PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było zbadanie różnorodnych aspektów problemu narkomanii z uwzględnieniem cech społeczno-demograficznych respondentów. Z uwagi na trudności pojawiające się w każdej ze sfer funkcjonowania człowieka głównym aspektem było poznanie powodu podjęcia terapii, a także jej skuteczności.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w grupie 100 osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, wykorzystując w tym celu autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki:
Istotny z punktu widzenia strategii zdrowia publicznego jest aspekt zdrowia psychicznego, społecznego i duchowego. Według 72% ankietowanych życie duchowe, a więc kontakt z Bogiem, należy rozwijać. W przypadku 62% badanych przyczyną rozpoczęcia terapii była utrata rodziny. Dla ponad połowy respondentów (54%) najtrudniejsze podczas terapii było podporządkowanie się panującym zasadom. Aż 65% badanych, mimo trudności pojawiających się podczas terapii, oceniło ją jako skuteczną.

Wnioski:
W polskim systemie ochrony zdrowia sytuację tę reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W terapii antynarkotykowej dąży się do wdrożenia modelu holistycznego, zakładającego powiązanie psychiki i ciała. Narkomania jest poważnym zjawiskiem o charakterze społecznym. F. Calvo opisuje skuteczność szybkiej komunikacji z osobami uzależnionymi poprzez aplikację WhatsApp® inter-Vention, z której korzysta się w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV i szkód wywołanych zażywaniem substancji nieznanego pochodzenia lub zanieczyszczonych chemicznie.


Objectives:
The aim of the study was examination of various aspects of the drug addiction problem, with consideration of respondents’ socio-demographic characteristics. Due to the difficulties occurring in each sphere of human functioning, the main aspect was recognition of the reason for undertaking therapy, as well as its effectiveness.

Material and methods:
The research was carried out in a group of 100 people with the problem of addiction to psychoactive substances. The study was conducted using an author-constructed questionnaire.

Results:
Mental, social and spiritual health are important aspects of public health strategy. According to 72% of the respondents, spiritual life and the belief in one’s faith should be important. In the case of 62% of respondents, the reason for starting therapy was family loss. For more than a half (54%), the most difficult thing during therapy was compliance with the prevailing rules. As many as 65% of respondents noticed the effectiveness of therapy despite the occurring difficulties.

Conclusions:
In the Polish health care system, this situation is regulated by the Act of 29 July 2005 on counteracting drug addiction. Drug addiction therapy is aimed at implementation of a holistic model, which includes the relationship between the psyche and the body. Drug addiction is a serious phenomenon of a social nature. Fran Calvo describes the effectiveness of quick communication with addicts through the WhatsApp® inter-Vention application, to reduce the risk of HIV infection and harm caused by the use of substances of unknown origin or chemically contaminated.

Sadło I, Guz E, Wójciuk A, Brodowicz-Król M, Kaczoruk M, Kaczor-Szkodny P. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jako wyzwanie dla zdrowia publicznego. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(1): 70–76. doi: 10.26444/monz/133713
 
REFERENCJE (35)
1.
National Institute on Drug Abuse. The Science of Drug Use and Addiction: The Basics. NIDA, 2020 https://www.drugabuse.gov/publ... (dostęp: 2020.11.27).
 
2.
Rychert M, Palczak K, Zobel F, Hughes B. Przeciwdziałnie narkomanii i narkotykom w Polsce. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Drug policy profile: Poland; 2014. p. 9–25.
 
3.
Singer M, Page JB. Drug Users through the Ages: When Did We Decide Addicts Were a Separate Category? In: Singer M, Page JB, editors. The Social Value of Drug Addicts. 2nd ed. New York; 2016. p. 18–23.
 
4.
Hearne E, Grund JPC, Van Hout MC, et al. A scoping review of home-produced heroin and amphetamine-type stimulant substitutes: implications for prevention, treatment, and policy. Harm Reduct J. 2016; 13 (14): 1–11. https://doi.org/10.1186/s12954....
 
5.
Skowronek R, Celiński R, Chowaniec Cz. „Crocodile” – new dangerous designer drug of abuse from the East. Clin Toxicol. 2012; 50(4); 269–269. doi: 10.3109/15563650.2012.660574.
 
6.
Rewera M. The law on counteracting drug addiction in Poland versus the illegal trade of new drugs (boosters): between theory and practice. Economics and Culture. 2014; 9: 77–93.
 
7.
Brook K, Bennett J, Desai SP. The Chemical History of Morphine: An 8000-year Journey, from Resin to de-novo Synthesis. J Anesth Hist. 2017; 3(2): 50–55. https://doi.org/10.1016/j.janh....
 
8.
Liu H, Jia Y. Ergot alkaloids: synthetic approaches to lysergic acid and clavine alkaloids. Nat Prod Rep. 2017; 34: 411–432. doi: 10.1039/C6NP00110F.
 
9.
Matyjek S. „Dopalacze” – nieprzewidywalne narkotyki. Problem społeczno-prawny. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. 2019; 1(8): 251–273. doi: 10.14746/fped.2018.7.2.2019.8.1.10.
 
