PL EN
PRACA ORYGINALNA
Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane a stopień niesprawności ruchowej – doniesienie wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Bejer   

Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26A, 35–205 Rzeszów
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(4):402–407
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Stwardnienie rozsiane (SM) jest jedną z najczęstszych przewlekłych i nieuleczalnych chorób neurologicznych rozpoznawanych między 20. a 40. rokiem życia. Etiologia schorzenia nie została do tej pory całkowicie poznana. SM jest chorobą o licznych objawach klinicznych, które negatywnie wpływają na jakość życia chorych. Celem pracy jest ocena zależności pomiędzy jakością życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym a stopniem niesprawności ruchowej.

Materiał i metody:
Badania zostały przeprowadzone podczas spotkania Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Grupę badaną stanowiło 40 osób, z czego 32 to kobiety (80%), a 8 to mężczyźni (20%). Jakość życia oceniono za pomocą kwestionariusza SF-36, a niesprawność ruchową za pomocą rozszerzonej skali Kurtzkego – EDSS.

Wyniki:
Wśród wszystkich 8 kategorii kwestionariusza SF-36 ankietowani najsłabsze wyniki uzyskali w zakresie ogólnego stanu zdrowia, ograniczeń w pełnieniu ról z powodu zdrowia fizycznego oraz w zakresie witalności. W dziedzinie funkcjonowania fizycznego odnotowano różnicę istotną statystycznie pomiędzy grupą osób z nieznaczną niesprawnością ruchową (=37,1%) a grupą z dużą niesprawnością (=77,2%) (p=0,0204).

Wnioski:
Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane jest gorsza w wymiarze fizycznym niż w wymiarze mentalnym. Jednocześnie, wraz z obniżaniem się sprawności ruchowej do poziomu 6,5 pkt wg EDSS (duża niesprawność ruchowa), jakość życia pogarsza się w obszarze funkcjonowania fizycznego.


Introduction and objective:
Multiple sclerosis is (MS) one of the most common, chronic and incurable neurological diseases diagnosed between the ages 20–40. To-date the etiology of the disease has not been completely recognized. MS is a disease manifested by many clinical symptoms, the negative of which affects the quality of life of patients. The objective of the study is evaluation of the relationship between the quality of life of patients with MS and the degree of motor disability.

Material and Methods:
The study was conducted during a meeting of the Polish Multiple Sclerosis Society, Agency in Rzeszów. The study group included 40 patients – 32 females (80%) and 8 males (20%). The quality of life was assessed using the SF-36 questionnaire, and motor disability by means of the Kurtzke Expanded Disability Status Scale – EDSS.

Results:
Among all 8 categories in the SF-36 questionnaire, the respondents obtained the poorest results with respect to general health status, limitations in performing roles due to physical health, and vitality. In the domain of physical functioning, a statistically significant difference was noted between the group with minimal (=37.1%) and severe motor disability (=77.2%) (p=0.0204)

Conclusions:
The quality of life of patients with multiple sclerosis is worse in the physical than mental dimension. At the same time, the quality of life in the domain of physical functioning deteriorates with decrease in motor efficacy, down to the level of 6.5 scores according to the EDSS (high motor disability).

 
REFERENCJE (23)
1.
Bartosik-Psujek H, Stelmasiak Z. Stwardnienie rozsiane – trudne odpo¬wiedzi na proste pytania. Neurol Neurochir Pol. 2006; 40(5): 441–445.
 
2.
Fibiger W, Starowicz A, Wilk M. Wpływ magnetostymulacji na jakość życia chorych z SM. Fizjoter Pol. 2010; 3(10): 202–210.
 
3.
Brola W, Fudala M, Czernicki J. Wpływ depresji na jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym. Rehabil Med. 2007; 11(2): 9–13.
 
4.
Tasiemski T, Koper M, Miler M. Obiektywna jakość życia i poziom satysfakcji życiowej osób chorujących na stwardnienie rozsiane. Fizjoter Pol. 2011;3(11): 199–211.
 
