PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Wybrane zastosowania technologii informatycznej w podstawowej opiece zdrowotnej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
2
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
3
Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(3):140-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Od drugiej połowy lat 80, wraz z pojawieniem się komputerów klasy PC (ang. Personal Computer) można zaobserwować trend komputeryzowania przeróżnych dziedzin codziennego życia. Rozwój mikroelektroniki sprawił, że coraz częściej układy elektroniczne, o mniej lub bardziej złożonej budowie, stanowią integralną część nie tylko wyspecjalizowanych urządzeń, ale i również przedmiotów codziennego użytku. Współczesne komputery osobiste, wyposażone w „przyjazne” systemy operacyjne i programy użytkowe, mogą być narzędziem pracy lekarzy, w szczególności w warunkach podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). W niniejszej pracy Autorzy przedstawiają wybrane aspekty zastosowania technologii teleinformatycznych w podstawowej opiece zdrowotnej opierając je o kilka przykładów dotyczących wykorzystania komputerów w POZ w Pol- sce i na świecie. Za obszary wykorzystania komputerów w POZ uznają: 1) elektroniczną historię choroby w (ang. Electronic Health Record, EHR), generowanie elektronicznych recept (e-recepta) oraz elektroniczne rozliczania się z płatnikiem (NFZ); 2) tele-medycyne obejmująca między innymi zdalne konsultacje i interpretacje wyników badań aparaturowych; 3) e-learning czyli kształcenie na odległość z wykorzystaniem Internetu oraz dostęp do specjalistycznych (medycznych) źródeł wiedzy i baz danych; 4) zwykłe zadania biurowe i administracyjne. Szczególne miejsce w przedstawionych rozważaniach zajmuje kwestia mobilności sprzętu teleinformatycznego w kontekście jego zastosowań medycznych. Analiza raportów wykorzy- stania komputerów w podstawowej opiece zdrowotnej w kraju i za granicą pozwoliła autorom sformułować listę wniosków i postulatów. Postulatem szczególnie ważkim w warunkach polskich jest systematyczne rozwijanie i umacnianie już istnie- jących się rozwiązań techniczno-organizacyjnych, a nie ciągłe rozpoczynanie nowych, „rewolucyjnych” projektów.


Introduction:
From the second half of the 1980s, together with the introduction of personal computers (PC), a trend may have been observed towards the computerization of various domains of daily living. Due to the development of microelectronics, increasingly more frequently electronic systems of more or less complicated structure are an integral component not only of specialized equipment, but also objects of daily use. Modern personal computers equipped with ‘friendly’ operating systems and software may be the work tool for physicians, especially in conditions of primary health care (PHC). In the presented study, selected aspects of use of teleinformation technology in primary health care are discussed, based on several examples concerning the application of computers in PHC in Poland and abroad. The authors consider the fol- lowing spheres of the use of computers in PHC: 1) Electronic Health Record (EHR), generation of prescriptions (e-prescrip- tion), and electronic settling of accounts (National Health Fund); 2) telemedicine covering, among other things, remote consultations and interpretation of testing equipment results; 3) e-learning, i.e. learning from a distance with the use of the Internet, and access to specialist (medical) sources of knowledge and databases; 4) common office and administrative tasks. The problem of mobility of teleinformation equipment in the context of its medical use occupies a special position in the presented considerations. Analysis of reports concerning the use of computers in primary health care in Poland and abroad allowed the authors to formulate a list of conclusions and postulates. The postulate which is especially important in Polish conditions is the development and strengthening of technical-organizational solutions, and not a constant start- ing of new ‘revolutionary’ projects.

 
REFERENCJE (16)
1.
Starr JC. Integrating digital image management soft ware for improved patient care and optimal practice management. Dermatol Surg. 2006;32(6):834-40.
 
2.
Bylina J, Maj K, Skrzypek H, Kluziak W, Skrzek W. Ocena systemow informatycznych wykorzystywanych w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. IMW w Lublinie 2001.
 
3.
Bylina J, Latalski M, Skrętowicz B, Wiśniewska A, Woźnica I, Gorczyca R, Guz J, Skrzypek H, Kluziak W, Wysokińska S. Analiza aktualnego stanu wyposażenia zakładow podstawowej opieki zdrowotnej w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz potrzeb w tym zakresie i możliwości ich realizacji. IMW w Lublinie, 1998.
 
4.
Lin AB. Th e top PDA resources for family physicians. Fam Pract Manag. 2006;13(7):44-6.
 
5.
Garritty C, El Emam K. Who’s using PDAs? Estimates of PDA use by health care providers: a systematic review of surveys. J Med Internet Res. 2006;12;8(2):e7.
 
6.
System Doktop Medycyny Praktycznej: http://doktop.mp.pl/ (dostęp: kwiecień 2009).
 
7.
Brzozowski A. „Z komputerem w obchod”. „Rynek zdrowia” 2006;12:46- 47.
 
8.
JFile Pro. http://www.land-j.com/jfi le.html (dostęp: kwiecień 2009).
 
9.
HanDBase. http://www.ddhsoft ware.com/handbase.html (dostęp: kwiecień 2009).
 
10.
Caudill-Slosberg M, Weeks WB. Case study: identifying potential problems at the human/technical interface in complex clinical systems. Am J Med Qual. 2005;20(6):353-7.
 
11.
Report Th e Royal College of General Practitioners – General Practice Computerisation, marzec 2003: http://web.archive.org/ web/20031222233518/www.rcgp.org.uk/rcgp/information/publications/ information/rcf0007/INFO0007.DOC (dostęp: kwiecień 2009).
 
12.
Report Th e Royal College of General Practitioners – General Practice Computerisation”, październik 2000: http://web.archive.org/ web/20011123131406/www.rcgp.org.uk/rcgp/information/publications/ information/rcf0007/INFO0007.DOC (dostęp: kwiecień 2009).
 
13.
System NHSNet. http://www.nhsia.nhs.uk/nhsnet... (dostęp: kwiecień 2009).
 
14.
Wilson S. Impact of the Internet on Primary Care Staff in Glasgow. J Med Internet Res 1999;1(2):e7.
 
15.
Benson T. Why general practitioners use computers and hospital doctors do not. BMJ 2002;325:1086-1089.
 
16.
McInnes DK, Saltman DC, Kidd MR. General practitioners’ use of computers for prescribing and electronic health records: results from a national survey. MJA 2006; 85 (2):88-91.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top