PL EN
PRACA ORYGINALNA
Jakość życia pielęgniarek – badanie wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski
 
2
Samodzielna Pracownia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 
3
Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Kęcka   

Samodzielna Pracownia POZ, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(4):398-401
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Jakość życia przejawia się w przystosowaniu biologicznym, społecznym, podmiotowym i duchowym. Z tej perspektywy pojęcie to utożsamiane jest zarówno z wartościami otaczającego świata, jak i z jakością funkcjonowania człowieka. Można powiedzieć, że jest to zespół elementów przenikających się w różnych proporcjach i z różnym nasileniem, wśród których znajdują się takie obszary jak: współudział w życiu społecznym, dorobek twórczy, bogactwo przeżyć, poziom świadomości oraz poziom aktywności.

Materiał i metody:
Jakość życia, uwarunkowana stanem zdrowia 145 pielęgniarek, została zbadana w oparciu o polską adaptację kwestionariusza EQ 5D. Poza danymi demograficznymi zawiera on ocenę stanu zdrowia w 5 aspektach życia codziennego takich jak: możliwości ruchowe, samoobsługa, codzienna aktywność, stan psychiczny oraz globalna subiektywna ocena swojego zdrowia (tzw. EQ-VAS).

Wyniki:
Umiarkowane problemy w zakresie co najmniej jednej domeny jakości życia zgłosiło 65,52% respondentów, skrajne problemy 1,4%. Ból lub dyskomfort odczuwało 48,97% ankietowanych, niepokój lub obniżenie nastoju – 50,3%. Problemy z chodzeniem zgłosiło 6,2%, z wykonaniem zwykłych czynności – 10,34%. Ból i lęk są najczęściej zgłaszanymi problemami, zwłaszcza wśród młodszej grupy badanych kobiet. Średnia ocena stanu zdrowia – według wizualnej skali analogowej (visual analougue scale VAS) – wynosiła 78,85 punktów (SD 13,85).

Wnioski:
Niepokój i ból są częstymi problemami pielęgniarek, szczególnie młodszych. Średni wynik oceny stanu zdrowia obniżał się wraz z wiekiem. Nie stwierdza się istotnych różnic stanu zdrowia pielęgniarki w stosunku do stanu zdrowia populacji polskiej. Satysfakcja z pracy wpływa na jakość życia związaną ze stanem zdrowia, a stan zdrowia modyfikuje poziom satysfakcji z pracy.


Introduction:
The quality of life is manifested by biological, social, personal and spiritual adaptation. From this perspective, the concept is identified both with the values of the surrounding world, and the quality of human functioning. In one sentence, this is a set of elements mutually interpenetrating in various proportions and with various intensity, consisting of such areas as: co-participation in social life, creative output, wealth of experience, level of awareness and level of activity.

Material and Methods:
The quality of life conditioned by the state of health was examined among 145 nurses based on the Polish adaptation of the EQ 5D questionnaire. Apart from demographic data, the questionnaire contains an assessment of the state of health from 5 aspects of daily life: mobility capabilities, self-care, daily activity and psychological state, and global self-reported state of health (so-called EQ-VAS).

Results:
Moderate problems within at least one domain of the quality of life were reported by 65.52% of respondents, while extreme problems – by 1.4%. Pain or discomfort were experienced by 48.97% of respondents, whereas anxiety or low mood – by 50.3%. Problems with walking were mentioned by 6.2%, and with performing simple activities – 10.34%. Pain and fear were the most frequently reported problems, especially among the younger group of women in the study. The mean evaluation of the state of health according to the visual analogue scale VAS was 78.85 scores (SD 13.85).

Conclusions:
Anxiety and pain are frequent problems among nurses, especially those who were younger. The mean evaluation of the state of health decreased with age. No significant differences in the state of health were observed between nurses and the general Polish population. Job satisfaction affects health-related quality of life, while the health status modifies the level of job satisfaction.

 
REFERENCJE (15)
1.
Dmoch T, Rutkowski J. Badanie poziomu i jakości życia. Wiad Statyst. 1985; 10: 27–31.
 
2.
De Walden-Gałuszko K. Jakość życia — rozważania ogólne. W: De Walden-Gałuszko K. Majkowicz M. (red.). Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994; 13–39. ISBN 83–7017–512–0.
 
3.
Bańka A. Psychologia jakości życia. Wydaw. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2005, ISBN 83–916521–8–1.
 
4.
Górna K. Obiektywny i subiektywny wymiar jakości życia chorych na schizofrenię po pierwszej hospitalizacji. Rocz AM Białystok 2005; 50 (suppl. 1): 225–227.
 
5.
Raeburn JM, Rootman I. Quality of life and health promotion [w:] Renwick R, Brown I, Nagler M. (red.): Quality of Life in Health Promotion and Rehabilitation: Conceptual approaches, issues, and applications (75–88). Thousand Oaks, CA, Sage 1996.
 
6.
Trzebiatowski J. Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Heath. 2011; 46(1): 25–31.
 
7.
Tobiasz-Adamczyk B. Jakość życia w naukach społecznych i medycynie. Sztuka Leczenia 1996; 2: 33–40.
 
8.
Gopalakrishnan N., Blane D. Quality of life in older ages. Br Med Bull. 2008; 1: 113–126.
 
9.
Porensky EK, Dew MA, Karp JF, Skidmore E, Rollman BL, et al. The burden of late-life generalized anxiety disorder. Effects on disability, Health-related quality of life, and health care utilization. Am J Geriat Psychiat. 2009; 6: 473–482.
 
10.
Tobiasz -Adamczyk B. Geneza zdrowia, koncepcje i ewaluacja jakości życia. W: Kawęcka- Jaszcz K, Klocek M, Tobiasz-Adamczyk B. (red.): Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Metody pomiaru i znaczenie kliniczne. Wydaw Med Termida, Poznań; 2006.
 
11.
Tobiasz Adamczyk B. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia. Nowe spojrzenie na chorego. W: Ostrowska A. (red.): Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy. Wydaw IFiS PAN, Warszawa, 2009.
 
12.
The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Soc Sci Med. 1995; 41: 1403–9.
 
13.
Wysokiński M, Fidecki W, Walas L, Ślusarz R, Sienkiewicz Z, Sadurska A, Kachaniuk H. Satysfakcja z życia polskich pielęgniarek. Probl Pielęg. 2009; 17(3): 167–172.
 
14.
Trzebińska E, Łuszczyńska A. Psychologia jakości życia. Psychologia Jakości Życia 2002; 1: 5–8.
 
15.
Oleś M. Jakość życia u dzieci, młodzieży i dorosłych – aspekty struk¬turalne, modele oceny i wyznaczniki. Referat. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 22–25 września 2005, Kra¬ków, s. 142.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top