10.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Art. 26 ust. 5 (DzU z 2018 poz. 1030, ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2018 poz. 1510, ze zm.).
 
12.
Jasińska A. Organizacja leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w Polsce. In: Wojnar M, editor. Standardy postępowania wobec osób używających psychoaktywnych (NSP) Poradnik dla pracowników medycznych. Warszawa; 2018. p. 93–97.
 
13.
Kolwitz M. Polski system ochrony zdrowia –perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw Unii Europejskiej. Pomeranian J Life Sci. 2010: 56(3); 131–143.
 
14.
Pasternak E, Paśnik K, Plewka N. Uzależnienie od opioidów – etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie oraz ważna rola pielęgniarki. Piel Zdr Publ. 2015: 5(2); 209–214.
 
15.
Jarosz MJ, Kawczyńska-Butrym Z, Włoszczak-Szubzda A. Modele komunikacyjne relacji lekarz-pacjent-rodzina. Med Og Nauk Zdr. 2012: 18(3); 212–218.
 
16.
Letkiewicz S. Holistyczne podejście lekarza do pacjenta. Prz Urol. 2012: 72(2); 39–41.
 
17.
Wdowiak L. Etnopielęgniarstwo a pielęgniarstwo transkulturowe, czyli „odwracanie kota ogonem”(na podstawie doświadczeń własnych. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18(3): 193–199.
 
18.
Ostrzyżek A, Marcinkowski JT. Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria i praktyka kliniczna. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(4): 682–686.
 
19.
Wieczorkowska M. Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad procesami medykalizacji – zarys problematyki. Sociolo Rev. 2017; 66(1): 33–52. doi: 10.26485/PS/2017/66.1/2.
 
20.
Zurzycka P, Czyżowicz K, Radzi T. Opieka duchowa powinnością w praktyce pielęgniarskiej — zarys problematyki. Probl Piel. 2017; 25(3): 210–214. doi: 10.5603/PP.2017.0035.
 
21.
Strzelecki J. Społeczność terapeutyczna w rehabilitacji uzależnień cz. I. Serwis Informacyjny Uzależnienia. 2018; 1(81): 26–31.
 
22.
Poniatowska-Leszczyńska K. Metody i techniki w socjoterapii. In: Waszyńska K, Filipiak M, editors. Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Poznań; 2016. p. 117–129.
 
23.
Koczurowska J. Społeczność terapeutyczna w rehabilitacji uzależnień. In: Jabłoński P, Bukowska B, Czabała J, editors. Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów. Łódź: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; 2012. p. 183–197.
 
24.
Anderson DJ, McGovern JP, DuPont RL. The origins of the Minnesota model of addiction treatment-a first person account. J Addict Dis. 1999; 18(1): 107–114. doi: 10.1300/J069v18n01_10.
 
25.
Langiewicz W. System lecznictwa psychiatrycznego. In: RPO. Raport RPO. Ochrona Zdrowia Psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Warszawa: Biuro RPO; 2014.
 
26.
Social Science Statistic. Chi-Square Calculator. https://www.socscistatistics.c... (dostęp: 2019.11.14).
 
27.
Ferreira ACZ, Capistrano FC, Souza EB, Borba LO, Kalinke LP, Maftum MA. Drug addicts treatment motivations: perception of family members. Rev Bras Enferm. 2015; 68(3): 415–422.
 
28.
Motyka M. Dynamika zjawiska narkomanii: nowe populacje zażywających narkotyki. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(3): 435–445.
 
29.
Waszkiewicz L, Połtyn-Zaradna K, Zatońska K, Wargosz D. Kontakty z narkotykami młodzieży szkół gimnazjalnych. Probl Hig Epidemiol. 2008; 89(4): 518–520.
 
30.
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Europejski raport narkotykowy 2019: Tendencje i osiągnięcia. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej; 2019.
 
31.
Jędrzejko M, Paszkowski M. Narkotyki i narkomania jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego – wybrane problemy. In: Jędrzejko M, Netczuk-Gwoździewicz M, editors. Człowiek wobec uzależnień. Warszawa – Zielona Góra; 2013. p. 71.
 
32.
Szpringer M, Kosecka J, Surowiec K. Stosowanie narkotyków przez młodzież gimnazjalną i licealną. Uwarunkowania szkolne i rodzinne. In: Szuścik U, Skibska J, Kochanowska E. Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków; 2014. p. 151–164.
 
33.
Król H, Zboina B, Sentkowska I. Styl życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. 2013; 1: 241–258.
 
34.
Calvo F, Turró-Garriga O, Carbonell X. Evaluation of the efficacy of WhatsApp through a harm reduction intervention group for injecting drug users. Adicciones. 2020. doi: 10.20882/adicciones.1329.
 
35.
Celińska-Chomiuk P. Między represją, profilaktyką i terapią. Polityka narkotykowa w Polsce - kontekst prawny, społeczny i zdrowotny. część I. Serwis Informacyjny Uzależnienia. 2019: 1 (85); 1–7.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top