PL EN
PRACA ORYGINALNA
Najczęstsze problemy zdrowotne dzieci w wieku szkolnym – na przykładzie szkoły podstawowej i gimnazjum w Lublinie
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Zakład Onkologii
 
3
NZOZ Termed
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):508-513
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Intensywny rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wymaga szczególnej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę i promocję zdrowia. W środowisku szkolnym opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, której zadaniem m.in. jest wykonywanie i interpretacja testów przesiewowych, pozwalających na wczesną identyfikację problemów zdrowotnych. Realizacja ww. zadania umożliwia pielęgniarce obserwację rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozpoznanie problemów zdrowotnych pojawiających się w tej populacji, co sprzyja planowaniu profesjonalnej opieki nad zdrowiem dziecka.

Cel pracy:
Celem niniejszej pracy jest ukazanie najczęstszych problemów zdrowotnych występujących u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na przykładzie szkoły podstawowej i gimnazjum w Lublinie.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono na przestrzeni trzech lat (2008–2011) w szkole podstawowej i gimnazjum w Lublinie. Grupę badaną stanowiło ogółem 2417 uczniów szkoły podstawowej i 1182 gimnazjalistów. Metodą badawczą zastosowaną w niniejszej pracy była analiza dokumentacji. Materiał badawczy stanowią dane pochodzące ze „Zbiorczej analizy stanu zdrowia uczniów” Powyższą dokumentację prowadzą pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, na podstawie przeprowadzonych testów przesiewowych oraz informacji uzyskanych od rodziców i dzieci.

Wyniki:
Analiza wyników wskazuje, że najczęstszym problemem zdrowotnym uczniów szkoły podstawowej są choroby i zaburzenia statyczne narządu ruchu, natomiast u młodzieży gimnazjalnej dysfunkcje zdrowotne dotyczą wad i chorób narządu wzroku. Przeprowadzona analiza ma charakter wstępnych badań i wymaga kontynuacji oraz zebrania danych od liczniejszej grupy badawczej.


Introduction:
Due to intensive development, schoolchildren and teenagers need to be provided with special health care focused on prevention and health promotion. In the school environment, health care is executed by a school nurse whose duties include, among others, screening examinations and interpretation of their results which allows an early identification of health problems. The realization of the above-mentioned tasks helps the nurse observe children’s development and regularly analyze health problems that arise in that population which, in turn, facilitates planning professional health care.

Aim:
The aim of study was to present an analysis of most frequent health problems in children and teenagers based on schools in Lublin

Material and methods:
The source of research material was “Pooled Analysis of Health Status in Schoolchildren”. School nurses keep such documentation based on screening tests results and information received from children and their parents. The material examined covered a 3-year period (2008–2011). The data concerning health status of schoolchildren and teenagers were collected in an elementary school and a junior high school in Lublin.

Results:
The results indicate that static diseases and disorders of the locomotor system are the most frequent among elementary school pupils while vision defects and eye diseases prevail in teenagers from junior high school. The presented analysis is a preliminary study and needs to be continued to collect data from a bigger study group

 
REFERENCJE (25)
1.
Woynarowska B, Kowalewska A, Izdebski Z, Komosińska K. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania.Warszawa: PWN. 2010.
 
2.
Krawczyński M. Norma kliniczna w pediatrii. Wyd 1.Warszawa: PZWL. 2005.
 
3.
Kubicka K, Kawalec W. Pediatria. Tom 1.Wyd 3.Warszawa: PZWL. 2010.
 
4.
Lissauer T, Clayden G. Pediatria. Wyd 1. Wrocław. Wydawnictwo Urban & Partner. 2009.
 
5.
GUS. Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 r. Studia i analizy statystyczne. Kraków. 2011.
 
6.
Brosowska B, Mielczarek-Pankiewicz E. Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Tom 2. Wyd 1. Lublin: Makmed. 2008.
 
7.
Lenartowicz H, Kózka M. Metodologia badań w pielęgniarstwie. Wyd 1. Warszawa:PZWL. 2010.
 
8.
Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego. Analiza stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej w województwie Warmińsko -Mazurskim w roku szkolnym 2008/2009. Olsztyn. 2010.
 
9.
Oblacińska A, Ostręga W. Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka. 2003.
 
10.
Global Recommendations on Physical Activity for Health. http://www. who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/index. html (dostęp:2011.10.15).
 
11.
Strong WB, Malina RM, Blimkie CJ, Daniels SR, Dishman RK, Gutin B, et al. Evidence based physical activity for school-age youth. J Pediatr. 2005; 146(6): 732–737.
 
12.
Oblacińska A, Weker H. Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży. Od urodzenia do dorosłości. Wyd 1.Kraków: Help-Med. 2008.
 
13.
Oblacińska A, Tabak I. Jak pomóc otyłemu nastolatkowi? Warszawa: Instytut Matki i Dziecka. 2003.
 
14.
Mazur J, Małkowskiej-Szkutnik A. Wyniki badań HBSC 2010. Warszawa: Raport techniczny: 2011.
 
15.
Oblacińska A, Woynarowska B. Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Raport z badań. Warszawa. 2006.
 
16.
Mark A, Janssen I. Relationship between screen time and metabolic syndrome in adolescents. J Public Health (Oxf). 2008; 30(2): 153–160.
 
17.
Steciwko A, Kurpas D, Sochocka L. Dziecko i jego środowisko. Wyzwania pediatrii w XXI wieku – problemy zdrowotne dzieci w wieku szkolnym. Wyd 1.Wrocław:Continuo. 2010.
 
18.
Szymborski J, Jakubik K, red. Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce. Biuletyn RPO.
 
19.
Główny Urząd Statystyczny. Warszawa. 2008.
 
20.
Oblacińska A, Woynarowska B. Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka. 2002.
 
21.
Malinowska-Cieślik M. Ocena programów rządowych i regulacji prawnych dotyczących prewencji urazów i promocji bezpieczeństwa dzieci w Polsce. Med. Środ. 2006; 9: 2–7.
 
22.
Steciwko A, Pirogowicz I. Dziecko i jego środowisko. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób w pediatrii. Wyd. 1.Wrocław: Continuo. 2007.
 
23.
Marsden J, Boys A, Farrell M, Stillwell G, Hutchings K, Hillebrand J, et al. Personal and social correlates of alcohol consumption among mid-adolescents. Br J Dev Psychol. 2005; 23:427–450.
 
24.
Santrock J. Adolescence. 11th ed Boston Mass; London: McGraw-Hill 2007.
 
25.
Kowalewska A. Wiek inicjacji nikotynowej a częstość palenia tytoniu przez młodzież 15-letnią w Polsce. Przegl Lek. 2008; 65(10):548.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top