PL EN
PRACA ORYGINALNA
Jakie zagadnienia należy poruszyć w edukacji kobiet ciężarnych na temat porodu nieobciążonego patologią?
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
3
Doktorantka; Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Kaczor   

Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):245-250
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Przyjście na świat dziecka jest istotnym wydarzeniem w historii każdej rodziny, wzbudzającym wiele pozytywnych emocji, ale również strach przed porodem. Kobiety liczą na poprowadzenie ich przez najważniejsze w ich życiu wydarzenie – objęcie troskliwą i profesjonalną opieką ze strony odpowiednio przygotowanych do tego fachowców, dlatego niezwykle ważnym elementem opieki nad kobietą ciężarną i rodzącą jest działalność edukacyjna prowadzona przez pracowników ochrony zdrowia.

Cel pracy:
Celem niniejszej pracy jest ukazanie poziomu wiedzy kobiet ciężarnych na temat podstawowych zagadnień z zakresu porodu fizjologicznego.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono na obszarze województwa lubelskiego, wśród 110 kobiet ciężarnych, z czego 91 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankiet zakwalifikowano do analizy komputerowej. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem autorski kwestionariusz ankiety. Zebrane tą drogą informacje poddano statystycznej analizie komputerowej.

Wyniki:
Wyniki zakwalifikowanych do analizy 91 ankiet, zebranych wśród kobiet ciężarnych, ukazują, iż stan wiedzy związany z porodem nieobciążonym patologią jest dobry, jednak istnieją zagadnienia, które nieustannie należy poruszać w celu stałego podnoszenia wiedzy kobiet w ciąży.

Wnioski:
Jednym z ważnych zadań położnej jest edukacja kobiet przygotowujących się do porodu. Położne powinny przeznaczać na nią większą ilość czasu w swojej praktyce zawodowej. Źródłem pozyskiwania wiedzy na temat ciąży i porodu powinien być przede wszystkim wykwalifikowany personel medyczny. Istotne jest promowanie roli zawodowej położnych, jako wykwalifikowanego personelu medycznego, w zakresie kompetencji którego pozostaje opieka nad kobietą w przebiegu porodu fizjologicznego.


Introduction:
The birth of a baby is an important event in the history of each family, evoking many positive emotions, but also fear of delivery. Women count on properly prepared staff guiding them through this most important event in their life, and covering them with attentive and professional care. Therefore, educational activity carried our by health care professionals is a very important element in the care of a pregnant woman and a woman in labour.

Objective:
The objective of this study is to present the level of pregnant women’s knowledge concerning the basic problems in the area of physiological delivery.

Material and Methods:
Studies were conducted in the Lublin Region among 110 pregnant women, and of this number, 91 who correctly completed questionnaires were qualified for computer analysis. The research method applied was a diagnostic survey, and the instrument – a questionnaire designed by the author. The collected information was subjected to statistical analysis.

Results:
Analysis of the 91 questionnaires collected among the pregnant women who qualified for the study, showed that the state of knowledge concerning delivery not burdened with pathology is good; however, there are issues which should be continuously undertaken for the constant improvement of pregnant women’s knowledge.

Conclusions:
One of the important tasks of midwives is the education of a woman preparing for childbirth, and they should devote to this task the largest amount of time in their occupational practice. Qualified medical staff should be the major source of obtaining knowledge concerning pregnancy and delivery. It is important to promote the occupational role of midwives as qualified medical staff, their scope of competence including care of a woman in the course of physiological delivery.

 
REFERENCJE (11)
1.
http://spec.pl/rodzina/niemowl... (dostęp: aktualizacja 3.04.2014).
 
2.
Iwanowicz-Palus G, Król M. Wizerunek zawodu położnej. Kobieta i jej rodzina: profesjonalny poradnik dla położnych. Warszawa: 2009–2011; 6,7,9.
 
3.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174, poz. 1039).
 
4.
Agrawal P. Odkrywam macierzyństwo. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum; 2006: 124–128.
 
5.
Iwanowicz-Palus G, Zarychta I. Założenia standardu opieki okołoporodowej a realizacja opieki podczas ciąży, porodu i połogu. W: Kobieta i jej rodzina: profesjonalny poradnik dla położnych. Warszawa; 2014: 62, 66, 68–73.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U.10.187.1259).
 
7.
Doroszewska A, Dmoch-Gajzlerska E. Internet jako źródło informacji o ciąży, porodzie, połogu i pielęgnacji dziecka – analiza wyników badań. Zdr Pub. 2011; 121(2): 129.
 
8.
Dudenhausen JW, Pschyrembel W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007: 36, 172–176.
 
9.
Balaskas J. Poród Aktywny, Nowe spojrzenie na naturalny sposób rodzenia, Tłumaczyli: Niecikowska-Jastrzębska K, Stępień J, s. 87, 1992.
 
10.
Sioma-Markowska U, Poręba R. Analiza postaw ojców w porodzie rodzinnym w materiale Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa w Tychach Śląskiej Akademii Medycznej. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. Tom 1, zeszyt 2; 2008: 142–143.
 
11.
Ćwiek D. Ocena wpływu edukacji w szkołach rodzenia na przebieg ciąży, porodu i połogu oraz opiekę nad noworodkiem. Roczniki Po¬morskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Tom LII. Wydawnictwo PAM w Szczecinie: 2006; 1: 83.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top