PL EN
PRACA ORYGINALNA
Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym – badanie opinii i oczekiwań uczniów gimnazjów i liceów
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):24-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Edukacja zdrowotna stanowić winna jedno z nadrzędnych zadań systemu szkolnictwa. Zdobycie we wczesnym okresie rozwoju podstawowej wiedzy dotyczącej zachowań zdrowotnych może korzystnie wpłynąć na stan zdrowia społeczeństwa. Zapewnienie uczniom dostępu do wiedzy na temat zdrowia może stanowić wyzwanie, niemniej korzyści są niepodważalne. Celem pracy jest określenie stanowiska młodzieży na temat pomysłu wprowadzenia do szkół edukacji zdrowotnej oraz oczekiwań, co do treści i metod nauczania takiej tematyki.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 200 respondentów: 100 chłopców oraz 100 dziewcząt. Wśród nich było 100 gimnazjalistów oraz 100 licealistów. Rozkład respondentów według zmiennych umożliwia porównanie wyników uzyskanych w gimnazjach i liceach. Zastosowano autorski kwestionariusz składający się z 15 pytań zamkniętych oraz jednego otwartego.

Wyniki:
91% gimnazjalistów i 83% licealistów wie, czym jest edukacja zdrowotna. Najistotniejsze źródła informacji o zdrowiu dla gimnazjalistów i licealistów to odpowiednio: rodzice, rodzina: 26% i 24%, Internet: 20% i 23%, szkoła: 16%, i 12%. Edukację zdrowotną w szkole za potrzebną uważa 72% gimnazjalistów i 65% licealistów. 13 respondentów z gimnazjum oraz 21 z liceum nie miało styczności z żadną formą edukacji zdrowotnej.

Wnioski:
W szkołach zaniedbywane jest przekazywanie treści związanych ze zdrowiem. Należy dołożyć starań, aby ta tematyka była omawiana w szerszym zakresie. Należy szukać nowych sposobów prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej, angażować odpowiednio do tego przygotowane osoby oraz nie powtarzać tych samych treści. Nieprzestrzeganie tych warunków powoduje, iż odbiorcy nie czerpią z zajęć pożądanych korzyści


Introduction and objective:
Health education should be one of the primary tasks of the education system. An acquisition of basic knowledge concerning health behaviours during an early period of development may exert a positive effect on the state of health of society. The provision of schoolchildren with access to knowledge pertaining to health may constitute a challenge; nevertheless, the benefits are undeniable. The objective of the study was the determination of adolescents’ attitudes concerning the introduction of health education in schools, and their expectations with respect to contents and methods of education within this scope of problems.

Material and Methods:
The study covered 200 respondents, 100 boys and 100 girls, including 100 junior high and 100 secondary school adolescents. The respondents’ distribution according to variables enables the comparison of the results obtained in junior high and secondary schools. The study was conducted using a questionnaire designed by the author, consisting of 15 closed questions and 1 open question.

Results:
As many as 91% of adolescents attending junior high school, and 83% of those from secondary school, knew the meaning of health education. The most important sources of information concerning health for adolescents attending junior high and secondary schools were: parents, family – 26% and 24%, the Internet – 20% and 23%, school – 16%, and 12%, respectively. 72% of junior high and 65% of secondary school adolescents considered health education at school as necessary, whereas 13 respondents from junior high school, and 21 from secondary school had no contact with any form of health education.

Conclusions:
At schools, the imparting of knowledge related with health is neglected. Efforts should be undertaken in order to more comprehensively discuss this cope of problems. It is necessary to seek new methods of conducting classes in health education, engage properly prepared persons, and not to repeat the same contents. Due to the lack of observance of these conditions the recipients do not derive the desired benefits from classes.

 
REFERENCJE (10)
1.
Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Warszawa: PWN; 2012.
 
2.
World Health Organization. The Ottawa Charter for Health Promotion. http://www.who.int/healthpromo... en/ (dostęp: 2014.10.03).
 
3.
Demel M. O wychowaniu szkolnym. Warszawa: PZWS; 1968.
 
4.
Kulik T, Wolna B, Pacian A, (red.). Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu; 2008.
 
5.
Ukleja H. Funkcje rodziny w edukacji zdrowotnej dzieci. Instytut Badań Edukacyjnych; 2002.
 
6.
Karski JB. Kulturowe uwarunkowania zdrowia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 2008.
 
7.
Gnich J, Olejniczak D, Duda-Zalewska A. Edukacja zdrowotna w szkole – to da się zrobić!. Probl Hig Epidemiol. 2007; 2(7): 240–241.
 
8.
Grad T. Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w polskich szkołach. W: Gwoździcka-Piotrowska M, Zduniak A, (red.). Edukacja XXI wie-ku. Edukacja w społeczeństwie ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość. Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa; 2006.
 
9.
Woynarowska B, Mazur J. Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej: wyniki badań HBSC 2002. Zdrowie Publiczne 2004; 114(2): 159–167.
 
10.
Woynarowska B. Międzynarodowe badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej. Zdrowie Publiczne 2002; 112(3): 391–395.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top