PL EN
PRACA ORYGINALNA
ZNAJOMOŚĆ CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W SUBPOPULACJI W WIEKU POPRODUKCYJNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
2
Z Wydziału Ratownictwa Medycznego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
 
3
Z Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
 
Med Og. 2009;15(2):311-323
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest ocena znajomości czynników ryzyka chorób układu krążenia w wybranej próbie subpopulacji wieku poprodukcyjnego zamieszkującej w dużym mieście. Wiedza na temat czynników ryzyka osób starszych wpływa korzystnie na wybór przez nich prozdrowotnych zachowań, a w konsekwencji na długość życia.

Insufficient knowledge concerning CVD risk factors contributes to incorrect health behaviours. This is also true of the elderly who often do not realise that they could improve the quality and duration of life through health-promoting behaviours. This paper aims at assessing the awareness level of CVD risk factors among the elderly. An outpatient department in the Lodz-Górna district was randomly selected for the study. The sample covered 120 outpatients (64 females and 56 males) aged 65 or over. The research was carried out in 2005. Measures of position, dispersion and statistical reasoning were used in the statistical analysis. The survey examined the awareness of risk factors conducive to myocardial infarction. The percentage of correct replies in relation to individual risk factors ranged from 33.9%- 100% in males and 39.1%-100% among females. For both genders combined, this percentage ranged from 48.3%-99.2%. The highest percentage of correct answers among males was recorded for alcohol abuse and hypertension considered as the risk factors, as well as tobacco smoking. Among females, the highest percentage of correct responses were obtained for obesity (100%), followed by tobacco smoking and hypertension (98.4%). 20.8% of respondents were able to indicate all correct answers concerning 10 basic CVD risk factors. There is a need for education of the elderly in the field of CVD risk factors and efficient methods to prevent these diseases.
 
REFERENCJE (28)
1.
Beilin L., Burke V., Cox K. et al.: Non pharmacologic therapy and lifestyle factors in hypertension. Blood Pressure 2001, 10, 352-365.
 
2.
Bigos I.: Wybrane zachowania zdrowotne ludzi starszych w środowisku wielkomiejskim. Praca magisterska pod kierunkiem dr I. Manieckiej-Bryły. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Łódź 2006.
 
3.
Bogdańska A., Maniecka-Bryła I., Szpak A.: The evaluation of secondary school students' knowledge about risk factors of cardiovascular disease. Annales Academiae Medicae Bialostocensis 2005, 50 (suppl. 1), 213-215.
 
4.
Bryła M., Stelmach W., Maniecka-Bryła I.: Ocena realizacji programu profilaktyki kardiologicznej Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych. [w:]: Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych III. Red. Drygas W., Maniecka-Bryła I., Bryła M. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Łódź 2003, 124-131.
 
5.
Casiglia E., Palatini P.: Cardiovascular risk factors in the elderly. Journal of Human Hypertension 1998, 12, 575-581.
 
6.
Cheitlin M., Gerstenblith G., Hazzard W. et al.: Do existing databases answer clinical questions about geriatric cardiovascular disease and stroke? American Journal of Geriatric Cardiology 2001, 10, 207-223.
 
7.
Chodorowski Z. Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca w populacji geriatrycznej. Nowa Klinika. Geriatria 2000, 7 (8), 817-822.
 
8.
Dziankowska E., Maniecka-Bryła I.: Czy młodzież kończąca szkołę podstawową zna czynniki ryzyka dla chorób układu krążenia? [w:] Prewencja chorób niezakaźnych, Red. Sapiński W., Dział Wydawnictw i Poligrafii Akademii Medycznej w Łodzi, Łódź 1994, 51-54.
 
9.
Grębowski R.: Promocja zdrowia ludzi starych w środowisku naturalnym. Zdrowie Publiczne 1992, 103 (6), 335-340.
 
10.
Hartikainen S., Ahto M., Löppönen M. et al.: Change in the prevalence of coronary heart disease among Finnish elderly men and women in the 1990s. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2003, 21, 178-181.
 
