PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Kinezyterapia w chorobie Parkinsona
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej UM w Lublinie, Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie
 
2
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej UM w Lublinie
 
3
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej UM w Lublinie, Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 
4
Zakład Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 
5
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, Oddział Neurologii
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):19-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Choroba Parkinsona jest nieuleczalną, zwyrodnieniową chorobą układu nerwowego, prowadzącą do postępującej niesprawności, uzależnienia od pomocy innych oraz obniżonej jakości życia.

Cel pracy:
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych kwestii dotyczących kinezyterapii chorych na chorobę Parkinsona na podstawie piśmiennictwa

Skrócony opis stanu wiedzy:
Zastosowanie kinezyterapii jest nieodłącznym elementem leczenia i odgrywa bardzo ważną rolę w procesie usprawniania i przystosowania pacjenta do życia z chorobą. Ćwiczenia nie tylko mają istotny wpływ na występujące objawy w przebiegu choroby, ale też na ogólny stan zdrowia. Choroba przebiega u każdego pacjenta w odmienny sposób, dlatego ważny jest indywidualny dobór terapii, w zależności od występujących objawów ruchowych, jak i pozaruchowych, a także ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Ćwiczenia zalecane u chorych na chorobę Parkinsona to ćwiczenia oddechowe, chodu, ćwiczenia wzmacniające, równoważne, koordynacyjne, rozciągające, relaksacyjne, muzykoterapia, taniec oraz gry i zabawy ruchowe. Regularne wykonywanie ćwiczeń, zaangażowanie pacjenta oraz realizowanie programu ćwiczeń, również w warunkach domowych, jest warunkiem efektywności kinezyterapii.

Podsumowanie:
Kinezyterapia odgrywa bardzo ważną rolę w usprawnianiu pacjenta z chorobą Parkinsona, zapobieganiu trwałej niepełnosprawności oraz utrzymaniu jak najdłuższej samodzielności i dobrej jakości życia.


Introduction:
Parkinson’s disease is an incurable, degenerative disease of the nervous system, leading to progressive disability, loss of independence and reduced quality of life.

Objective:
The aim of this study is presentation of the most important issues concerning kinesitherapy in Parkinson’s disease

Short description of state of knowledge:
Kinesitherapy is an inseparable part of the treatment and plays a very important role in the process of increasing efficiency and adaptation of the patient to live with the disease. Exercises not only have a significant impact on the common symptoms in the course of the disease, but also on the general state of health. The course of the disease is different in each patient; therefore, an individual selection of therapy is important. It depends on motor and non-motor symptoms, and the general state of health. Exercises recommended in patients with Parkinson’s disease are: breathing exercises, gait learning, strengthening, coordination, relaxation exercises, music therapy, dancing and movement games. Regular exercises, patient’s active involvement and the implementation of an exercise programme in the home environment is a prerequisite for the effectiveness of kinesitherapy.

Summary:
Kinesitherapy plays an important role in the process of increasing the efficiency of a patient, preventing disability and maintaining independence and good quality of life as long as possible.

 
REFERENCJE (28)
1.
Struensee M, Idzikowski M, Przytaska L, Bułatowicz I, Kaźmierczak U, Srokowski G. Ocena wpływu kinezyterapii na sprawność motoryczną pacjentów z chorobą Parkinsona. Nowiny Lek. 2010; 79 (3): 191–198.
 
2.
Darda – Ledzion L, Członkowska A. Choroba Parkinsona – podstawowe problemy terapeutyczne w codziennej praktyce medycznej. Nowa Klin. 2004; 10(5–6): 531–533.
 
3.
Kucharski R, Binek M, Ziółkowska-Kochan M, Łachut K, Seredyka A. Choroba Parkinsona – informacje podstawowe. Essent Med. 2007; 6(7): 43–50.
 
4.
Yousefi B, Tadibi V, Khoei AF, Montazeri A. Exercise therapy, quality of life, and activities of daily living in patients with Parkinson disease: a small scale quasi – randomised trial. Biomed Central. 2009; 10(67): 1–7.
 
5.
Cholewa J, Boczarska – Jedynak M, Opala G. Influence of physiothera¬py on severity of motor symptoms and quality of life in patients with Parkinson disease. Neurol Neurochir Polska 2013; 47(3): 256–262.
 
6.
Tomlinson CL, Patel S, Meek Ch, Herd CP, Clarke CE, Stove R i wsp. Physiotherapy intervention in Parkinson’s disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012; 345: 1–14.
 
7.
Wade DT, Gage H, Owen C, Trend P. i wsp. Multidisciplinary rehabi¬litation for people with Parkinson’s disease: a randomized controlled study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003; 74: 158–162.
 
