PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Analiza porównawcza jakości życia chorych przed i po implantacji urządzeń do stałej stymulacji serca w poszczególnych domenach zdrowotnych przeprowadzona przy użyciu kwestionariusza SF-36v2 Health Survey.

Materiał i metody:
Do grupy badanej zostało włączonych 131 chorych poddawanych zabiegom implantacji różnych typów układów stymulujących w okresie od maja 2016 do marca 2018 roku w II Klinice Kardiologii ŚCK w Kielcach. Badanie było realizowane metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza SF-36v2 Health Survey. Analizę przeprowadzono, porównując dane ankietowe zebrane od pacjentów przyjętych do szpitala w celu implantacji PM/ICD/ CRT oraz na podstawie informacji uzyskanych w okresie 6–12 miesięcy po zabiegu. Za poziom istotności uznano klasyczny próg α = 0,05.

Wyniki:
Badanie wykazało, że największą zmianę jakości życia po implantacji w podskali funkcjonowanie fizyczne zaobserwowano w przypadku urządzeń VVI, natomiast w podskali zdrowie psychiczne u chorych z CRT (p = 0,039). Witalność wszystkich pacjentów po implantacji poprawiła się. VT: F(1;126) = 20,99; p < 0,001; ω2 = 0,14. Najwyższą jakość życia w zakresie domeny VT zaobserwowano u pacjentów zakwalifikowanych do wszczepienia stymulatora typu DDD, zaś najmniejszą u chorych, u których implantowano ICD (p = 0,032)

Wnioski:
Implantacja wszystkich typów urządzeń do stałej stymulacji serca przyczynia się do poprawy jakości życia w następujących podskalach kwestionariusza SF-36v2 Health Survey: funkcjonowanie fizyczne (PF), ograniczenie roli w funkcjonowaniu fizycznym (RP), witalność (VT) i zdrowie psychiczne (MH). Z uwagi na dotychczasowe analizy oparte na małych populacjach pacjentów konieczne są dalsze badania, aby wyciągnąć wnioski na temat innych korzyści i problemów związanych ze stosowaniem urządzeń do stałej stymulacji serca.


Objectives:
The aim of the study was comparative analysis of the quality of life of patients before and after implantation of permanent pacing devices in individual health domains of the SF-36v2 Health Survey

Material and methods:
The study group included 131 patients undergoing implantation procedures of various types of pacing systems during the period from May 2016 – March 2018 at the 2nd Department of Cardiology at the Świętokrzyskie Cardiology Center in Kielce. The study was carried out by the method of a diagnostic survey using the SF-36v2 Health Survey questionnaire. The analysis was based on a comparison of survey data collected from patients admitted to the Department of Cardiology for PM / ICD / CRT implantation and information obtained within 6–12 months after the procedure. For statistical conclusions, the level of significance was set at p=0.05.

Results:
The study showed that the greatest change in quality of life after implantation according to the physical functioning subscale was observed in the case of VVI devices, and the mental health subscale in patients with CRT (p = 0.039). The vitality of all patients after implantation improved. VT: F (1; 126) = 20.99; p <0.001; ω2 = 0.14. The highest quality of life in the VT domain was observed in patients qualified for DDD pacemaker implantation, while the lowest in patients with ICD implantation (p = 0.032).

Conclusions:
Implantation of all types of permanent pacing devices contributes to the improvement of the quality of life in the following subscales of the SF-36v2 Health Survey: physical functioning (PF), role limitation in physical functioning (RP), vitality (VT) and mental health (MH). Due to the analyzes based to-date on small patient populations, further research is needed to draw conclusions concerning other benefits and problems associated with the use of devices for continuous pacing.

Wojarska I, Polewczyk A. Jakość życia chorych z implantowanymi urządzeniami do stałej stymulacji serca oceniana SF-36v2 Health Survey. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(2): 169–174. doi: 10.26444/monz/136574
 
REFERENCJE (18)
1.
Steffen MM, Osborn JS, Cutler MJ. Cardiac Implantable Electronic Device Therapy: Permanent Pacemakers, Implantable Cardioverter Defibrillators, and Cardiac Resynchronization Devices. Med Clin North Am 2019; 103(5):931–943. https://doi.org/10.1016/j.mcna....
 
