PL EN
PRACA ORYGINALNA
Relacje partnerskie w leczeniu niepłodności
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychologii, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):174-180
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
W Polsce szacuje się, że kłopoty z rozrodem ma 15% par, co oznacza, że skalę niepłodności w naszym kraju ocenia się na poziomie ponad miliona par. Partnerzy leczący się z powodu niepłodności narażeni są na wiele konsekwencji dotyczących różnych aspektów ich życia, w tym także ich relacji.

Cel pracy:
Psychologiczna ocena relacji partnerskich przez kobiety leczące się z powodu niepłodności.

Materiał i metody:
Przeprowadzono dwuetapowe badanie: w etapie pierwszym – jakościowym dokonano oceny jakości relacji partnerskich w sytuacji doświadczania niepłodności. W etapie drugim – ilościowym, w oparciu o autorski kwestionariusz „Kosztów psychologicznych w leczeniu niepłodności” określono skalę problemu. Badaniem zostało objętych: w etapie I – 10 kobiet; w etapie II – 312 kobiet leczących się z powodu niepłodności.

Wyniki:
Analiza jakościowa wywiadów (etap I) pozwoliła określić znaczenie nadawane relacjom z partnerem przez kobiety leczące niepłodność. W analizie statystycznej (etap II) stwierdzono istnienie zależności pomiędzy pogorszeniem relacji partnerskiej oraz satysfakcji z życia seksualnego a ogólnym poziomem kosztów psychologicznych, nie stwierdzono natomiast zależności z wiekiem, czasem leczenia niepłodności i metodami leczenia niepłodności oraz poglądami bioetycznymi.

Wnioski:
Leczeniu niepłodności zawsze podlegają oboje partnerzy, zaś jakość ich relacji ma odzwierciedlenie we współpracy pacjentów z lekarzami, a co za tym idzie w efektywności leczenia medycznego.


Introduction:
In Poland, it has been estimated that 15% of couples have infertility problems, which means that the problem affects over a million couples. Partners treated due to infertility are exposed to many psychological consequences concerning many aspects of their life, including their relationships.

Objective:
The objective of the study was psychological evaluation of partnership relations by women who receive treatment due to infertility.

Material and Methods:
The study was conducted in two stages: at the first stage – qualitative, the quality of partnership relations was assessed in the situation of experiencing infertility. At the second stage – quantitative, based on the questionnaire ‘Psychological Costs in Infertility Treatment’, designed by the author, by which the scale of the problem was determined. The study covered: at Stage 1–10 women; at Stage 2–312 women treated due to infertility.

Results:
Qualitative evaluation of the questionnaires (Stage 1) allowed determination of the meanings assigned by women in the study to the relationship with their partner. In statistical analysis (Stage 2), a relationship was observed between the deterioration of the partnership relation and satisfaction with sex life, and the general level of psychological costs. However, no relationships were found between these variables and age, duration of infertility treatment and methods of infertility treatment, as well as bioethical attitudes.

Conclusions:
The treatment of infertility always concerns both partners, and the quality of their relationship is reflected in the cooperation between patients and physicians, and consequently, in the effectiveness of medical treatment.

 
REFERENCJE (25)
1.
Ministerstwo Zdrowia: http://www.invitro.gov.pl/oinv... (dostęp: 03.03.2015).
 
2.
Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty niepłodności. Przegląd Psychologiczny 1991; 34(1): 103–119.
 
3.
Bringhenti F, Martinelli F, Ardenti R, La Sala GB. Psychological adjust¬ment of infertile women entering IVF treatment: differentiating aspects and influencing factors. Acta Obstet Gynecol Scand 1997; 76(5): 431–437.
 
4.
Łuczak Wawrzyniak J, Pisarski T. Psychologiczne problemy w lecze¬niu niepłodności. W: Pisarski T, Szamatowicz M (red.). Niepłodność. Warszawa: PZWL; 1997: 298–304.
 
5.
Bidzan M. Psychologiczne aspekty niepłodności, Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”; 2006.
 
6.
Łepecka-Klusek C. Pozycja kobiet w małżeństwie bezdzietnych par małżeńskich po uzyskaniu informacji o wartości „nasienia”. Gineko¬logia Polska 1997; 65, 24.
 
7.
Pash LA, Dunkel-Schetter C, Christensen A. Differences Between Husband’s and Wives’ Approach to Infertility Affect Marital Comu¬nication and Adjutment. Fertility and Sterility 2002; 6: 1241–1247.
 
8.
Schmidt L, Holstein B, Christensen U, Boivin J. Does infertility cause marital benefit? An epidemiological study of 2250 women and men in fertility treatment. Patient Education and Counseling 2005; 59(3): 244–51.
 
9.
Peterson BD, Newton CR, Rosen KH. Examining congruence between partners’ perceived infertility-related stress and its relationship to marital adjustment and depression in infertile couples. Family Process 2003; 42(1): 59–70.
 
10.
Jędrzejczak P, Łuczak Wawrzyniak J, Szyfter J, Przewoźna J, Tasza¬rek Hauke G, Pawelczyk L. Odczucia i emocje u kobiet leczących się z powodu niepłodności. Przegląd Lekarski 2004; 61(12): 1334–1337.
 
11.
Daniluk JC. Infertility: Intrapersonal and Interpersonal Impact. Fer¬tility and Sterility 1988; 6: 982–990.
 
12.
Kalus A. Bezdzietność w małżeństwie. Opole: Wyd. Wydziału Teolo¬gicznego Uniwersytetu Opolskiego; 2002.
 
13.
Widera-Wysoczańska A. Hermeneutyczne pytania o ludzkie doświad¬czenie. Przegląd Psychologiczny 1995; 1/2.
 
14.
Żurko M. O przydatności metody biograficznej w psychologii. W: Straś Romanowska M (red.). Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej, Warszawa–Wrocław: PWN, 97–109.
 
15.
Silverman D. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: PWN; 2009.
 
16.
Widera-Wysoczańska A. Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczna analiza psychologiczna doświadczeń człowieka. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego; 2000: 89.
 
17.
Ratajczak Z. Psychologiczne koszty pracy a podmiotowość człowieka W: Ratajczak Z (red.). Psychologiczne koszty aktywności człowieka. Katowice: Wyd. UŚ; 1989: 162–176. 23.
 
18.
Ratajczak Z. Psychologiczne koszty radzenia sobie w sytuacji utraty pracy. W: Ratajczak Z (red.). Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1998: 13–19.
 
19.
Ratajczak Z. Stres – koszty psychologiczne – radzenie sobie. W: Heszen-Niejodek I, Ratajczak Z (red.). Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego; 2000: 65–87. 25.
 
20.
Ratajczak Z. Psychologia pracy i organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2007.
 
21.
Dembińska A. Psychological costs of life crisis in Polish women treated for infertility. Journal of Reproductive and Infant Psychology 2014; 1(37): 96–107.
 
22.
Dembińska A. Bioethical dilemmas of assisted reproduction in the opinions of Polish women in infertility treatment: a research report. Journal of Medical Ethics 2012; 38:731–734.
 
23.
Dembińska A. Rola personelu medycznego we wsparciu kobiet podda¬wanych leczeniu niepłodności. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012; 4(18): 366–370.
 
24.
Łuczak A, Tarnowski A. Artefakty w opartych na metodach kwestionariuszowych badaniach psychologicznych kierowców. Medycyna Pracy 2014; 65(3).
 
25.
Zawadzki B. Kwestionariusze osobowości. W: Strelau J (red.). Psycholo¬gia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2007: 469–490.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top