PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ospa wietrzna w mieście Zamość i powiecie zamojskim w latach 2010–2011
 
Więcej
Ukryj
1
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Zamościu
 
 
Autor do korespondencji
Weronika Oleszczak - Momot   

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Zamościu
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):514-516
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ospa wietrzna powodowana jest przez wirus Varicella – zoser virus. Jest jedną z najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego. W większości przypadków jej przebieg jest łagodny. Główne objawy kliniczne to: brak łaknienia, ból głowy, osłabienie, gorączka. Wysypka pojawia się stopniowo w trakcie choroby, znajduje się w różnych fazach rozwojowych, szybko rozwija się od plam do krost i krótko utrzymujących się blizn. Niemowlęta oraz osoby dorosłe, a szczególnie ludzie z obniżoną odpornością chorują na ospę wietrzną znacznie ciężej niż większość dzieci. Ciężki przebieg ospy wietrznej, jak również jej ciężkie powikłania występują rzadko. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Zamościu i powiecie zamojskim latach 2010–2011. Analizę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie danych zbiorczych o zachorowaniach na choroby zakaźne dostępnych w Powiatowej Stacji Sanitarno‑Epidemiologicznej w Zamościu. Zapadalność w mieście Zamość i powiecie zamojskim w roku 2011 wyniosła 613,81 zachorowań na 100 000 mieszkańców i była wyższa o 11,63% niż w roku 2010. Ospa wietrzna należy do wysoce zaraźliwych chorób wieku dziecięcego. Charakteryzuje się sezonowością, zapadalność nasila się w okresie zimy i wiosny. Najwięcej zachorowań odnotowuje się wśród dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 9 roku życia. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania ospie wietrznej jest wykonanie szczepień ochronnych u dzieci, jak i u dorosłych, którzy nie chorowali wcześniej. Wprowadzenie powszechnego i obowiązkowego szczepienia w kilkunastu krajach spowodowało spadek zachorowań na ospę wietrzną. Dzięki nim dziecko jest chronione przed ciężkim przebiegiem choroby.

Chickenpox is caused by the Varicella – Zoser virus, and is one of the most common infectious diseases of childhood. In most cases, its course is benign. The main symptoms are: loss of appetite, headache, weakness, fever. Acne occurs gradually during the disease, in various stages of development, rapidly develops from pustules and spots a short persistent scarring. Infants and adults, especially people with weakened immune systems suffer from chickenpox much harder than most children. Severe varicella, as well as its serious complications, are rare. The aim of this study was to assess the epidemiological situation of chickenpox in the district of Zamość in 2010–2011. Analysis of the epidemiological situation was based on pooled data of cases of infectious diseases available in the District Sanitary – Epidemiological Station in Zamość. Incidence in Zamość and the Zamość district in 2011 was 613.81 per 100,000, an increase of 11.63% compared to 2010. Chickenpox is a highly contagious childhood diseases. It is characterized by seasonality, the incidence increases in winter and spring. Most cases are recorded among children aged 5–9 years of age. The most effective way to prevent the contraction of varicella is vaccination in children and adults who did not previously have the disease. The introduction of universal and compulsory vaccination in many countries caused a decrease in the incidence of chickenpox. With compulsory vaccination, the child is protected against the severe course of the disease.
 
REFERENCJE (8)
1.
Kowalczyk B. Medycyna rodzinna http://www.mediweb.pl/diseases... wyswietl_d.php?id=10 (dostęp: 13.12.2012).
 
2.
Michalska K. Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego http://www.milionkobiet.pl/ dziecko%2Fospa-wietrzna-u-dzieci,282,1,a.html (dostęp: 13.12.2012).
 
3.
Whitley RJ. Varicella-Zoster Virus Infections. In: Harrison’s Principles of Internal Medicine. Kasper DL, Fauci AS eds. 16th edition McGraw- -Hill 2005.
 
4.
Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. Biuletyny roczne. 1999–2010. NIZP-PZH http://www.pzh.gov.pl/oldpage/... (dostęp: 14.12.2012).
 
5.
Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach w Polsce w 2010 r. Zakład Epidemiologii PZH. Warszawa. grudzień 2010.
 
6.
Galil K, Brown C, Lin F. i wsp. Hospitalizations for varicella in the United States. 1988 to 1999. Pediatr Infect Dis J. 2002; 21: 931–934.
 
7.
Głuchowska M. Paradowska – Stankiewicz I. Ospa wietrzna w Polsce w 2010 roku. Przeg. Epid. 2012; 66: 205–209.
 
8.
Czyrznikowska A. Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień przeciwko ospie wietrznej. http://www.gis.gov.pl/ dep/?lang=pl&dep=13&id=77 (dostęp: 13.12 2012 r.).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top