PL EN
PRACA ORYGINALNA
Przyczyny i konsekwencje podjęcia decyzji o zastępczym macierzyństwie w opinii położnych
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedry Nauk Humanistycznych, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Gałęziowska
Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 4, 20‑059 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):300-304
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wprowadzenie: Mimo osiągnięć w leczeniu niepłodności, medycyna w części przypadków nadal jest bezradna – nie każda para może wydać na świat upragnione dziecko. Jednakże okazuje się, że osoby pragnące doczekać się potomstwa, pokonują także i te przyczyny, korzystając np. z tzw. macierzyństwa zastępczego, czyli zawierając umowę z kobietą, która urodzi im dziecko.

Cel pracy::
Celem niniejszych badań było poznanie opinii położnych na temat przyczyn i konsekwencji macierzyństwa zastępczego.

Materiał i metody:
Badania ankietowe przeprowadzono w 2009 roku, wśród 107 położnych.

Wyniki:
Kobiety zostające matkami zastępczymi, zdaniem respondentek, podejmują decyzje przede wszystkim ze względów finansowych, tj. zapłaty za urodzenie dziecka (89,7%) Jako najczęstsze problemy, pojawiające się po narodzeniu dziecka przez matkę zastępczą, wskazano brak chęci oddania dziecka rodzicom zamawiającym (59,8%) oraz problemy psychiatryczne, które mogą się ujawnić u matki zastępczej nawet wiele lat po porodzie (29%), jedynie kilka procent wskazało na możliwe problemy prawne.

Wnioski:
Środowisko położnych prezentuje różne opinie dotyczące macierzyństwa zastępczego – brak w nich zdecydowanego poparcia, jak i sprzeciwu wobec takich praktyk. Wyniki wskazują na niską znajomość przepisów prawa, dotyczących zagadnień macierzyństwa zastępczego.


Introduction:
In spite of many achievements in the field of infertility treatment, medicine is still helpless in some cases – there are couples who will not have their longed‑for offspring. Nevertheless, those who want to have children overcome these obstacles and decide on surrogacy – an agreement with a woman who will give birth to their child.

The aim of this research was to learn the opinion of midwives on the reasons and consequences of surrogacy.

Material and Methods:
The research was conducted in 2009 among 107 midwives.

Results:
The respondents believe that women decide to become surrogate mothers mostly for financial reasons, i.e. because of the payment received after delivering a baby (89.7%). Problems indicated as the most common which appear after giving birth to a child by a surrogate mother are unwillingness to hand over the child to the waiting parents (59.8%), and psychiatric problems which might affect the surrogate mother even many years after the delivery (29%). Only a small number of respondents pointed out possible legal problems.

Conclusions:
The community of midwives represents different opinions on surrogacy – they show neither strong support nor objection against this practice. Results of the research prove poor knowledge of legal regulations regarding surrogacy.

 
REFERENCJE (24)
1.
Skrzypczak J. Zaburzenia płodności. Niepłodność żeńska. W: Opala T. (red). Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Warszawa: PZWL; 2003: 137–149.
 
2.
Chazan B, Środoń M. Niepłodność małżeńska i wymóg poszanowania dla godności ludzkiej prokreacji. Służba Życiu. 2008; 1: 4–8.
 
3.
Krasnodębski J, Ćwiklicki J. In vitro fertilization – still a topical subject. Ginekol Prakt. 2009; 1: 36–39.
 
4.
Oleszczuk J, Laskowska M. Wybrane zagadnienia niepłodności małżeńskiej. W: Szymański Z. (red.). Płodność i planowanie rodziny. Szczecin: PAM; 2004: 200–210.
 
5.
Dorfman S. Tobacco and fertility: our responsibilities. Fertil Steril. 2008; 89: 502–504.
 
6.
Milewski R, Milewsk A, Domitrz S, Wołczyński S. Zapłodnienie pozaustrojowe IVF ICSI/ET u kobiet po 40. roku życia. Prz Menopauz. 2008; 2: 85–90.
 
7.
Moore A. Male and female fertility: the effects of cancer therapy. Am Soc Clin Oncol. 2001; 3: 287–290.
 
8.
Te Velde E, Pearson P. The variability of female reproductive ageing. Hum Reprod. 2002; 8: 141–154.
 
9.
Opala T, Woźniak J, Rabiega D, Rzymski P. Zaburzenia płodności. Epidemiologia i metody diagnostyczne. W: Opala T. (red.). Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Warszawa: PZWL; 2003: 133–136.
 
10.
Kuczyński W. Zaburzenia płodności. Niepłodność męska. W: Opala T. (red.). Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Warszawa: PZWL; 2003: 149–155.
 
11.
Szamatowicz M. Rola i miejsce technik rozrodu wspomaganego medycznie (ART.) w leczeniu niepłodności. Ginekol Pol. 2007; 5:175–179.
 
12.
Van Voorhis B. Clinical practice. In vitro fertilization. N Engl J Med. 2007; 25: 379–386.
 
13.
Chyrowicz B. Bioetyka i ryzyko. Argument „równi pochyłej” w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki. Lublin: Wydawnictwo TN KUL; 2002.
 
14.
Lindemann Nelson J, Lindemann Nelson H. Contract pregnancy. W: Stephen Garrard Post (ed.). Encyclopedia of Bioethics, 3rd edition. MacMillan Reference Books; 2003: 2291.
 
15.
Anderson E. Is Women’s Labor a Commodity? W: LaFollette H. (ed.). Ethics in Practice. An Anthology. London: Oxford; 2006: 242–253.
 
16.
Smyczyński T. Pochodzenie dziecka poczętego w wyniku zabiegu medycznie wspomaganej prokreacji. W: Smyczyński T. (red.). Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: 2003: 220–221.
 
17.
Kowalska D, Michalewicz I. Brzuch do wynajęcia. Newsweek Polska. 2004; 47: 82–85.
 
18.
Krzyżak T, Szafrańska K. Matki są dwie. Wprost. 2004; 47: 66–67.
 
19.
Działyńska M. Problematyka prawna macierzyństwa zastępczego. W: Smyczkowski T. (red.). Wymagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne. Poznań: 1996: 120–135.
 
20.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. (Dz.U.09.151.1217).
 
21.
Holocher J, Soniewicka M. Analiza prawna umowy o zastępcze macierzyństwo. Prawo Med. 2009; 3: 43–60.
 
22.
Fabre C. Whose Body is it Anyway? Justice and the Integrity of the Person, Oxford 2008.
 
23.
Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie niepłodności małżeńskiej i rozrodu wspomaganego medycznie. Ginkol Dypl. 2008; 1: 13.
 
24.
Kongregacja Nauki Wiary. Deklaracja Donum Vitae o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. W: Szczygieł K, (red.). Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. Tarnów: Wydawnictwo Biblos; 1998: 360–385.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top