8.
Van Nimwegen M, Speelman AD, Hofman-van Rossum EJM, Overeem S i wsp. Physical inactivity in Parkinson’s disease. J Neurol. 2011; 258: 2214–2221.
 
9.
Kułakowska A, Tarasiuk J, Korneluk-Sadzyńska A, Brodowicz B, Droz¬dowski W. Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów z chorobą Par-kinsona zamieszkujących w rejonie Białegostoku. Pol Merk Lek. 2010; XXIX (172): 250–253.
 
10.
Abbruzzese G, Trompetto C, Marinelli L. The rationale for motor learning in Parkinson’s disease. Eur J Phys Rehabil Med. 2009; 45: 2009–2014.
 
11.
Opara J. Praktyczne zasady rehabilitacji w chorobie Parkinsona. Rehabil Prakt. 2007; 1: 19–21.
 
12.
Morris ME. Locomotor training in people with Parkinson disease. Phys Ther. 2006; 86: 1426–1435.
 
13.
Wasilewska-Wiśniewska B, Roch Radziszewski K. Rehabilitacja w cho¬robie Parkinsona. Valetudinaria- Post Med Klin Wojsk. 2006; 11(2): 50–53.
 
14.
Rycerski W, Grabarczyk B, Żygawska-Biedal M, Kos A. Wyniki reha¬bilitacji chorych z parkinsonizmem z dodatkowym zastosowaniem choreoterapii. Rehabil Prakt. 2010; 2: 15–18.
 
15.
Stożek J, Rudzińska M, Longana K, Szczudlik A. Wpływ kompleksowego programu rehabilitacji na równowagę i chód u chorych na chorobę Parkinsona. Neurol Neurochir. Polska. 2003; 5: 67–81.
 
16.
Schenkman M, Hall DA, Baron AE, Schwartz RS. i wsp. Exercise for people in early or mid-stage Parkinson disease: A 16-month randomized controlled trial. Phys Ther. 2012; 92: 1395–1410.
 
17.
Morris ME, Iansek R, Matyas TA, Summers JJ. Ability to modulate walking cadence remains intact in Parkinson’s disease. J Neurol Neu-rosurg Psychiatr. 1993; 57: 1532–1534.
 
18.
Hackney ME, Earhart GM. Health-related quality of life and alternative forms of exercise in Parkinson Disease. Parkinsonism Relat Disord. 2008; 15(9): 644–648.
 
19.
Mikołajewska E. The value of the NDT-Bobath method in post-stroke gait training. Adv Clin Exp Med. 2013; 22(2): 261–272.
 
20.
Zagłoba-Kaszuba A, Huber J. Zarys rozwoju metod rehabilitacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem techniki prioprioceptywnego ułatwienia nerwowo-mięśniowego opartego na badaniach neurofizjologicznych. Nowiny Lek. 2008; 77(5): 385–391.
 
21.
Kwolek A. Rehabilitacja osób z chorobą Parkinsona. Neurol Neurochir Pol. 2003; 5: 211–220.
 
22.
Lewicka T, Rodzeń A. Ćwiczenia rehabilitacyjno-logopedyczne dla osób z chorobą Parkinsona.http://www.parkinsonfundacja.p... datastore/download/broszura_cwiczenia_srodek_do_inter.pdf (do¬stęp 2014.01.15).
 
23.
Pasek J, Opara J, Pasek T, Kwiatek S, Sieroń A. Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona – wybrane zagadnienia. Aktualn Neurol. 2010; 10(2): 94–99.
 
24.
Ahlskog JE. Does vigorous exercise have a neuroprotective effect in Parkinson disease? Neurology. 2011; 77: 288–294.
 
25.
Earhart GM. Dance as therapy for individuals with Parkinson disease. Eur J Phys Rehabil Med. 2009; 45(2): 231–238.
 
26.
Van Nimwegen M, Speelman AD, Smulders K, Overeem S, i wsp. Design and baseline characteristics of the ParkFit study, a randomized control¬led trial evaluating the effectiveness of a multifaceted physical activity in Parkinson patients. BMC Neurology 2010; 10(70): 1–9.
 
27.
Smidt N, de Vet HCW, Bouter LM, Dekker J. Effectiveness of exercise therapy: A best evidence summary of systematic reviews. Austr J Phy¬sioth. 2005; 51: 71–85.
 
28.
Malicka I, Chamera-Bilińska D. Wpływ systematycznych ćwiczeń ruchowych na czynność mięśni kończyn dolnych u pacjentów z cho¬robą Parkinsona – doniesienie wstępne. Acta Biooptica Inf Med. 2009; 2(15): 108–111.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top