PL EN
PRACA ORYGINALNA
Opinie personelu medycznego na temat zalecanych szczepień przeciwko grypie
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Bielsko-Biała
 
2
Absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Wydział Nauk o Zdrowiu, Bielsko-Biała
 
 
Autor do korespondencji
Danuta Sternal   

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Willowa 2, 43-300, Bielsko-Biała, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(1):16-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Główny Inspektorat Sanitarny, corocznie publikując Program Szczepień Ochronnych, włącza się w realizację międzynarodowych wytycznych dotyczących profilaktyki zachorowań na grypę, które zalecają, aby personel medyczny regularnie poddawał się szczepieniom. Celem pracy było poznanie opinii pracowników medycznych – lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych – na temat zalecanych szczepień przeciwko grypie oraz określenie czynników wpływających na częstotliwość wykonywania szczepień (występują tu trzy możliwości: profilaktyka regularna, nieregularna lub brak profilaktyki).

Materiał i metody:
W badaniu wzięło udział 105 pracowników bielskiego szpitala: 30 lekarzy, 55 pielęgniarek i położnych oraz 20 ratowników medycznych. Udział w anonimowym badaniu miał charakter dobrowolny.

Wyniki:
W badanej grupie 67,3% ankietowanych zdeklarowało nieszczepienie się przeciwko grypie, wśród nich aż 78,1% stanowiły pielęgniarki/położne i 75% – ratownicy medyczni. Nieregularnie poddaje się szczepieniom 20,2%, a regularnie szczepi się zaledwie 12,5% spośród wszystkich badanych osób. Procent osób szczepiących się regularnie lub sporadycznie w poszczególnych grupach zawodowych daje wynik: 59,8% wśród lekarzy oraz jedynie 21,8% w grupie pielęgniarek/położnych i 25% wśród ratowników medycznych.

Wnioski:
1. Pomimo międzynarodowych zaleceń niewielu pracowników medycznych szczepiło się przeciwko grypie. 2. Grupą zawodową najczęściej deklarującą wykonywanie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie byli lekarze. 3. Głównym powodem zaszczepienia się była chęć ochrony siebie przed zachorowaniem, natomiast przyczyną nieszczepienia się okazał się brak wiary w skuteczność szczepionki.


Objectives:
By annually publishing the Preventive Vaccinations Programme, the Main Sanitary Inspectorate implements international guidelines referring to the prophylaxis of influenza, which recommend medical staff to regularly undergo vaccinations. The aim of the study was to become familiar with the opinion of healthcare employees – physicians, nurses, midwives and paramedics, regarding the recommended vaccinations against influenza, and determining the factors which affect the frequency of undergoing vaccinations – regular prophylaxis, irregular prophylaxis, or lack of prophylaxis.

Material and methods:
The study enrolled 105 employees of the Hospital in Bielsko-Biała – 30 physicians, 55 nurses and midwives and 20 paramedics. Participation in the anonymous survey study was voluntary.

Results:
In the studied group, 67.3% declared not undergoing vaccinations against influenza – this number included 78.1% of the nurses/midwives and 75% of the paramedics. Undergoing vaccinations irregularly was reported by 20.2% of all the respondents, whereas regularly by only 12.5%. The percentage of respondents undergoing regular or sporadic vaccinations in particular occupational groups is as follows: 59.8% among physicians, 21.8% among nurses/midwives and 25% among paramedics.

Conclusions:
1. Despite international recommendations, only a small percentage of medical staff reported undergoing vaccinations against influenza. 2. The professional group who most often declared performing preventive vaccinations against flu were doctors. 3. The main reason for undergoing vaccination was the wish to prevent falling ill, whereas the reason for not undergoing vaccination was the lack of faith in the effectiveness of the vaccine.

 
REFERENCJE (21)
1.
Mrukowicz J, Sawiec P, Gładysz A. Influenza [Grypa]. W: P. Gajewski (red.). Interna Szczeklika. Mały podręcznik 2014/2015. Med Prakt. Kraków; 2014: s. 1030–1036.
 
2.
Brydak L. B. Influenza – a problem old as the hills [Grypa – problem stary jak świat]. Hygeia Public Health 2012; 47(1): 1–7.
 
3.
Influenza (Seasonal). Dostępny w Internecie: http://www.who.int/mediacentre... [dostęp: 16.10.2017].
 
4.
Przybyłowski T. Complications of influenza [Powikłania grypy]. Med Dypl 2011; 11(188): 85–91.
 
5.
Brydak L. B. Influenza as a family disease [Grypa chorobą rodziny]. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(2): 281–286.
 
