PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Styl życia i dobre samopoczucie – wpływ na czynniki ryzyka choroby sercowo-naczyniowej
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Warsaw, Department of Disaster Medicine, Poland
 
2
Polish Air Force Academy, Faculty of National Security and Logistics, Poland
 
3
Medical University of Lublin, Department of Emergency Medicine, Poland
 
4
Medical University of Warsaw, Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Witold Pawłowski   

Medical University of Warsaw, Department of Disaster Medicine, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(4):228-233
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie:
Styl życia jest jednym z czynników wpływających na zdrowie ludzi. Każdy człowiek powinien być odpowiedzialny za własne zdrowie. Dlatego konieczna jest edukacja mająca na celu wskazanie właściwych wyborów zachowań w zakresie stylu życia, a więc wybór takich, które mają znaczący wpływ na zdrowie. Takie wybory są nazywane prozdrowotnymi i mają pozytywny wpływ na poprawę zdrowia. Zdrowe nastawienie to emocje, przekonania, opinie, oceny, poglądy na temat zdrowia jako wartości. Idealne podejście do zdrowia jest ścisłą, konsekwentną postawą charakteryzującą się wiedzą, uczuciami, motywacjami oraz poszczególnymi planami działań. Kształtowanie i modyfikacja postaw opiera się na ustalaniu pozytywnych i eliminowaniu negatywnych wpływów na nasze zdrowie. Obecnie choroby układu krążenia są jednym z głównych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi na całym świecie. Są one główną przyczyną zgonów w Unii Europejskiej i stanowią 40% wszystkich zgonów. W Polsce wskaźnik zgonów z powodu tego typu chorób jest jednym z najwyższych w Europie. W pracy przedstawiono ryzyko czynników wpływających na choroby sercowo-naczyniowe oraz scharakteryzowano ich wpływ na styl życia i dobre samopoczucie. W celu ograniczenia częstości występowania chorób układu krążenia konieczne jest promowanie wiedzy o istocie tych chorób oraz o zyskach wynikających ze zdrowego stylu życia. Promowanie zdrowego stylu życia pozwala eliminować czynniki ryzyka, takie jak palenie, picie alkoholu, niewłaściwe nawyki żywieniowe i brak aktywności fizycznej.


Introduction:
Lifestyle is one of the factors influencing people’s health and each person should be responsible for own health. Hence, it is necessary to educate people about importance of proper choices of behaviour and life style that have substantial influence on health. Such choices are called ‘pro-health’ and have a positive impact on health improvement. Healthy attitudes are ‘all feelings (emotions), beliefs, opinions, evaluations, views about health as a high value’. The ideal attitude towards health is a strict, consequent attitude characterized by substantial knowledge, awakened feelings and motivations, and particular plans of action, each element being coherent with the others. The shaping and modification of attitudes is based on fixing positive and eliminating negative influences on health. Nowadays, circulatory system illnesses are one of the main risks for health and life of people worldwide. They are the main reason for deaths in the European Union and amount to 40% of all deaths. In Poland, the death rate due to this type of illness is one of the highest in Europe. The study presents the risk for the factors for cardiovascular disease and characterizes their influence on lifestyle and wellness.

Conclusion:
In order to reduce and limit the incidence rate of circulatory system diseases it is necessary to promote knowledge about the essence of these illnesses and about the benefits resulting from a healthy style of life. Promoting healthy life attitudes eliminates such risk factors as smoking, alcohol drinking, improper nutrition habits, and lack of physical activity.

 
REFERENCJE (24)
1.
Ślusarska, B., & Nowicki, G. Zachowania zdrowotne w profilaktyce chorób układu krążenia wśród osób pracujących. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 91.1.
 
2.
Bułhak-Jachymczyk, B., et. all. Normy żywienia człowieka: podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2016.
 
3.
Deeluga, A., et al. The significance of health in the hierarchy of personal values among nurses. Medical Studies/Studia Medyczne, 2018, 34.1: 64–69.
 
4.
Myers, Samuel S., et al. Increasing CO 2 threatens human nutrition. Nature, 2014, 510.7503: 139.
 
5.
Jopkiewicz, A., & Suliga, E. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy.2011.
 
6.
Parizakova, J. Nutrition, physical activity, and health in early life. CRC Press, 2016.
 
7.
Polak, M., et. all. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego przy pomocy funkcji SCORE w odniesieniu do ryzyka określonego na podstawie umieralności z powodu chorób układu krążenia w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, 2015.Numer 4: 328–336.
 
8.
Schaufeli, W. A critical review of the Job Demands-Resources Model: Implications for improving work and health. In: Bridging occupational, organizational and public health. Springer, Dordrecht, 2014. p. 43–68.
 
9.
Szadkowska, I., et. all. Zmienność zachowań zdrowotnych pacjentów z pierwszym zawałem serca leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej–obserwacja roczna. Hygeia, 2016, 51.1: 77–81.
 
10.
Han, XJ., et al. Clinical application evaluation of Guidelines for Diagnosis and Treatment of Internal Diseases in Traditional Chinese Medicine. Zhongguo Zhong yao za zhi= Zhongguo zhongyao zazhi= China journal of Chinese materia medica, 2017, 42.17: 3233–3237.
 
11.
Ponczek, D., Olszowy, I. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Problemy higieny i epidemiologii, 2012, 93.2: 260–268.
 
12.
Wloszczak-Szubzda, A., Jarosz, M. J., Goniewicz, M., Goniewicz, K. Evaluation of communication and acceptance of the patients by medical personnel. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2016, 67.4.
 
13.
Wójtewicz, A. Ciało w kulturze konsumpcji. Efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
 
14.
Narkiewicz, K., Opolski, G., Podolec, P., Torbicki, A., & Zembala, M. Wspólne stanowisko dotyczące rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu u pacjentów z chorobami układu sercowo− naczyniowego. Kardiologia Polska, 2011, 69.1: 96–100.
 
15.
Koene, RJ., et al. Shared risk factors in cardiovascular disease and cancer. Circulation, 2016, 133.11: 1104–1114.
 
16.
Leka S. Health impact of psychosocial hazards at work: an overview. 2010.
 
17.
Kowalska, G., Grzyb, B. Stres w życiu człowieka–ujęcie teoretyczne. ROK IX NUMER 4/2015 (29), 2015, 379.
 
18.
Beehr, TA. Psychological stress in the workplace (psychology revivals). Routledge, 2014.
 
19.
Mazur, J. (Ed.). Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce: na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Raport z badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, 2015.
 
20.
Ponczek, D., Olszowy, I. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Problemy higieny i epidemiologii, 2012, 93.2: 260–268.
 
21.
Woynarowska, B., & Oblacińska, A. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Najważniejsze problemy zdrowotne. 2014.
 
22.
Mazur, J., & Małkowska-Szkutnik, A. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej na podstawie badań HBSC 2010. Zakład Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 2011.
 
23.
Brytek-Matera, A. Obraz własnego ciała u otyłych kobiet: przyczyny i stopień niezadowolenia, związek z obniżoną samooceną i strategiami radzenia sobie ze stresem. Psychiatria Polska, 2010, 44.2: 267–275.
 
24.
Sawicka, J. et. all. Wpływ BMI na sposób radzenia sobie z chorobą przez pacjentów kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2010, 6.1: 1–7.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top