2.
Baumann K. Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny. Gerontologia Polska 2006; 14(4): 165–171.
 
3.
Dziurowicz-Kozłowska A. Wokół pojęcia jakości życia. Psychologia Jakości Życia 2002; 1(2): 77–99.
 
4.
Zielińska-Więczkowska H, Kędziora-Kornatowska K. Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości – w świetle rodzimych doniesień badawczych. Psychogeriatria Polska 2010; 7(1): 11–16.
 
5.
Salim S, Yamin M, Alwi I, Setiati S. Validity and Reliability of the Indonesian Version of SF-36 Quality of Life Questionnaire on Patients with Permanent Pacemakers. Acta Med Indones 2017; 49(1):10–16.
 
6.
Fedyk-Łukasik M. Grodzicki T. Ocena jakości życia u pacjentów z niewydolnością serca. Gerontologia Polska 2010; 18(1):16–22.
 
7.
Cieślik B, Podbielska H. Przegląd wybranych kwestionariuszy oceny jakości życia. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna 2015; 21(2): 102–135.
 
8.
Hindricks G, Camm J, Merkely B, Raatikainen P, Arnar DO. The EHRA White Book (online) 2017; https://www.escardio.org/stati....
 
9.
George D, Mallery M. SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 Update. Allyn & Bacon. Boston 2010.
 
10.
Udo EO, van Hemel NM, Zuithoff NP, et al. Long term quality-of-life in patients with bradycardia pacemaker implantation. Int J Cardiol 2013; 168(3): 2159–2163. https://doi.org/10.1016/j.ijca....
 
11.
Yardımcı T, Mert H. Web-Based Intervention to Improve Implantable Cardioverter Defibrillator Patients› Shock-Related Anxiety and Quality of Life: A Randomized Controlled Trial. Clinical Nursing Research 2019; 28(2), 150–164. https://doi.org/10.1177/105477....
 
12.
Cesarino CB, Beccaria LM, Aroni MM, et al. Qualidade de vida em pacientes com cardioversor desfibrilador implantável: utilização do questionário SF-36. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular 2011; 26(2): 238–243. https://doi.org/10.1590/S0102–....
 
13.
Hoth KF, Nash J, Poppas A, et al. Effects of cardiac resynchronization therapy on health-related quality of life in older adults with heart failure. Clinical Interventions in Aging 2008; 3(3): 553–560. https://doi.org/10.2147/cia.s1....
 
14.
Gomes TB, Gomes LS, de Freitas Antônio IH, et al. Avaliação da qualidade de vida pós-implante de marcapasso cardíaco artificial. Revista Eletrônica de Enfermagem 2011; 13: 735–42.
 
15.
Sá L, Rassi S, Batista M. Is conventional cardiac pacing harmful in patients with normal ventricular function? Arq Bras Cardiol 2013; 101(6): 545–553. http://doi.org/10.5935/abc.201....
 
16.
Ford J, Sears S, Ramza B, et al. The Registry Evaluating Functional Outcomes of Resynchronization Management (REFORM): quality of life and psychological functioning in patients receiving cardiac resynchronization therapy. Journal of Cardiovascular Electrophysiology 2014; 25(1): 43–51. https://doi.org/10.1111/jce.12....
 
17.
Knackstedt C, Arndt M, Mischke K, et al. Depression, psychological distress, and quality of life in patients with cardioverter defibrillator with or without cardiac resynchronization therapy. Heart Vessels 2014; 29(3): 364–374.
 
18.
Tjong FVY, Beurskens NEG, de Groot JR, et al. Health-related quality of life impact of a transcatheter pacing system. Journal of Cardiovascular Electrophysiology 2018; 29(12): 1697–1704. https://doi.org/10.1111/jce.13....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top