PL EN
PRACA ORYGINALNA
Świadomość kobiet województwa śląskiego badanej w zakresie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia wynikających ze stosowania kosmetyków zawierających parabeny
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Studium Doktoranckie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 
 
Autor do korespondencji
Malwina Jolanta Respondek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Studium Doktoranckie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(3):272-277
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Parabeny są stosowane jako konserwanty w wielu produktach, szczególnie w kosmetykach. Badania in vitro oraz na zwierzętach pokazują, że mogą wywierać negatywny wpływ na nasze zdrowie. Parabeny podejrzewane są nie tylko o powodowanie uczulenia i podrażnienia, ale również o działanie estrogenne i rakotwórcze.

Cel pracy:
Ocena wiedzy kobiet województwa śląskiego na temat parabenów w produktach kosmetycznych.

Materiał i metody:
Grupę badawczą stanowiło 151 kobiet w wieku 20–55 lat zamieszkujących Aglomeracje Śląską. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety w okresie styczeń-marzec 2011.

Wyniki:
Wiedza ankietowanych na temat parabenów i świadomość ryzyka zdrowotnego związanego z ich używaniem jest niewielka. Kobiety stosują statystycznie od kilku do kilkunastu kosmetyków każdego dnia. W większości każdy z nich zawiera przynajmniej jeden konserwant (paraben).

Wnioski:
Badanie pokazuje, że pomimo coraz większej ilości informacji i łatwiejszego dostępu do danych na temat składu kosmetyków, konsumentki nadal nie są świadome zagrożeń związanych ze stosowaniem parabenów. Chociaż deklarują, że skład kosmetyków jest jedną z wytycznych przy wyborze kosmetyków, najczęściej sięgają po te, zawierające parabeny. Istnieje potrzeba zmiany postawy kobiet i nauczenie ich dokonywania świadomych i bezpiecznych dla zdrowia wyborów.


Introduction:
Parabens are used as preservatives in many products, especially in cosmetics. Studies in-vitro and animal studies show that they may exert an adverse effect on our health. Parabens are suspected not only of causing allergy and irritation, but also for the estrogenic and carcinogenic effect.

Objective:
The objective of the study was the evaluation of awareness of women from the Silesian Region concerning parabens in cosmetics, and health risk resulting from the use of cosmetics containing parabens.

Material and methods:
The study was conducted during January – March 2011, using an anonymous questionnaire designed by the author. The study group included 151 women aged 20–55, living in the Silesian Agglomeration, with the largest group of those aged 20–25, and was conducted using an anonymous questionnaire as the measurement instrument.

Results:
The respondents’ awareness concerning parabens and health risk related with their use is low. Statistically, women use from several to more than a dozen cosmetics every day. The majority of them contain at least one preservative (paraben)

Conclusions:
The study shows that despite an increasing amount of information and an easier access to data, the consumers remain unaware of the risks related with application of parabens. Although they declare that the composition of cosmetics is one of the guidelines while selecting cosmetics, they most often reach for those containing parabens. There is a need for changing the attitudes of women, and teaching them to make informed choices which would be safe for health.

 
REFERENCJE (24)
1.
von Woedtke T, Schlüter B, Pflegel P, Lindequist U, Jülich WD. Aspects of the antimicrobial efficacy of grapefruit seed extract and its relation to preservative substances contained. Pharmazie 1999; 54(6): 452–456.
 
2.
Al-Shamma A, Drake S, Flynn DL, Mitscher LA, Park YH, Rao GS, Simpson A, Swayze JK, Veysoglu T, Wu ST. Antimicrobial agents from higher plants. Antimicrobial agents from Peganum harmala seeds. J Nat Prod. 1981; 44(6): 745–747.
 
3.
Cashman AL, Warshaw EM. Parabens: a review of epidemiology, structure, allergenicity, and hormonal properties. Dermatitis 2005; 16(2):57–66; quiz 55–6.
 
