych. W: Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne. Pol. Tow. Higieny Psychicznej, W-wa – Poznań; 2001: 213–218.
 
7.
Wolf Pillener RS. Helping elderly victims. The realisty of elder abuse. New York: Columbia University Press; 1989.
 
8.
Williams L, O’Brnie CS et al. The mortality of elder mistreatment. JAMA 1988; 280: 428–320.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543