PL EN
PRACA ORYGINALNA
Style radzenia sobie ze stresem jako zmienne determinujące jakość życia młodych dorosłych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Mroczkowska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):265-269
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Badania nad jakością życia młodych osób dorosłych są istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego. Podjęto próbę zbadania zadowolenia z życia obecnych studentów, którzy zostali wychowani w świecie najnowszych technologii, nieograniczonego dostępu do informacji, a często ograniczonych wymagań. Porównano poziom wskaźników jakości życia wśród osób będących studentami trzech polskich uczelni.

Materiał i metody:
Do oceny globalnego poczucia satysfakcji życiowej wykorzystano Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS). Badanie przeprowadzono w 2013 roku podczas sesji egzaminacyjnej, wśród 238 uczestników studiów dziennych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz Politechniki Gdańskiej.

Wyniki i wnioski.:
Płeć różnicuje studentów pod względem aktualnego poczucia jakości życia – kobiety reprezentują niższe subiektywne poczucie jakości życia od mężczyzn. Badanie nie wykazało istotnych statystycznie różnic w zakresie innych zmiennych takich jak: wydarzenia życiowe, style radzenia sobie ze stresem, wiek, pochodzenie czy miejsce realizacji studiów. Relatywnie niska jakość życia studentów może wynikać z uwarunkowań społecznych, tj. na przykład braku perspektyw zatrudnienia, a co za tym idzie, uzależnienia finansowego od rodziców. Jeśli przyjąć założenie, że jakość życia ma wpływ na jakość pracy, otrzymujemy zamknięte koło: nawet jeśli niezadowoleni studenci znajdą pracę, jej jakość nie będzie satysfakcjonująca. W związku z tym istotne jest poszukiwanie uwarunkowań jakości życia młodych osób dorosłych.


Introduction and aim of the study:
Research on young adults’ quality-of-life are important from the point of view of the public health. An attempt was made to examine satisfaction with life current students who have been brought up in the world of tech, unlimited access to information, and often limited requirements. A broad comparison of the quality-of-life factors among young people studying in three Polish universities.

Material and Methods:
The work made use of The Satisfaction with Life Scale (SWLS) method to assess global life satisfaction. The investigation involved 238 young adults studying in University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn High School and Gdansk University of Technology.

Results:
Students differ in terms of their current quality-of-life in relation to sex – women have a lower subjective quality-of-life than men. There were no statistically significant differences in other variables analyzed: life events, coping with stress, age, national origin or place of study. Relatively low quality of students’ life may be the result of social conditions, such as, for example, lack of employment and financial dependence on their parents. Accepting the presumption that quality of life is connected with quality of work, we get a vicious circle: even if dissatisfied students find a job, its quality is not rewarding. Therefore, it is important to search the quality of life conditions for young adults.

 
REFERENCJE (19)
1.
Trojanowska A, Emeryk A. Jakość życia dzieci chorych na astmę oskrzelową. Zdrowie Publiczne 2009; 119(3): 266–269.
 
2.
Wnuk M. Poczucie jakości życia Anonimowych Alkoholików. Psychologia Jakości Życia 2006; 5(1): 49–62.
 
3.
Kulesza-Brończyk B, Terlikowski R, Dobrzycka B, Filipowska J, Półjanowicz W, Lejmanowicz K, Terlikowski SJ. Jakość życia kobiet po leczeniu operacyjnym raka sutka. Zdrowie Publiczne 2009; 119(3): 293–297.
 
4.
Mroczkowska D. Jakość życia kobiet po poronieniu ciąży. Życie i Płodność – Kwartalnik Interdyscyplinarny. Wydawnictwo Fundacja Życie i Płodność w Krakowie 2011; 4: 77–88.
 
5.
Trojanowska A. Znaczenie badań nad jakością życia w medycynie. Zdrowie Publiczne 2011; 121(1): 99–103.
 
6.
Ogińska-Bulik N. Prężność a jakość życia młodzieży. Psychologia Jakości Życia 2010; 2.
 
7.
Oleś M. Subiektywna jakość życia u nastolatków przewlekle chorych – analiza na przykładzie cukrzycy typu 1. Psychologia Jakości Życia 2010; 1.
 
8.
Dębska G, Korbiel-Pawlas M, Zięba M, Ławska W, Luberda A. Jakość życia a zachowania zdrowotne w grupie uczestników Uniwersytetu Trze-ciego Wieku – badanie wstępne. Zdrowie Publiczne 2012; 122(1): 48–54.
 
9.
Kochman D. Jakość życia. Analiza teoretyczna. Zdrowie Publiczne 2007; 117(2): 242–248.
 
10.
Brzezińska A, Stolarska M, Zielińska J. Poczucie jakości życia w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. W: Appelt K, Wojciechowska J (red.). Zadania i role społeczne w okresie dorosłości. Poznań: Wydaw¬nictwo Fundacji Humaniora; 2001: 103–126.
 
11.
Sęk H. Jakość życia a zdrowie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1993; 113: 2.
 
12.
Jastrząb-Mrozicka M, Najduchowska H, Wilska-Duszyńska B, Wnuk¬-Lipińska E. Dlaczego i jak studiuje młodzież akademicka? Życie Szkoły Wyższej 1989; 8–9: 71–81.
 
13.
Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. New York: Springer; 1984.
 
14.
Heszen-Niejodek I. Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. W: Strelau J. (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.3. Gdańsk: GWP; 2007: 465–492.
 
15.
Endler NS, Parker DA. Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology 1990; 58(5): 844–854.
 
16.
Czapiński J, Panek T. Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i Jakość Życia Polaków. Contemporary Economics. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego; 2011.
 
17.
Zalewska A. Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności. Warszawa: Academica SWPS; 2003.
 
18.
Mądrzycki T. Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 2002.
 
19.
Makowska B. Wybrane elementy oceny jakości życia studentów studiów niestacjonarnych. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja. AWFiS w Gdańsku. 2010; 5: 25–31.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top