4.
Hermann Kolbe. Ueber Synthese der Salicylsäure. Annalen der Chemie und Pharmacie 1860; 113(1): 125–127.
 
5.
Rastogi S, Schouten A, De Kruijf N i wsp. Contens of methyl-, ethyl-, propyl- and benzylparaben in cosmetic produkts. Contact Dermatitis 1995; 32: 28–30.
 
6.
Andersen FA. Final amended report on the safety assessment of methylparaben, ethylparaben, propylparaben, isopropylparaben, bu-tylparaben, isobutylparaben, and benzylparaben as used in cosmetic products. Int J Toxicol. 2008; 27(Suppl 4): 1–82.
 
7.
Handa O, Kokura S, Adachi S, Takagi T, Naito Y, Tanigawa T, Yoshida N, Yoshikawa T. Methylparaben potentiates UV-induced damage of skin keratinocytes. Toxicology. 2006; 227(1–2): 62–72.
 
8.
Okamoto Y, Hayashi T, Matsunami S, Ueda K, Kojima N. Combined activation of methyl paraben by light irradiation and esterase metabo-lism toward oxidative DNA damage. Chem Res Toxicol. 2008; 21(8): 1594–1599.
 
9.
Statham B. E213. Tabele dodatków i składników chemicznych. Warszawa: Wydawnictwo RM; 2006.
 
10.
Darbre PD, Aljarrah A, Miller WR, Coldham NG, Sauer MJ, Pope GS. Concentrations of parabens in human breast tumours. Division of Cell and Molecular Biology, School of Animal and Microbial Sciences, University of Reading; 2004.
 
11.
Harvey PW, Everett DJ. Significance of the detection of esters of p-hydroxybenzoic acid (parabens) in human breast tumours. J Appl Toxicol. 2004; 24(1): 1–4.
 
12.
Routledge EJ, Parker J, Odum J, Ashby J, Sumpter JP. Some alkyl hydroxy benzoate preservatives (parabens) are estrogenic. Toxicol Appl Pharmacol. 1998; 153(1): 12–19.
 
13.
Tavares RS, Martins FC, Oliveira PJ, Ramalho-Santos J, Peixoto FP.Parabens in male infertility-is there a mitochondrial connection? Reprod Toxicol. 2009; 27(1): 1–7.
 
14.
Kościński K, Atrakcyjność twarzy: biologiczne podłoże, społeczne konsekwencje. Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine 2007; 2: 36–46.
 
15.
Buss D. Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psycholo¬giczne; 2003.
 
16.
Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 96/335/WE ustanawiającą wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowa¬nych w produktach kosmetycznych (2006/257/WE).
 
17.
Kleszczewska E, Jaszczuk A, Badania nad stosowaniem kosmetyków przez kobiety i mężczyzn. Białystok: Zakład Chemii, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia, Białystok, Zakład Kosmetologii z Dermatologią, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia; 2008.
 
18.
Hałat Z. Reakcje niepożądane po użyciu kosmetyków. Alergia 2003; 36–40.
 
19.
Wojciechowska M, Gocki J, Bartuzi Z. Częstość występowania objawów ubocznych po zastosowaniu kosmetyków. W: Bartuzi Z. Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. (red.). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; 2007: 524–528.
 
20.
Hans-Jürgen S. Skin diseases in workers at a perfume factory. Cont Dermat. 2006; 55: 81–83.
 
21.
Mehta SS, Reddy BSN. Zapalenie skóry wywołane przez kosmetyki – aktualne dane. Dermato. Estet. 2003; 3: 4–14.
 
22.
Kieć-Świerczyńska M. Alergia na kosmetyki. W: Alergia kontaktowa. Łódź: Mediton; 2005: 43–55.
 
23.
Wilkinson JD, Shaw S, Andersen KE. i wsp. Monitoring levels of preservative sensitivity in Europe. Cont Dermat. 2002; 46: 207–210.
 
24.
Boberg J, Taxvig C, Christiansen S, Hass U. Possible endocrine disrupting effects of parabens and their metabolites. Denmark, Søborg: Na-tional Food Institute, Technical University of Denmark, Division of Toxicology and Risk Assessment; 2010.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top