11.
Kanne l W., D'Agostino R.: The importance of cardiovascular risk factors in the elderly. American Journal of Geriatric Cardiology 1995, 4, 10-23.
 
12.
Kannel W., Vokonas P.: Demographics of the prevalence, incidence, and management of coronary heart disease in the elderly and in women. Annals of Epidemiology 1992, 2, 5-14.
 
13.
Kannel W.: Cardiovascular risk factors in the elderly. Coronary Artery Disease 1997, 8, 565-575.
 
14.
Kannel W.: Prospects for prevention of cardiovascular disease in the elderly. Preventive Cardiology 1998, I, 32-39.
 
15.
Knoops K., de Groot L., Kromhout D. et al.: Mediterranean diet, lifestyle factors, and 10-year mortality in elderly European men and women. The HALE project. Journalof the American Medical Association 2004, 292 (12), 1433-1439.
 
16.
Kuropka I.: Zmiany natężenia zgonów osób starszych a długość życia mieszkańców Polski w latach dziewięćdziesiątych. [w:]: Proces starzenia się ludności – potrzeby i wyzwania. Red. Kowaleski J., Szukalski P. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2002, 203-213.
 
17.
Maniecka-Bryła I., Martini-Fiwek J. Red.: Epidemiologia z elementami biostatystyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Łódź 2005.
 
18.
Maniecka-Bryła I., Kuropka I.: Increase in life expectancy as an expression of favourable changes in mortality. New Medicine 2006, IX (4),97-101.
 
19.
Maniecka-Bryła I.: Zmiany w stanie zdrowia mieszkańców Łodzi w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej (na przykładzie ludności w wieku 65-74 lata).Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2006.
 
20.
Maniecka-Bryła I., Bryła M., Martini-Fiwek J.: Znajomość czynników ryzyka dla chorób układu krążenia w świetle badania kwestionariuszowego. Czynniki Ryzyka 1996, 1 (11), 38-41.
 
21.
Ostrowska A.: Pojęcie potrzeb zdrowotnych. [w:] Problemy zdrowia i opieki lekarskiej w opinii społeczeństwa polskiego. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, 7-13.
 
22.
Ostrowska A.: Przemiany stanu zdrowia i zdrowotności Polaków. [w:] : Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej. Red. Beskid L. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 1999, 72-88.
 
23.
Puszka P.: 25 lat programu zintegrowanej profilaktyki chorób niezakaźnych w Finlandii i Północnej Karelii. [w:]: Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych. Red. Drygas W., Maniecka-Bryła I., Bryła M. Akademia Medyczna w Łodzi. Łódź 1998, 14-17.
 
24.
Rokitiańska M.: Rola edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w kształtowaniu przekonań, zachowań i postaw prozdrowotnych społeczeństwa. Zdrowie Publiczne 2002, 112 (supl. 1), 13-15.
 
25.
Rywik S., Sznajd J., Magdoń M. et al.: „Eksperyment Polski” dotyczący prewencji choroby wieńcowej. Część I. Wpływ programu na poziom czynników ryzyka populacji generalnej. Przegląd Lekarski 1986, 43 (9), 581-587.
 
26.
Rywik S., Piotrowski W., Rywi k T. et al.: Czy spadek umieralności z powodu chorób układu krążenia ludności Polski związany jest z obniżeniem globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego zależnego od zmian w stylu życia? Kardiologia Polska 2003, 58 (5), 350-355.
 
27.
Salomaa V., Miettinen H., Kuulasmaa K. et al.: Decline of coronary heart disease mortality in Finland during 1983 to 1992: roles of incidence, recurrence, and case-fatality: the FINMONICA MI Register Study. Circulation 1996, 94, 3130-3137.
 
28.
Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, Red. Gniazdowski A., Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1990, IX-XIV, 93, 101-105, 108-114, 116-117, 121.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top