5.
World Health Organization: Raport of WHOQOL Focus Group Work. Geneva, 1993.
 
6.
Miller E. Skuteczność rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym. Pol Merkuriusz Lek. 2009; XXVI,153: 205–207.
 
7.
Skalska-Izdebska R, Bojczuk T, Hołys E. Jakość życia u osób chorych na stwardnienie rozsiane. Young Sport Science of Ukraine 2011; 3: 277–282.
 
8.
Zakrzewska-Pniewska B. Podstawy diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego. ViaMedica Gdańsk 2010: 3–17.
 
9.
Piotrowicz R, Tylka J. Kwestionariusz oceny jakości życia SF-36 – wersja polska. Kardiol Pol. 2009; 7: 1166–1169.
 
10.
Opara J. Klinimetria w stwardnieniu rozsianym. Farmakoter Psychiatr Neurol. 2005; 3: 219–226.
 
11.
Opara J, Jaracz K, Brola W. Aktualne możliwości oceny jakości życia w stwardnieniu rozsianym. Neurol Neurochir Pol. 2006; 40(4): 336–341.
 
12.
Kowalik J. Niesprawność ruchowa a jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane poddanych rehabilitacji. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(2): 334–340.
 
13.
Isaksson AK, Ahlström, Gunnarsson. Quality of life and impairment in patients with multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005; 76: 64–69.
 
14.
Rość D, Kowalik J. Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane w zależności od stopnia niesprawności ruchowej wg skali EDSS Kurtzke`go. Zdr Publ. 2008; 118(3): 296–301.
 
15.
Twok S, Wiesmeth S, Spinder M, Wirtz M, Schipper S, Pöhlau D, et al. Disability status and quality of lifein multiple sclerosis: non-linearity of the Expanded Disability Status Scale (EDSS). Health Qual Life Outcomes 2010; 8: 55–60.
 
16.
Patti P, Cacopardo M, Palermo P, Ciancio MR, Lpoes R, Restivo D, Reggio A. Health-related quality of life and depression in an Italian sample of multiple sclerosis patients. J Neurol Sci. 2003; 211(1–2): 55–62.
 
17.
Fogarty E, Walsh C, Adams R, McGuigan C, Barry M, Tubridy N. Rela¬ting health-related Quality of Life to disability progression in multiple sclerosis, using the 5-level EQ-5D. Mult Scler J. 2013; 19(9): 1190–1196.
 
18.
Baumstarck K, Pelletier J, Butzkueven H, Fernández O, Flachenecker P, Idiman E, et al. Health-related quality of life as an independent predictor of long-term disability for patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2013; 20: 907–914.
 
19.
Visschedijk MAJ, Uitdehaag BM, Klein M, van der Ploeg E, Collette EH, Vleugels L, et al. Value of health-related quality of life to predict disability course in multiple sclerosis. Neurology 2004; 63: 2046–2050.
 
20.
Tadić D, Dajić V. Quality of life patients with multiple sclerosis in Republik of Srspka. Med Glas Ljėk komore Zenicko-doboj kantona 2013; 10(1): 113–119.
 
21.
Fernandez O, Baumstarck-Barrau K, Simeoni MC, Auquier P. Patient characteristic and determinants of quality of life in an international population with multiple sclerosis: Assessment using the MusiQoL and SF-36 questionnaires. Mult Scler J. 2011; 17(10): 1238–1249.
 
22.
Yamout B, Issa Z, Herlopian A, El Bejjani M, Khalifa A, Ghadieh AS, et al. Predictors of quality of life among multiple sclerosis patients: a comprehensive analysis. Eur J Neurol. 2013; 20: 756–764.
 
23.
Łabuz-Roszak B, Kubicka-Bączyk K, Pierzchała K, Horyniecki M, Machowska-Majchrzak A, Augustyńska-Mutryn D i wsp. Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane – związek z cechami klinicznymi choroby, zespołem zmęczenia i objawami depresyjnymi. Psychiatr Pol. 2013; XLVII,3: 433–442.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543