PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Prawo pacjenta z uszkodzeniem słuchu do informacji medycznej a kwestia świadomej zgody na podejmowanie interwencji medycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(3):135-139
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Respektowanie prawa pacjenta do informacji medycznej jest obowiązkiem lekarza i stanowi warunek właściwej relacji profesjonalista medyczny – pacjent opartej na poszanowaniu podmiotowości chorego oraz prawa do podejmowaniu świadomych, autonomicznych decyzji. Celem niniejszej pracy jest zatem zwrócenie uwagi czytelnika na rolę i znaczenie prawidłowej komunikacji lekarza z pacjen- tem (ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta niesłyszącego), której wyrazem jest m.in. respektowanie prawa pacjenta do informacji medycznej oraz prawa chorego do poszanowania autonomii.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Szacunek lekarza względem pacjenta wyrażający się m.in. poprzez umożliwienie choremu świadomego udziału w podejmowaniu decyzji medycznych daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa co w efekcie ułatwia współpracę i skuteczne motywowanie chorego do aktywnego uczestnictwa w trakcie całego procesu leczenia. Szczegól- ne problemy w zakresie respektowania prawa pacjenta do informacji dotyczą chorych dotkniętych dysfunkcjami słuchu. Pacjenci niesłyszący napotykają olbrzymie trudności w kontaktach z pracownikami ochrony zdrowia większości polskich placówek medycznych z uwagi na barierę komunikacyjną uniemożliwiającą w pełni swobodne porozumiewanie.

Podsumowanie:
Problematyka przekazywania choremu informacji medycznej oraz odbierania od niego świadomej zgody na interwencje medyczne to niezwykle trudne aspekty relacji lekarz – pacjent, wymagające każdorazowo delikat- ności, taktu oraz subtelności postępowania profesjonalisty medycznego. Problemy komunikacyjne zachodzące pomiędzy pracownikiem ochrony zdrowia a pacjentem niesłyszącym wymagają wprowadzenia konkretnych rozwiązań na poziomie organizacyjnym (jakie funkcjonują już z powodzeniem w innych krajach) zapewniających pacjentom głuchym możliwość swobodnego korzystania z opieki medycznej.


Introduction and objective of the study:
Respecting a patient’s right to medical information is the physician’s responsibility and is a prerequisite for a proper relationship between medical professionals and patients, which should be based on respect for the subjectivity of the patient and the right to make informed, autonomous decisions. The objective of the study, therefore, is to focus attention on the role and importance of proper patient-doctor communication (with particular emphasis on the hearing-impaired patient), which is refl ected, among others, by respecting a patient’s rights to medical information and the respect for the patient’s autonomy.

Brief description of the state of knowledge:
Physician’s respect for a patient, expressed among others, by facilitating the conscious participation of the patient in medical decision-making, provides the patient with a sense of security which, in turn, simplifi es collaboration and effective motivating of the patient to active participation in the treatment process. Specifi c problems with regard to respecting the patient’s right to information concern patients suff ering from hearing impairments. Deaf patients face enormous diffi culties in dealing with health professionals in the majority of Polish medical facilities, due to the communication barrier that hinders free communication.

Conclusion:
The issue of transmitting medical information to patients and receiving informed consent for medical interventions from them is an extremely diffi cult aspect of the doctor-patient relationship, each time requiring delicacy, tact and subtlety in the conduct of medical professionals. Communication problems occurring between a health worker and a deaf patient require specifi c solutions at the organizational level (which already operate successfully in other countries) to ensure deaf patients the freedom to use medical care.

 
REFERENCJE (20)
1.
Wroński K, Cywiński J, Depta A, Bocian R, Dziki A. Czy pacjenci są dobrze informowani o stanie swojego zdrowia przez lekarzy? Wspołcz Onkol 2008;12(5):234-239.
 
2.
Jurek T, Świątek B. Prawne aspekty relacji lekarz-pacjent w praktyce lekarza rodzinnego. Przew Lek 2008;(1):261-264.
 
3.
Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r. (tekst jednolity; zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy).
 
4.
Świderska M. Zgoda pacjenta na zabieg medyczny. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora 2007.p.43-53,96:153-158.
 
5.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152 z poźn. zm.
 
6.
Szczepankowski B, Koncewicz D. Język migowy w terapii. Łodź: Wyższa Szkołą Pedagogiczna w Łodzi/ Edukacyjna Grupa Projektowa; 2008. p.7-35.
 
7.
Szarkowska E. Język migowy znają tylko nieliczni pracownicy służby zdrowia. http://www.pulsmedycyny.com.pl... 1238,j%C4%99zyk,migowy,znaj%C4%85.html (dostęp:2011.07.16).
 
8.
Wagner RA. Informed Consent. http://www.emedicinehealth.com..._ consent/article_em.htm (dostęp: 2011.07.17).
 
9.
Wroński K. Obowiązek lekarzy do informowania chorych o ryzyku i skutkach zabiegu operacyjnego. Onkol Pol 2008;11(1):26-28.
 
10.
Atras A, Patryn R, Marczewski K. Procesy diagnostyczno-lecznicze a potrzeba udzielenia zgody przez pacjenta w opinii lekarzy. Prz Lek 2007;64(7/8):525-527.
 
11.
Chmielewski H, Dębiec J, Kasprzak B. Aspekty prawno-medyczne zgody pacjenta. Aktual Neurol 2003;3(3):232-235.
 
12.
Błaszczuk J, Szymański P, Lesiak P, Nienartowicz M. Świadoma zgoda chorego – kiedy konieczne jest pisemne potwierdzenie? Pol. Med Rodz 2004;6(3):890-894.
 
13.
Błaszczuk J, Karlic G, Strutyńska-Karpińska M, Markocka-Mączka K. Świadoma zgoda na leczenie. Adv Clin Exp Med. 2002;11(1)suppl.1,49- 52,sum. – Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fi zyczna Wrocław 25-26.04. 2002.
 
14.
Szewczyk K. Bioetyka. Medycyna na granicach życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2009.p.127.
 
15.
Zajdel J. Prawo medyczne dla kardiologow. Łodź: Wydawnictwo Progress; 2009.p.95.
 
16.
Zajdel J. Prawo w medycynie. Podręcznik dla lekarzy. Łodź: Wydawnictwo Progress; 2007.p.19-20.
 
17.
Świderska M. Prawo pacjenta do informacji, wyrażenia lub odmowy zgody na interwencję medyczną w świetle nowej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Część I. http://www.prawoimedycyna. pl/index.php?str=artykul&id=546 (dostęp:2011.07.16).
 
18.
Bezubik M. Łącznik dwoch światow. http://www.niepelnosprawni. pl/ledge/x/73517 (dostęp:2011.07.16).
 
19.
Furman-Łajszczak K. Zgoda na zabieg medyczny: ani blankietowa, ani dorozumiana. http://prawo.gazetaprawna.pl/a..._ na_zabieg_medyczny_ani_blankietowa_ani_dorozumiana.html (dostęp: 2011.07.16).
 
20.
Lisowska B. Ważna umiejętność migania. http://www.pulsmedycyny. com.pl/index/archiwum/6234,wa%C5%BCna,umiej%C4%99tno- %C5%9B%C4%87, migania.html (dostęp:2011.07.16).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top