6.
Vaccinations against influenza: basic facts for general practitioners in Europe [Szczepienia przeciw grypie: podstawowe fakty dla lekarzy pierwszego kontaktu w Europie] [online]. Dostępny w Internecie: http:// www.psse-kamien.pl/wp-content/uploads/2015/04/Poradnik_RAISE- -dot.-grypy.pdf [dostęp: 16.10.2017].
 
7.
Talarek E, Duszczyk E. Vaccinations against influenza [Szczepienia przeciwko grypie]. Gab Pryw 2008; 10–11(180): 39–42.
 
8.
Announcement of the Chief Sanitary Inspector of 31st October 2017 regarding the Preventive Vaccination Plan for 2018 [Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018] [online]. Dostępny w Internecie: https://gis.gov.pl/images/pso_... [dostęp: 14.01.2018].
 
9.
Johnson DR, Nichol KL, Lipczyński K. Barriers to adult immunization. Am J Med 2008; 121: 28–35.
 
10.
Nitsch-Osuch A, Brydak LB. Vaccinations against influenza among the medical staff [Szczepienia przeciwko grypie u personelu medycznego]. Med Pr 2013; 64(1): 119–129.
 
11.
Kmiecik T, Otocka-Kmiecik A, Ciebiada M, Górski P. Vaccinations against influenza in groups of risk – Polish and global recommendations [Szczepienia przeciw grypie w grupach ryzyka – zalecenia polskie i światowe]. Med Dypl 2009; 8(161): 55–60.
 
12.
Vaccinations against influenza among health care employees in Poland – current situation and perspectives [Szczepienia przeciw grypie wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce – teraźniejszość i perspektywy] [online]. Dostępny w Internecie: http://opzg.cn-panel.pl/resour... dokumenty/dla-pracownikow/Szczepienia-przeciw-grypie-wsrod- -pracownikow-ochrony-zdrowia.pdf [dostęp: 16.10.2017].
 
13.
Influenza Vaccination Information for Health Care Workers [online]. Dostępny w Internecie: https://www.cdc.gov/flu/pdf/to... [dostęp: 14.01.2018].
 
14.
Grzela AM, Panczyk M, Gotlib J. The opinions of health care employees on vaccinating against influenza – preliminary reports [Opinie na temat szczepienia przeciwko grypie wśród pracowników ochrony zdrowia – doniesienia wstępne]. Piel Pol 2016; 2(60): 158–164.
 
15.
Zielonka T. M, Lesiński J, Życińska K, Machowicz R, Królikowski K, Wardyn AK. Vaccinations against influenza among the medical staff of research and teaching hospitals in Warsaw and students of the Medical University of Warsaw [Szczepienia przeciwko grypie personelu medycznego warszawskich szpitali klinicznych i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego]. Med Pr 2009; 60(5): 369–375.
 
16.
Gołębiak I, Pulkowska-Nowocień A, Topczewska-Cabanek A, Dawgiałło M, Życińska K, Nitsch-Osuch A. Knowledge, perception and the execution of vaccinations against influenza among the nursing staff [Wiedza, postrzeganie i wykonawstwo szczepień przeciw grypie wśród personelu pielęgniarskiego]. Fam Med Prim Care Rev 2015; 17(1): 15–18.
 
17.
Supranowicz P, Brydak L. B. Opinions of the employees of the National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene on preventive vaccinations against influenza [Opinie pracowników Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o szczepieniach ochronnych przeciw grypie]. Przegl Epidemiol 2013; 67: 755–760.
 
18.
Stasiak A, Maszke M, Kałucka S. The attitude towards vaccinations against influenza and vaccinating against influenza among students of medicine in the years 2012–2013 and 2013–2014 [Stosunek do szczepień przeciw grypie i zaszczepienia przeciw grypie wśród studentów medycyny w latach 2012–2013 i 2013–2014]. Fam Med Prim Care Rev 2014; 16(2): 166–168.
 
19.
Bednarek A, Zarzycka D. The need for and the assumptions of modern education illustrated with the example of preventive vaccinations [Potrzeba i założenia nowoczesnej edukacji na przykładzie szczepień ochronnych]. Probl Hig Epidemiol 2015; 96 (1): 1–7.
 
20.
Influenza Vaccination Coverage Among Health Care Personnel – United States, 2016–17 Influenza Season. Dostępny w Internecie: https://www. cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6638a1.htm [dostęp: 14.01.2018].
 
21.
Ethics of mandatory vaccination for healthcare workers [online]. Dostępny w Internecie: https://pdfs.semanticscholar.o... 42481c40c59f7517f85fe51cf8b.pdf [dostęp: 14.01.2018].
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top