PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Wpływ sztuk walki na zdrowie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Smoleń   

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(1):13-15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Aktywność ruchowa kształtuje sprawność i wytrzymałość, co korzystnie wpływa na wydajność pracy umysłowej i fizycznej oraz na codzienne funkcjonowanie organizmu.

Opis stanu wiedzy.:
Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań ujawniły, że jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzję o uprawianiu sztuki czy sportu walki był aspekt związany z poprawą zdrowia i uzyskaniem wysokiej sprawności fizycznej. Z badań Weinberga, Stabourna i Jacksona wynika, że karatecy to osoby charakteryzujące się niskim napięciem nerwowym, pewnością siebie, małym lękiem, spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Zdaniem Miłkowskiego samoobrona zwiększa poczucie pewności siebie, pomaga kontrolować emocje, opanowywać gniew, strach.

Podsumowanie:
Sztuki walki wyrabiają w ćwiczących spokój, pewność siebie i odporność psychiczną. Uczą pokonywać strach, kształcą odwagę i waleczność. Co więcej, mogą także prowadzić do eliminacji innych negatywnych emocji – „długotrwały, intensywny trening rozładowuje napięcie fizyczne i psychiczne, osłabia agresję”. Praktyka sztuk walki rozwija uważność i gotowość do natychmiastowego działania – stan czujności, utrzymywanie uwagi oraz świadomość otoczenia. Dzięki treningowi budoka staje się silniejszy, a „świadomość własnej siły fizycznej i moralnej czyni człowieka lepszym w życiu rodzinnym i społecznym”.


Introduction and objective:
Physical activity shapes fitness and endurance, which exerts a positive effect on the efficiency of mental and physical work, and daily functioning of the body.

Description of the state of knowledge:
The results of studies conducted to-date have revealed that one of the key factors affecting the decision about practicing martial arts or martial sports is the aspect related with the improvement of health and obtaining high physical fitness. Studies by Weinberg, Stabourn and Jackson show that karate fighters are persons characterized by low nervous tension, self-confidence, low anxiety, calm and the sense of safety. According to Miłkowski self-defence increases the feeling of self-confidence, allows the control of own emotions, control of anger and fear.

Conclusions:
Martial arts, in those who practice them, master calm, self-confidence, and psychological resistance. They teach the overcoming of fear, shape courage and prowess. In addition, they may lead to the elimination of other negative emotions – long-lasting, intensive training, releases physical and psychological tension, and weakens aggression. The practice of marital arts develops mindfulness and readiness for immediate action – the state of vigilance and awareness of the surrounding. Due to the training, a budoka becomes stronger, and ‘awareness of own physical and moral strength makes man better in family and social life’.

 
REFERENCJE (28)
1.
Litwiniuk A. Motywy uczestnictwa w sporcie wyczynowym. W: Bergier J (red.). Kultura fizyczna dzieci i młodzieży. Biała Podlaska; 1997: 120–123.
 
2.
Litwiniuk A. Uczestnictwo byłych sportowców w „sporcie dla wszystkich”. Rocznik Naukowy AWF. Warszawa; 1998; 37: 315–336.
 
3.
Litwiniuk A, Cynarski WJ. Motywy uczestnictwa w wybranych sportach i sztukach walki. IRK-MC; 2001; 2: 242–244.
 
4.
Knapik A i wsp. Znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce zdrowotnej. Zdr Publ. 2004; 3: 331–337.
 
5.
Łoś-Rychalska E, Pedek K. Analiza czynników kształtujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Pediatr Pol. 2006; 2: 94–100.
 
6.
Sikorski W, Tokarski S. Budo – japońskie sztuki walki. Szczecin, 1988.
 
7.
Draeger DF. The Martial Arts and Ways of Japan. Classical Budo. New York–Tōkyō, 1996.
 
8.
Matsunaga H, i wsp. Budō: The Martial Ways of Japan. Tokyo, 2009.
 
9.
Raczkowski K. Sztuka walki i samoobrony. Warszawa, 2008, s. 47.
 
10.
 
11.
Tokarski S. Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu. Glob. Szczecin; 1989.
 
12.
 
13.
Cynarski WJ. Sztuki walki budo w kulturze Zachodu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Rzeszów, 2000: 52, 83.
 
14.
Piwowarski J. Rozwój osobowości jako przyczynek do konstrukcji autonomicznego systemu bezpieczeństwa. Zeszyt Problemowy. Nauka – Praktyka – Refleksje. 2011; 2: 31.
 
15.
Yamamoto K. Tajemnice strategii. Heihō okugisho. Bydgoszcz; 2008: 110.
 
16.
Miłkowski J. Karate. Wydawnictwo MON. Warszawa; 1983.
 
17.
Weinberg RS, Stabourne TG, Jackson A. Effects of visuo – motor behavior rehearsal on state – trait anxiety and performance: Is practice important? J Sport Behaviour. 1982; 4: 228–238.
 
18.
Kalina RM. Teoria sportów walki. Warszawa; 2000.
 
19.
Oyata TS, Ryu-Te No Michi. Klasyczna sztuka walki z Okinawy. Warszawa; 2001: 85.
 
20.
Piwowarski, J. Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim Kodeksie Bushido. Collegium Columbinum; Kraków; 2011.
 
21.
Cynarski WJ, Ďuriček M. Symbolika wschodnioazjatyckich sztuk walki. Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Wyd. UR. Rzeszów; 2001; 2: 167–175.
 
22.
Cynarski WJ. Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej Wyd. UR. Rzeszów; 2004.
 
23.
Cynarski WJ. Wychowanie fizyczne przez dalekowschodnie sztuki walki. W: Bergier J, Litwiniuk S (red.). Kultura fizyczna dzieci i młodzieży. IWFiS, PTNKF. Biała Podlaska; 1997: 63–68.
 
24.
Sterkowicz S. Motywacja kobiet i mężczyzn uprawiających judo. Rocznik Naukowy AW, Kraków; 1993; 26: 43–55.
 
25.
Bogdał DR, Syska JR. Wiek, wykształcenie i staż treningowy jako czynniki różnicujące główne motywy uprawiania karate. Wychowanie Fizyczne i Sport. 2002; 46: 387–395.
 
26.
Lickiewicz J. Psychologiczne aspekty samoobrony kobiet. W: Gwoździcka-Piotrowska M. Zduniak A (red.). Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań; 2006; 1: 55– 62.
 
27.
Gwardyński R. Judo jako środek działania w kształtowaniu psychosomatycznym policjantów. W: Kalina RM, Jagiełło W (red.). Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki. Warszawa; 2000: 58.
 
28.
Yamatsuta S. Podstawy iaido. Bydgoszcz, 2012.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top