PL EN
OPIS PRZYPADKU
Operatywna analiza rozluźniania mięśni okolic sklepienia czaszki na biomechanikę szyjnego odcinka kręgosłupa
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Paula Tomaszewska   

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(2):126-130
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wstęp. Coraz częściej wśród chorób cywilizacyjnych wymienia się także zespoły bólowe kręgosłupa. Rozluźnianie mięśni sklepienia czaszki i jego oddziaływanie na dystalne części ciała to jedna z innowacyjnych metod fizjoterapeutycznych. Celem terapii była ocena wpływu rozluźniania mięśnia czołowego i czepca ścięgnistego na szyjny odcinek kręgosłupa. Na tej podstawie określono, jak wpływa na zakres ruchomości kręgosłupa zmniejszenie napięcia mięśnia czołowego i czepca ścięgnistego oraz w jakim stopniu zmniejszą się dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa szyjnego po zastosowaniu techniki rozluźniającej mięsień czołowy i czepiec ścięgnisty.

Materiał i metody:
W badaniu uczestniczyła jedna kobieta w wieku 35 lat. Terapia została podzielona na cztery sesje w odstępach co 3–4 dni. Podczas terapii poddano rozluźnieniu mięsień czołowy oraz czepiec ścięgnisty. Badanie rozpoczęto od oceny pomiarów, a ich wyniki stanowiły podstawę do określenia skuteczności terapii. Pomiary były dokonywane przy pomocy inklinometru cyfrowego. Do oceny bólu posłużono się skalą VAS.

Wyniki:
Uzyskane wyniki we wszystkich czterech sesjach świadczą o zwiększeniu zakresu ruchomości w szyjnym odcinku kręgosłupa oraz zmniejszeniu dolegliwości bólowych.

Wnioski:
1. Terapia rozluźniania mięśni sklepienia czaszki przyniosła u pacjentki efekty w postaci zwiększenia ruchomości w odcinku szyjnym. 2. Stretching mięśnia czołowego i czepca ścięgnistego wydaje się być łatwą, szybką, a zarazem skuteczną formą normalizacji zaburzeń napięć tkanek miękkich. 3. System mięśniowo-powięziowy transmitował spadek napięcia tkanek wzdłuż jego przebiegu.


Introduction:
Spine pain syndromes are being increasingly mentioned among the diseases of civilization. The loosening of the cranial vault muscles and its effect on the distal parts of the body is one of the innovative physiotherapeutic methods. The aim of the therapy was to assess the impact of loosening of the frontal muscle and tendon loin on the cervical spine. On this basis, the influence of the reduction of the tension of the frontal muscle and tendon rigor and the extent of pain is reduced within the cervical spine after the use of a loosening technique of the frontal muscle and tendinous sinus.

Material and Methods:
A 35-year-old woman participated in the therapy. The therapy was divided into 4 sessions, each one every 3–4 days. During each session, the frontal muscle and the epicranial aponeurosis were relaxed. Mobility measurements were conducted before and after each session. The results were compared and then used to evaluate the therapy. The measurements were made with a digital inclinometer. The VAS scale was used to assess pain.

Results:
The results obtained in all 4 sessions indicated an increase in cervical spine mobility.

Conclusions:
1) Muscle relaxation therapy in the cranial vault resulted in increased mobility in the cervical segment. 2) Stretching of the frontal muscle and tendon loin seems to be an easy, fast and effective form of normalization of soft tissue tension disorders. 3) The myofascial system of tissues transmit the voltage drop along its course.

 
REFERENCJE (18)
1.
Donelson R. Rapidly Reversible Low Back Pain: An Evidence-Based Pathway to Widespread Recoveries and Savings [Poland]. Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego; 2011: 24.
 
2.
Kuncewicz E, Sobieska M, Samborski W. Myofascial pain and tension – type headache [Poland]. Annales Academiae Medicae Stetinensis Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2009; 54; 3: 5–9.
 
3.
Rasmussen BK, Lipton B. Epidemiology of Tension – Type Headache [America]. W: Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch MK (red.). The Headache, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000; 545–550.
 
4.
Netter FH. Atlas of human anatomy [Poland]. Edra Urban & Partner, 2014.
 
5.
Myers TW. Tapes anatomical Myofascial Meridians for Therapists manual and Movement Therapy Specialists [Poland]. Warszawa: Wydawnictwo DB Publishing; 2015.
 
6.
Mikołajczyk E, Jankowicz-Szymańska A, Guzy G, Maicki T. Effects of complex physiotherapeutic treatment on functional condition in outpatients suffering from cervical spine pain [Poland]. Hygeia Public Health 2013; 48(1): 73–9.
 
7.
Rudzińska A, Nowotny-Czupryna O, Knapik H. Assessment of the knowledge and application of the principles of prevention of painful cervical spine in everyday life of women [Poland]. Fizjoterapia Polska 2002; 2(1): 6–10.
 
8.
Chochowska M, Ogrodowczyk R, Klonowska J i wsp. Terapia punktów spustowych w napięciowych bólach głowy. Available online at: http://files.elamed.com.pl/RWP... punkt%C3%B3w%20spustowych%20w%20napi%C4%99ciowych%20 b%C3%B3lach%20g%C5%82owy.pdf (access: 24.07.2018).
 
9.
Wiśniewska T, Kowalski M, Wiśniewska M. The impact on the effectiveness of self-therapy treatment of back pains [Poland]. Fizjoterapia Polska 2006; 4: 136–142.
 
10.
Barczyk K, Skolimowski T, Jasiński R, Stefański G, Hawrylak A. The influence of degenerative changes in the cervical spine dysfunction locomotor middle-aged women [Poland]. Fizjoterapia 2006; 14(1): 53–8.
 
11.
Taimela S, Takala E, Asklof T, Seppala K, Parviainen R. Active treatment of chronic neck pain: A prospective randomized intervention [Finland]. Spine 2000, 25(8): 1021–1027.
 
12.
Janda V. Muskelfunktions-diagnostik. Leuven: Verlag ACCO; 1984.
 
13.
Cackowski W. New understanding of biomechanics and directions of thinking development regarding the functioning of the human motor system [Poland]. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja 2015; 67: 14–8.
 
14.
Kowacka B. Techniques of myofascial normalization in cervical headaches. Workshops of the XII Conference of the Polish Society of Physiotherapy [Poland], 25–26.11.2016.
 
15.
Uryzaj R, Kuklińska A, Cabak A, Kowacka B. Tissue massage of the front al muscle and epicranial aponeurosis area on the elasticity of the superficial back line [Poland]. Medycyna Sportowa 2018; 1(4); 34: 35–9.
 
16.
Uryzaj R, Kuklińska A, Cabak A. The effect of deep tissue massage on tension reduction in the structural components of the superficial back line [Poland]. Polish Journal of Sports Medicine 2016; 3(4): 157–63.
 
17.
Stecco C. Functional atlas of the human fascial system [English]. Churchill Livingstone Elsevier 2015.
 
18.
Bendtsen L, Fernandez de-la-Peńas C. The role of muscles in tension- -type headache [English]. Current Pain and Headache Reports 2011; 15(6): 451–8.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top