PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Niepłodność w świetle definicji choroby podanej przez WHO
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
I Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(2):163-166
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Niepłodność małżeńska to szeroki problem nie tylko medyczny, ale także społeczny.

Cel pracy:
Celem pracy było sprawdzenie, czy niepłodność, w rozumieniu definicji WHO, określana jest we współczesnym piśmiennictwie jako choroba oraz czy są przesłanki ku temu, aby ją tak traktować.

Materiał i metody:
Uniwersytecką bazę danych, PubMed, MEDLINE, Social Care Online przeszukano przy użyciu haseł: niepłodność, konsekwencje niepłodności, jakość życia osób niepłodnych, choroba, choroba przewlekła. Przeszukanie ograniczono do prac w języku polskim i angielskim, opublikowanych w latach 1994-2010. Wyszukiwarką elektroniczną wybrano wstępnie 48 prac, z czego w niniejszym opracowaniu wykorzystano 27. Skorzystano też z 6 innych prac, których nie znaleziono w/w bazach danych, lecz zaczerpnięto je z prywatnych zbiorów autorów. Finalnie w zbiorze tworzącym materiał analizy znalazły się 33 opracowania.

Wyniki:
WHO i niektórzy autorzy potwierdzają tezę, że niepłodność to choroba, której charakter określają mianem „społeczna”. Nie brakuje jednak zgoła przeciwnych stanowisk – niepłodność nie może być chorobą, ponieważ nie boli, nie zagraża życiu i nie dotyczy pojedynczego człowieka. Przegląd piśmiennictwa ukazał dużą rozbieżność stanowisk autorów w tej kwestii oraz dał podstawy do wnioskowania.

Wnioski:
Współczesne piśmiennictwo nie definiuje jednoznacznie niepłodności małżeńskiej jako choroby, chociaż nie brakuje w nim argumentów za tym, aby tak było.


Introduction:
Infertility in marriage is a widespread, and not only medical, but also a social problem.

Objective:
The purpose of study was verification of whether or not, according to the definition by the WHO, infertility is approached as a disease in the relevant literature, and the determination of premises to view infertility in that way.

Material and Methods:
In order to collect material for the study, medical university databases: PubMed, MEDLINE and Social Care Online data, were searched for the following key notions: infertility, consequences of infertility, quality of life of infertile individuals, disease, and chronic disease. The search was limited to literature in Polish and English published in 1994-2010. Subsequently, 48 reports were selected, 27 of which were finally used for the presented study. In addition, 6 reports were used which were not included in the above-mentioned databases, but found in private database of other researchers. Finally, 33 reports were analyzed.

Results:
The WHO and some researchers support the thesis that infertility is a disease of a ‘social’ character. However, there are numerous opposing approaches stating that infertility cannot be considered as a disease, because it is not associated with pain, not life threatening and it does concern a single individual. The review of literature showed a wide diversity of opinions among the researchers which allowed the drawing of some conclusions.

Conclusions:
Contemporary literature does not provide an explicit definition of marriage infertility as a disease, although there are numerous arguments for approaching it as such.

 
REFERENCJE (34)
1.
WHO: Manual for the Standardized Investigation and Diagnosis of the Infertile Couple. Cambridge: Cambridge University Press; 2000.
 
2.
WHO definition of Health. New York: Official Records of the World Health Organization 1948; 2: 100.
 
3.
Health population and development, WHO position paper. Geneva: Word Health Organization; 1994.
 
4.
Cook RJ, Fathalla MM. Advancing Reproductive Rights Beyond Cairo and Beijing. Int Fam Plann Perspect. 1996; 22(3): 115–121.
 
5.
Uszyński M. Propedeutyka medycyny klinicznej i zdrowia publicznego. Bydgoszcz: Wyd. AM; 2001.
 
6.
Thor P. Podstawy patofizjologii człowieka. Krakow: Wyd. Vesalius; 2007.
 
7.
The ESHRE Capri Workshop Group. Social determinants of human reproduction. Hum Reprod. 2001; 16: 1518–1526. 8. ESHRE. The European IVF-monitoring programmme (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Assisted reproductive technology in Europe, 2000. Results generated.
 
8.
from European registers by ESHRE. Hum Reprod. 2004; 19(3): 490–503.
 
9.
Łepecka-Klusek C. Postawy życiowe partnerow w sytuacji niezamierzonej bezdzietności. Rozprawa habilitacyjna. Lublin; Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 2008.
 
