PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Szczepienia uznawane są w historii medycyny za najskuteczniejszą metodę profilaktyki chorób zakaźnych. Pozwalają na kontrolę przebiegu i zasięgu tych chorób, a także w znaczący sposób przyczyniają się do całkowitej ich eliminacji. Celem pracy było określenie motywacji pacjentów do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 i wpływu ich stylu życia i stanu zdrowia na postawy wobec szczepień.

Materiał i metody:
Badanie naukowe składało się z badań ankietowych oraz wywiadów pogłębionych z pacjentami, dobranymi celowo zgodnie z ich profilem. Badanie ankietowe służyło ocenie korelacji przyjęcia szczepienia przeciwko COVID-19 z cechami respondentów (cech społeczno-demograficznych, stanu zdrowia, stosowania się do zaleceń lekarskich, stylu życia zdrowego). Wywiady pogłębione posłużyły wyjaśnieniu, w jaki sposób pacjenci motywowali chęć lub niechęć do zaszczepienia się.

Wyniki:
Badaniem ankietowym objęto 457 osób. Zmiennymi skorelowanymi z faktem przyjęcia bądź nieprzyjęcia szczepienia przeciwko COVID-19 okazały się wskaźnik stylu życia, wiek i płeć. Wywiady pogłębione pozwoliły na wyjaśnienie, w jaki sposób pacjenci motywowali chęć lub niechęć do zaszczepienia się. Głównym powodem przyjęcia szczepionki były wymagania związane z pracą lub wyjazdem zagranicznym, a powodem niechęci do szczepień było poczucie bycia silnym i zdrowym, co dodatkowo podpierano argumentem o wątpliwej skuteczności szczepionki oraz możliwych skutkach ubocznych. Poczucie to było powiązane z wiekiem, ale już nie ze stanem zdrowia.

Wnioski:
Otrzymane wyniki wskazują na konieczność przeprowadzenia dalszych badań w zakresie postaw pacjentów wobec szczepień ochronnych. Wiedza o tym, które czynniki wpływają na decyzję o przyjęciu szczepienia, jest ważna dla opracowania skutecznych interwencji w zakresie zdrowia publicznego.


Introduction and objective:
Vaccinations are recognized in the history of medicine as the most effective method of prevention in combating infectious diseases. They allow for the control of the course and extent of these diseases, and also significantly contribute to the complete elimination of these diseases. The aim of the study was to determine patients› motivation to get vaccinated against COVID-19, and the impact of life style and health condition on attitudes towards vaccination.

Material and methods:
This study consisted of surveys and indepth interviews with patients, specifically selected according to their profile. The survey was used to assess the correlation between the receipt of vaccination against COVID-19 and the respondents' characteristics (socio-demographic characteristics, health status, adherence, health-promoting life style). In-depth interviews were used to explain how patients motivated their willingness or reluctance to get vaccinated

Results:
The survey was conducted among 457 respondents. The variables correlating with the fact of accepting or not accepting the COVID-19 vaccination were life style indicators, age and gender. In-depth interviews made it possible to explain how patients motivated their willingness or reluctance to get vaccinated. The main reasons for accepting the vaccine were job requirements or the desire to travel abroad, and the reason for reluctance to get vaccinated was the feeling of being strong and healthy, explained by the questionable effectiveness of the vaccine and possible side effects. This feeling was related to age, but not to health status.

Conclusions:
The obtained results indicate the need for further research into patients' attitudes towards vaccinations. Knowing what factors influence the decision to receive vaccination is important for developing effective public health interventions

Karczmarz S, Owczarczyk A, Żuk P, Prusaczyk A, Bogdan M, Oberska J. Postawy pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wobec szczepień ochronnych na COVID-19. Med Og Nauk Zdr. 2024; 30(1): 56–62. doi: 10.26444/monz/184062
 
REFERENCJE (15)
1.
Ciotti M, Ciccozzi M, Terrinoni A, et al. The COVID-19 pandemic. Crit Rev Clin Lab Sci. 2020; 576:365–88. https://doi.org/10.1080/104 08363.2020.1783198.
 
2.
Our World in Data. COVID-19 Data Explorer. https://ourworldindata. org/explorers/coronavirus-data-explorer (access: 2023.12.03).
 
3.
Our World in Data. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. https:// ourworldindata.org/covid-vaccinations (access: 2024.01.20).
 
4.
European Medicines Agency. EMA. COVID-19 medicines. 2023 June 6. https://www.ema.europa.eu/en/h... (access: 2023.11.19).
 
5.
Forni G, Mantovani A. COVID-19 vaccines: where we stand and challenges ahead. Cell Death Differ. 2021; 282:626–39. https://doi.org/10.1038/s41418....
 
6.
Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2020; 38327:2603–15. https://doi.org/10.1056/NEJMoa....
 
7.
COVID-19 vaccination intent has risen in the past few weeks. Ipsos. 2021 February 9. https://www.ipsos.com/en/globa... (access: 2023.11.19).
 
8.
Żuk P, Żuk P, Lisiewicz-Jakubaszko J. The anti-vaccine movement in Poland: The socio-cultural conditions of the opposition to vaccination and threats to public health. Vaccine. 2019;3711:1491–4. https://doi. org/10.1016/j.vaccine.2019.01.073.
 
9.
Robinson E, Jones A, Lesser I, et al. International estimates of intended uptake and refusal of COVID-19 vaccines: A rapid systematic review and meta-analysis of large nationally representative samples. Vaccine. 2021;3915:2024–34. https://doi.org/10.1016/j.vacc....
 
10.
Babicki M, Pokorna-Kałwak D, Doniec Z, et al. Attitudes of Parents with Regard to Vaccination of Children against COVID-19 in Poland. A Nationwide Online Survey. Vaccines. 2021;910:1192. https://doi. org/10.3390/vaccines9101192.
 
11.
Darrudi A, Akbari Sari A, Yunesian M, et al. Public Attitudes Towards COVID-19 Vaccination: A Cross-Sectional Study in Iran. Health Scope, 2023;12(3):e134323. https://doi.org/10.5812/jhealt....
 
12.
Mustafa A, Safi M, Opoku MP, et al. The impact of health status on attitudes toward COVID-19 vaccination. Health Science Reports. 2022;54:e744. https://doi.org/10.1002/hsr2.7....
 
13.
Wróblewski M, Bartnicki M, Stankowska J, et al. Sukces czy porażka? Społeczna ewaluacja Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Łukasiewicz-ORGMASZ. 2022. https://repozytorium.umk. pl/bitstream/handle/item/6895/221207_Raport_NPS.pdf?sequence=1 (access: 2023.12.08).
 
14.
Markovic-Denic L, Nikolic V, Pavlovic N, et al. Changes in Attitudes toward COVID-19 Vaccination and Vaccine Uptake during Pandemic. Vaccines. 2023;111:147. https://doi.org/10.3390/vaccin....
 
15.
Babicki M, Mastalerz-Migas A. Attitudes toward Vaccination against COVID-19 in Poland. A Longitudinal Study Performed before and Two Months after the Commencement of the Population Vaccination Programme in Poland. Vaccines. 2021;95:503. https://doi.org/10.3390/ vaccines9050503.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top