PL EN
PRACA ORYGINALNA
Opinie rodziców na temat szczepień ochronnych u dzieci
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno‑Humanistyczna Wydział Nauk o Zdrowiu, Bielsko‑Biała
 
2
Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Gawlik   

Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Nauk o Zdrowiu, Bielsko‑Biała, ul. Willowa 2
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):360-364
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Szczepienia są najskuteczniejszą metodą zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych u dzieci. Realizowane są według co roku aktualizowanego Programu Szczepień Ochronnych. Stopień realizacji szczepień u dzieci w dużej mierze uzależniony jest od świadomości ich rodziców.

Cel:
Celem pracy było poznanie opinii rodziców na temat szczepień ochronnych, ich bezpieczeństwa oraz źródeł pozyskiwania informacji o szczepieniach.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono od stycznia do maja 2012 r. w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej, w grupie 123 rodziców. Wykorzystano autorską anonimową ankietę. Wyniki. Z przeprowadzonej analizy zebranego materiału wynika, że stopień realizacji szczepień obowiązkowych u dzieci jest wysoki. Szczepienia zalecane wykonywane są u nielicznych dzieci. Zdaniem większości ankietowanych, szczepienia są bezpieczne dla dzieci. Głównym źródłem informacji na temat szczepień ochronnych dla rodziców jest lekarz.

Wnioski:
1. Rodzice szczepią swoje dzieci, mimo wątpliwości co do skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych u dzieci szczepionek. 2. Istnieje potrzeba większej aktywizacji mediów (prasy, radia, telewizji) celem rozpowszechniania informacji na temat szczepień i szczepionek. 3. Należy szerzyć edukację zdrowotną wśród rodziców, aby kształtować ich prawidłowe postawy wobec szczepień ochronnych. To jest główne zadanie dla pracowników służby zdrowia


Introduction:
Vaccination is the most effective method of preventing infectious diseases in children, implemented according to the annually updated immunization programme. The degree of implementation of the vaccination in children depends of parents’ awareness.

Aim of the study:
The aim of this study was to investigate the opinions of parents about vaccination, of their security and sources of obtaining information for parents about vaccinations.

Material and Methods:
The study was conducted from January to May 2012 in the Paediatrics Hospital in Bielsko – Biała, in a group of 123 parents who completed an anonymous survey.

Results:
Analysis of the collected data showed that the degree of compulsory vaccinations among children is high. The recommended vaccinations are performed in a small group of children. Most respondents believe vaccinations are safe for children. The main source of information on vaccination for parents is a doctor.

Conclusions:
1. Parents vaccinate their children despite doubts about the efficacy and safety of vaccines used in children. 2. There is a need for greater activation of the media, journals, radio and television, in order to disseminate information on immunization and vaccines. 3. There is a need to promote health education among parents and to shape proper attitudes towards immunization. This is a major task for health staff.

 
REFERENCJE (16)
1.
Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2011 r. (poz.71) w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2012. Dz.Urz.MZ.11.8.71.
 
2.
Kniażewska M. Szczepienia ochronne i zasady ich przeprowadzenia u dzieci i młodzieży W: Obuchowicz A. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007: 29–34.
 
3.
Wełnicki M. Kontrowersje wokół szczepień. Służba Zdrowia 2011; 34–42: 54–56.
 
4.
Oświadczenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH na temat bezpieczeństwa szczepień i szczepionek. Przegląd Epidemiologiczny 2010; 64: 105–207.
 
5.
Tarczoń I, Domaradzka E, Czajka H. Co na temat szczepień ochronnych wiedzą rodzice i pracownicy ochrony zdrowia? Przegląd Lekarski 2009; 66: 27–33.
 
6.
Borras E, Dominquez A i wsp. Parental knowledge of pediatric vaccination. BMC Public Health 2009; 9: 154.
 
7.
Jackowska T, Kryszewska M. Realizacja szczepień zalecanych u dzieci i ocena świadomości ich rodziców. Pediatria Polska 2010; 85(3): 201–206.
 
8.
Rogalska J, Augustynowicz E, Gryl A, i wsp. Źródła informacji oraz wiedza rodziców na temat szczepień ochronnych w Polsce. Przegląd Epidemiologiczny 2010; 64: 83–90.
 
9.
Szynczewska E, Drobik-Wąsiewicz K, i wsp. Realizacja szczepień ochronnych u dzieci pozostających pod opieką poradni neurologicznej. Przegląd Pediatryczny 2009; 39(2): 117–121.
 
10.
Heininger M. An Internet – based survey on parental attitudes towards immunization. Vaccine 2006; 24: 6351–6355.
 
11.
Bernatowska E, Pac M. Fakty o mitach- czy szczepionki są bezpieczne. Standardy Medyczne/Pediatria 2011; (8): 711–718.
 
12.
Panasiuk B, Prokopowicz D. Czy szczepienia są bezpieczne? Nowa Pediatria 2006; 4: 86–89.
 
13.
Mrożek-Budzyn D, Kiełtyka A. Czynniki wpływające na poprawę realizacji szczepień obowiązkowych dzieci na terenie województwa małopolskiego według opinii rodziców. Przegląd Epidemiologiczny 2007; 61: 143–151.
 
14.
Szenborn L, Czajka H, Wysocki J. Kontrowersje wokół szczepień. Przegląd Lekarski 2009: 1–2(66): 65–71.
 
15.
Bernatowska E. Nieswoisty wpływ szczepień – czy szczepionki szkodzą dzieciom? Standardy medyczne Pediatria 2009: 6: 712–718.
 
16.
Yarwood J, Noakes K. i wsp. Tracking mothers attitudes to childhood immunization 1991–2001. Vaccine 2005; 23: 5670–5687.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top