10.
Łepecka-Klusek C, Bokiniec M. Samoocena mężczyzn z bezdzietnych par małżeńskich po uzyskaniu informacji o wartości nasienia. Ginekol Pol. 1994; 65(1): 24–28.
 
11.
Szamatowicz M. Kradzież czasu reprodukcyjnego jako jatrogenna szkoda w medycynie rozrodu. W: Paszkowski T, (red.). Zapobieganie szkodom jatrogennym w położnictwie i ginekologii. Lublin: Wyd. IZT; 2004: 21–24.
 
12.
Dutney A. Religion, infertility and assisted reproductive technology. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2007; 21(1): 169–80.
 
13.
Reddy UM, Wapner RJ, Rebar RW, Tasca RJ. Infertility, assisted reproductive technology, and adverse pregnancy outcomes: executive summary of a National Institute of Child Health and Human Development workshop. Obstet Gynecol. 2007; 109(4): 967-77.
 
14.
Wołczyński S, red. Techniki rozrodu wspomaganego medycznie w leczeniu niepłodności. W: Ginekologia po Dyplomie. Warszawa: Medical Tribune Polska; 2006.
 
15.
Van Voorhis B. Clinical practice. In vitro fertilization. N Engl J Med. 2007; 356(4): 379–86.
 
16.
Fong SF, McGovern PG. How does age affect fertility? Contemp Obstet Gynecol. 2004; 49: 37–46.
 
17.
Edelman RJ, Connolly KJ. Gender Differences in Response to Infertility and Infertility Investigation: Real or Illusory. Br J Health Psychol. 2000; 5(4): 365–375.
 
18.
Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Wyd. Nauk. Śląsk; 2006.
 
19.
Sherrod RA. Understanding the emotional aspects of infertility: implications for nursing practice. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2004; 42(3): 40–47.
 
20.
Glover L, Gannon K, Sherr L, Abel PD. Distress in sub-fertile men: a longitudinal study. J Reprod Infant Psychol. 1996; 14(1): 23–36.
 
21.
Gannon K, Glover L, Abel P. Masculinity, infertility, stigma and media reports. Soc Sci Med. 2004; 59(6): 1169–1175.
 
22.
Greil AL. Infertility and psychological distress: a critical review of the literature. Soc Sci Med. 1997; 45(11): 1679–1704.
 
23.
Mindes EJ, Ingram KM, Kliewer W, James CA. Longitudinal analyses of the relationship between unsupportive social interactions and psychological adjustment among women with fertility problems. Soc Sci Med. 2003; 56(10): 2165–2180.
 
24.
Whiteford LM, Gonzalez L. Stigma: the hidden burden of infertility. Soc Sci Med. 1995; 40(1): 27–36.
 
25.
Kainz K. The role of the psychologist in the evaluation and treatment of infertility. Womens Health Issues 2001; 11(6): 481–485.
 
26.
Lee TY, Sun GH, Chao SC. The effect of an infertility diagnosis on the distress, marital and sexual satisfaction between husbands and wives in Taiwan. Hum Reprod. 2001; 16(8): 1762–1767.
 
27.
Salvatore P, Gariboldi S, Offidani A, Coppola F, Amore M, Maggini C.
 
28.
Psychopathology, personalisty and marital relationship in patients undergoing in vitro fertilization procedures. Fertil Steril. 2001; 75(6): 1119–1125.
 
29.
Guttmann J, Lazar A. Criteria for marital satisfaction: does having a child make a difference? J Reprod Inf Psychol. 2004; 22(3): 147–156.
 
30.
Bidzan M. Psychologiczne aspekty niepłodności. Krakow: Ofic. Wyd. Impuls; 2006.
 
31.
Klaus A. Bezdzietność w małżeństwie. Opole: Wyd. Wydziału Teologicznego UO; 2002.
 
32.
Lampman C, Dowling-Guyer S. Attitudes Toward Voluntary and Involuntary Childlessness. Basic Appl Soc Psych. 1995; 17(1-2): 213–222.
 
33.
Wischmann T, Stammer H, Scherg H, Gerhard I, Verres R. Psychosocial characteristics of infertile couples: a study by the `Heidelberg Tertility Consultation Service`. Hum Reprod. 2001; 16(8): 1753–1761.
 
34.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top