PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum, Katedra i Zakład Promocji Zdrowia, Toruń
 
2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum, Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek, Toruń
 
3
Centrum Medyczne Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Osielsko
 
 
Autor do korespondencji
Adrian Miler   

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Centrum Medyczne w Osielsku, ul. Botaniczna 38, 86-031 Osielsko
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(3):278-281
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Zdrowie należy pojmować jako jedną z największych wartości w życiu każdego człowieka. Jednocześnie w procesie kształcenia młodzieży temu tematowi poświęca się relatywnie niewiele uwagi.

Cel pracy:
Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem w problematykę edukacji zdrowotnej młodzieży. Wiedza młodzieży na temat zdrowia i jego znaczenia w życiu jest często niewystarczająca, dlatego też powinna ona być aktywnie wspierana przez system edukacji zdrowotnej. Zachowania zdrowotne oraz zdrowy styl życia powinny stać się ważnym elementem hierarchii wartości wyznawanych przez młodzież, ponieważ tym samym zostaną stworzone podwaliny dla kontynuowania dbałości o zdrowie w życiu dorosłym.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Zachowania zdrowotne są jednym z najważniejszych czynników determinujących stan zdrowia człowieka. Aktywność ruchowa i odpowiednio zbilansowana dieta stanowią podstawę prawidłowego rozwoju młodzieży. Aktualne wyniki działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia młodzieży nie są zadowalające, stąd konieczność pogłębionej analizy opartej na samoocenie zdrowia oraz dobrego samopoczucia.

Podsumowanie:
Zachowania prozdrowotne są wykładnikami postaw wobec zdrowia, które wynikają z przyjętych przez jednostki wartości, dlatego też wskazuje się na potrzebę doradzania, wspierania oraz pomocy ludziom młodym w ich kształtowaniu.


Introduction:
Health should be perceived as one of the greatest values in human life. At the same time, relatively little attention is paid to this problem in the process of education of adolescents.

Objective:
The presented study is an introduction to the scope of problems devoted to the health education of adolescents. Adolescents’ knowledge concerning health and its importance in life is frequently insufficient; therefore, it should be actively supported by the system of health education. Health behaviours and a health promoting life style should become important components in the hierarchy of values acknowledged by adolescents, because this would allow the creation of foundations for continuing concern about health in adult life

Brief description of the state of knowledge:
Health behaviours are among the most important factors determining the state of health of an individual. Physical activity and an adequately balanced diet are a basis for the proper development of adolescents. The results of current activities aiming at an improvement of the state of health of adolescents are unsatisfactory; hence, the necessity for an in-depth analysis based on self-reported health and good general wellbeing

Summary:
Health promoting behaviours are exponents of attitudes towards health, which result from values adopted by individuals; therefore, the need is indicated for counselling, support and assistance to young people in the shaping of these behaviours.

 
REFERENCJE (18)
1.
Wojnarowska B. Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2012.
 
2.
Misztal M. Problematyka wartości w socjologii. Warszawa: PWN; 1980.
 
3.
Ratkiewicz W, Ratkiewicz B. Hierarchia wartości młodzieży licealnej. Edukacja i Dialog; 2003: 38.
 
4.
Szymański MJ. Młodzież wobec wartości. Warszawa: 1965.
 
5.
Jedliński R. Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP; 2000.
 
6.
Saran J. System wartości i edukacyjne aspiracje maturzystów. W: Och¬mański M (red.). Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej. Lublin; 1997.
 
7.
Domalewski J. System wartości młodzieży gimnazjalnej. Raport z badań przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego. Bydgoszcz–Toruń; 2013.
 
8.
Czerw A. Możliwości kształtowania postaw zdrowotnych dzieci i młodzieży w Polsce. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace 2012; 4(12): 147–157.
 
9.
Juczyński Z, Ogińska-Bulik N (red.). Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Praca zbiorowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2003: 9–10.
 
10.
Melosik Z. Tyrania ciała szczupłego i jego konsekwencje. W: Melosik Z (red.). Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji. Toruń-Poznań: Wydawnictwo EDYTOR; 1999: 7.
 
11.
Piaget J. Studia z psychologii dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1962.
 
12.
John-Borys M. Koncepcja zdrowia i choroby u dorastających. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 2002.
 
13.
Ostrowska A. Styl życia a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN; 1999: 27, 29.
 
14.
Karski JB. Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wydawnictwo CeDeWu; 2008: 38.
 
15.
Sokołowska M. Szkoła promująca zdrowie. W: Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M (red.). Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom I. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2008: 206.
 
16.
Egmond Agenda Conference Report „Education & Health in Partnership”. International Planning Committee 2002.
 
17.
Ciechaniewicz W. Edukacja zdrowotna – zadania pielęgniarki w promocji zdrowia. W: Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M (red.). Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom I. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2008: 155.
 
18.
Słońska Z. Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia. W: Karski JB. (red.). Promocja zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo IGNIS; 1999.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top